VENDIM 1236

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË GJASHTËMBËDHJETË NISMËTARËVE PËR PAJISJEN ME FLETËT-TIP PËR MBLEDHJENE  E NËNSHKRIMEVE PËR ZHVILLIMIN E REFRENDUMIT T Ë PËRGJITHSHËM PËR SHFUQIZIMIN E NJËPJESE TË LIGJIT NR. 10463, DATË 22.09.2011 “PËR MENXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE

VENDIM 1232

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMERIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHOR PËR FUSHATËN ZGJEDHORE 

VENDIM 1231

PËR DHËNIEN E MANDATIT, KANDIDATIT TË RADHËS TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA NDËRPRERJA E  MANDATIT SIPAS LIGJIT TË Z. ILIR BEQJA 

VENDIM 1230

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR  ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1229

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1225

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR KOMUNE, TË ZONËS ZGJEDHORE KOMUNA SHALË, KZAZ NR. 42, QARKU SHKODËR

VENDIM 1222

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZAZ-së Nr.42 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS SHALË TË DATËS 21 GUSHT 2011

VENDIM 1221

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI

VENDIM 1220

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E 2 ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS SHALË TË DATËS 21 GUSHT 2011

VENDIM 1219

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-së NR.42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS SHALË TË DATËS 21 GUSHT 2011

VENDIM 1218

PËR CAKTIMIN E DATËS PËR PËRSËRITJEN E ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE KOMUNA SHALË KU ZGJEDHJET JANË SHPALLUR TË PAVLEFSHME

VENDIM 1217

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË BULETINIT PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES  VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1216

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PISHAJ, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1215

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MOLLAS-KOLONJE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1214

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHLLAK, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1213

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 171 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA E DEMOKRATIKE, DEGA ELBASAN ME OBJEKT “ PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ – SË 14, NR. 07/1, DT. 01.08.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS PAPËR”, QARKU ELBASAN

VENDIM 1212

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.08.2011

VENDIM 1211

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 169  TË PARTISË DEMOKRATIKE  KUNDËR VENDIMIT NR. 20 DATË 01.08.2011 TË KZAZ-SË NR. 37 KOMUNA KOLSH, QARKU LEZHË, “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TE KOMUNËS KOLSH”

VENDIM 1210

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR. 170, PARAQITUR NGA PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT “KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 4628, KOMUNA FINIQ, KZAZ NR. 66, QARKU VLORË”, NR. 168 PARAQITUR NGA PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 8, DATË 01.08.2011 TË KZAZ NR. 66, QARKU VLORË “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS FINIQ””

VENDIM 1209

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 169 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZJGEDHJEVE NË KOMUNËN KOLSH SI DHE KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 20, DATË 01.08.2011, TË KZAZ NR. 37 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS KOLSH”, QARKU LEZHË

VENDIM 1208

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 170 TË SUBJEKTIT PBDNJ ME OBJEKT “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 08, DATË 01.08.2011, TË KZAZ NR. 66 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS FINIQ”

VENDIM 1207

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATAT 03.08.2011 DHE 04.08.2011

VENDIM 1206

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 168 TË SUBJEKTIT MEGA ME OBJEKT “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 08, DATË 01.08.2011, TË KZAZ NR. 66 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS FINIQ”

VENDIM 1205

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 03.08.2011

VENDIM 1204

PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETARIN E KOMUNËS SHALË NË TË CILËN NUK U ZHVILLUAN ZGJEDHJET NË DATË 31 KORRIK 2011

VENDIM 1202

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KQV-SË NR. 0130, KZAZ NR 42, KOMUNA SHLLAK, QARKU SHKODËR, RRETHI SHKODËR DHE ZËVENDËSIMI I SAJ ME VULËN REZERVË

VENDIM 1201

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 42

VENDIM 1200

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË NR. 4628 , KZAZ NR 66, KOMUNA FINIQ,  QARKU VLORË, RRETHI DELVINË DHE ZËVENDËSIMI I SAJ ME VULËN REZERVË

VENDIM 1199

PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KATËRT NË KQV-të NR.0115, Nr.0117 DHE Nr.0119, DHE SEKRETARIT TË KQV-ve NR.0116, DHE 0118, TË KOMUNËS SHALË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 31.07.2011

VENDIM 1198

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 42

VENDIM 1197

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 31 KORRIK 2011

VENDIM 1196

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 31 KORRIK 2011

VENDIM 1195

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KQV-TË DHE KRYETARËT E KQV-ve PËR ZGJEDHJET QË DO TË PËRSËRITEN NË NJËSITË E QEVRISJES VENDORE,KOMUNAT : QENDËR SKRAPAR,  ZALL-DARDHË, PAPËR, PISHAJ, MOLLAS-KOLONJË, KOLSH-LEZHË, SHALË, SHLLAK, ARMEN, FINIQ,DATË 31.07.2011

VENDIM 1194

PËR CAKTIMIN E DATËS PËR PËRSËRITJEN E ZGJEDHJEVE NË NJËSITË ZGJEDHORE NË TË CILAT ZGJEDHJET JANË SHPALLUR TË PAVLEFSHME

VENDIM 1193

PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE  PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, NË DISA ZONA ZGJEDHORE NË TË CILAT NUK U ZHVILLUAN ZGJEDHJET NË DATË 8 MAJ 2011

VENDIM 1192

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKSË TIRANË, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1181

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM  TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 166, DATË 28.06.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA UNITETIT KOMBËTAR, ME OBJEKT  “KËRKESË PËR SHPALLEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË NJËSINË ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË”

VENDIM 1180

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË PËR ZGJEDHJET VENDORE 2011

VENDIM 1176

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 166, DATË 28.06.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA UNITETIT KOMBËTAR, ME OBJEKT  “KËRKESË PËR SHPALLEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË NJËSINË ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË”

VENDIM 1175

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1065, DATË 16.06.2011 “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LAZARAT, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 1174

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 961, DATË 10.06.2011 “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA XHAFZOTAJ, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 1173

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 895, DATË 07.06.2011 “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RRAPË, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 1172

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BELSH, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1171

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA RRESHEN, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1170

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BAJRAM CURRI, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1169

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATEVE TË NËNTË MIDIS PARTISË AGRARE AMBJENTALISTE DHE PARTISË BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS VLLAHINË, QARKU VLORË

VENDIM 1168

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATEVE TË TETË MIDIS PARTISË BALLI KOMBËTAR DHE PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPËTAR QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS GOLAJ, QARKU KUKËS

VENDIM 1167

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATEVE TË SHTATË MIDIS PARTISË LËVIZJA LEGALITETIT DHE PARTISË REPUBLIKANE SHQIPËTARE QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS SUKË, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 1166

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË TETË MIDIS  PARTISË BALLI KOMBËTAR  DEMOKRAT DHE PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS BUZ, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 1165

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË SHTATË MIDIS  PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM DHE PARTISË REPUBLKANE QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS KARINË, QARKU ELBASAN

VENDIM 1164

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATEVE TË TETË DHE TË NËNTË MIDIS PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET; PARTISË LËVIZJA E LEGALITETIT DHE PARTISË BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS RAJCË, QARKU ELBASAN

VENDIM 1163

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË SHTATË TË MIDIS LIDHJES DEMOKRISTIANE SHQIPTARE DHE PARTISË BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS SKËNDERBEGAS, QARKU ELBASAN

VENDIM 1162

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË NËNTË MIDIS PARTISË  BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT DHE PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHIJAK, QARKU DURRËS

VENDIM 1161

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË TETË MIDIS  PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE DHE PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET QË KANË HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH, PËR ZGJEDHJET PËR KËSHILLIN E KOMUNËS MUHUR, QARKU DIBËR.

VENDIM 1160

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 164 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 1158 DATË 25.06.2011 TË KQZ-së. SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË 284 QENDRA VOTIMI TË BASHKISË TIRANË

VENDIM 1159

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.164 TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.06.2011

VENDIM 1158

PËR ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 67, DATË 13.06.2011 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR,  MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 49, QARKU TIRANË, DHE NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR KRYETAR PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË

VENDIM 1157

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 895, DATË 07.06.2011 “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RRAPË, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 1156

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 942, DATË 09.06.2011 “PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TREBINJË, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 1155

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA LEZHE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1154

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUBQ, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1153

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA DURRES, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1152

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MESOPOTAN, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1151

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SARANDE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1150

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-VLORE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1149

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ARMEN, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1148

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VLLAHINE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1147

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOTE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1146

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FARKE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1145

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BERXULLE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1144

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DAJÇ-LEZHE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1143

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PROPTISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1142

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER LIBOHOVE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1141

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SELITE-MALLAKASTER, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1140

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRADISHT, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1139

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TREGAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1138

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PAPER, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1137

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GOSTIME, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1136

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA ELBASAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1135

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CUDHI, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1134

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VELABISHT, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1133

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA OTLLAK, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1132

PËR RIVLERËSIMIN E RINUMËRIMIN E VOTAVE TË VLEFSHME E TË PAVLEFSHME TË KANDIDATËTVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS ZHARRËZ, QARKU FIER, VOTA TË NDODHURA NË KUTINË E VOTAVE TË KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE DHE NË KUTINË E VOTAVE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS, PËR QV NR. 3092 E QV NR. 3093. PASQYRIMIN E TË DHËNAVE TË KËTIJ RINUMËRIMI E RIVLERËSIMI NË TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR KOMUNA ZHARRËZ, QARKU FIER

VENDIM 1131

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VERGO, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1130

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FINIQ, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1129

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA DELVINE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1128

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA XARE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1127

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MARKAT, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1126

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LIVADHJA, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1125

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DHIVER, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1124

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ALIKO, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1123

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KONISPOL, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1122

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUKOVE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1121

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHUSHICE-VLORE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1120

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA NOVOSELE-VLORE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1119

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SELENICE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1118

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SEVASTER, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1117

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HORE VRANISHT, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1116

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BRATAJ, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1115

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA ORIKUM, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1114

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA HIMARE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1113

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA VLORE, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1112

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SYNEJ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1111

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SINABALLAJ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1110

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GOSE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1109

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZALL-HERR, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1108

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PETRELE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1107

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PASKUQAN, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1106

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BERZHITE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1105

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VAQAR, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1104

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PEZE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1103

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA NDROQ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1102

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KAMEZ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1101

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER (BULGAREC), QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1100

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FRASHER, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1099

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QESARAT, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1098

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUZ, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1097

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA PEQIN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1096

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RRASE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1094

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË DATËS 13.06.2011 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI SI TË PALIGJSHËM TË PIKAVE 2 DHE 3 TË VENDIMIT TË KQZ-SË NR. 827, DATË 02.06.2011, QË KA VENDOSUR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.161 DHE 162, LIDHUR ME VENDIMET NR.710 DHE NR. 711 DT 23.05.2011 TË KQZ, SI DHE TË GJITHA VENDIMET E MARA NGA KQZ PËR NXJERRJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KRYETARIN E E BASHKISË TIRANË, SI DHE VENDIME NË KUNDËRSHTIM FLAGRANT ME LIGJIN, DUKE VENDOSUR NË VEND TË DREJTËN E CËNUAR.”

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3

VENDIM 1093

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KAVAJE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1092

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KRAHES, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1091

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA TEPELENE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1090

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA MEMALIAJ, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1089

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZAVALIN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1088

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHUSHICE-ELBASAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1087

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHIRGJAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1085

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LAB.FUSHE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1084

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRACEN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1083

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJINAR, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1082

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJERGJAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1081

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FUNARE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1080

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BRADASHESH, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1079

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, NR.70 TË DATËS 15.06.2011, ME PALË PADITËSE Z. ARBEN SEMANJAKU, KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNA ZHARREZ, QARKU FIER

VENDIM 1077

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA LAC, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1076

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRUEMIRE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1075

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TROPOJE FSHAT, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1074

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MARGEGAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1073

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LLUGAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1072

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LEKBIBAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1071

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VOSKOP, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1070

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZAGORIE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1069

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POGON, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1068

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PICAR, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1067

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ODRIE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1066

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUNXHERI, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1065

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LAZARAT, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1064

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DROPULL I SIPERM, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1063

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DROPULL I POSHTEM, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1062

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CEPO, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1061

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ANTIGONE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1060

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA LIBOHOVE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1059

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA GJIROKASTER, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1058

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LIBOFSHE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1057

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZERQAN, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1056

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BULQIZE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1055

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FUSHE-BULQIZE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1054

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJORICE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1053

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MARTANESH, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1052

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA OSTREN, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1051

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHUPENZE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1050

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TREBISHT, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1049

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ULEZ, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1048

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SUC, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1047

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOMSI, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1046

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KLOS-MAT, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1045

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BURREL, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1044

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LURE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1043

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KSAMIL, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1042

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FIERZE-TROPOJE, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1041

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BYTYC, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1040

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUJAN, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1039

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJINAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1038

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FAJZA, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1037

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KRUME, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1036

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-TEPELENE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1035

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUFTINJE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1034

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LOPES, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1033

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KURVELESH, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1032

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FSHAT MEMALIAJ, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1031

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ARANITAS, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1030

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BALLSH, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1029

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUBULLIME, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1028

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GOLAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1023

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, TË DATËS 09.06.2011, ME OBJEKT “SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 731, DATË 27.05.2011, TË KQZ. DETYRIMIN E KQZ TË RINUMËROJË E RIVLERËSOJË VOTAT E KANDIDATËVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARË PËR QV NR. 2840, QV 2844. DETYRIMIN E KQZ TË MARRË VENDIM PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT NNR. 393, DATË 13.05.2011, TË KZAZ NR. 22, QARKU FIER “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE” NË BAZË TË REZULTATIT TË NXJERRË NGA RINUMËRIMI E RIVLERËSIMI I KËTYRE DY QV”

VENDIM 1022

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, TË DATËS 09.06.2011, ME OBJEKT “SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 743, DATË 28.05.2011 TË KQZ, NDRYSHIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR KRYETAR KOMUNE MAQELLARË, QARKU DIBËR, PAVLEFSHMËRI TË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE.RIVLERËSIM I VOTAVE TË VLEFSHME. RIVLERËSIMIN E VOTAVE TË PAVLEFSHME DHE TË DËMTUARA DHE RINUMËRIM TË VOTAVE NË 20 QV.

VENDIM 1021

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 113 TË PARTIA DEMOKRATIKE PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 4351 DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 6  DATË 13.05.2011 TË KZAZ-SË NR 26 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS FSHAT MEMALIAJ, QARKU GJIROKASTËR”

VENDIM 1020

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 94 TË PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEHDJEVE NË QV NR. 2131 DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 338  DATË 11.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 59 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS GOLEM, QARKU TIRANË”

VENDIM 1018

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KELMEND, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1017

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KASTRAT, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1016

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KOPLIK, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1015

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RRETHINAT, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1014

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GURI I ZI, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1013

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DAJC-SHKODER, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1012

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SELITE-MIRDITE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1011

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER (BILISHT), QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1010

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PROGER, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1009

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MIRAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1008

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HOCISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1007

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BILISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1006

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA Q.LESKOVIK, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1005

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA Q.ERSEKE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1004

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA NOVOSELE-KOLONJE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1003

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CLIRIM, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1002

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BARMASH, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1001

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA LESKOVIK, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 1000

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA ERSEKE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 999

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER MALLAKASTER, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 998

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA PRRENJAS, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 997

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KUCOVE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 996

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHKREL, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 995

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-MALESI E MADHE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 994

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUSHAT, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 993

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ANA-MALIT, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 992

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA STRAVAJ, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 991

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA STEBLEVE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 990

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RAJCE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 989

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QUKES, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 988

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-LIBRAZHD, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 987

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POLIS, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 986

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ORENJE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 985

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUNIK, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 984

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HOTOLISHT, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 983

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA LIBRAZHD, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 982

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHEZË, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 981

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PERPARIM, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 977

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TUNJE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 976

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SULT, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 975

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SKENDERBEGAS, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 974

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POROCAN, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 973

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LENIE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 972

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KUSHOVE, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 971

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KUKUR, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 970

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KODOVJAT, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 969

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA GRAMSH, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 962

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA CERRIK, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 961

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA XHAFZOTAJ, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 960

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KATUNDI I RI, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 959

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ISHEM, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 958

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SUKTH, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 957

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA MANEZ, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 956

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MAMINAS, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 955

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PERONDI, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 954

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOZARE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 953

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VERTOP, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 952

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TERPAN, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 951

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SINJE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 950

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ROSHNIK, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 949

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POSHNJE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 948

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUMAS, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 947

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KUTALLI, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 946

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CUKALAT, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 945

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA URA VAJGURORE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 944

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BERDICE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 943

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VELCAN, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 942

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TREBINJE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 941

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 940

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DARDHAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 939

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CERRAVE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 938

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUCIMAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 937

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA POGRADEC, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 936

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VRESHTAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 935

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POJAN, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 934

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PIRG, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 933

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LIQENAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 932

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LIBONIK, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 931

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VOSKOPOJE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 930

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VITHKUQ, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 929

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MOLLAJ, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 928

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MOGLICE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 927

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LEKAS, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 926

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GORE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 925

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DRENOVE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 924

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA MALIQ, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 923

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KORCE, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 922

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA RROGOZHINE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 921

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KRYEVIDH, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 920

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUZ I VOGEL, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 919

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LEKAJ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 918

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HELMES, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 917

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GOLEM-KAVAJE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 916

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KRRABE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 915

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHENGJERGJ, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 914

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZALL-BASTAR, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 913

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KASHAR, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 912

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PREZE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 911

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA VORE, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 910

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BALDUSHK, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 909

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E NJESIA BASHKIAKE TIRANE10, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 908

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SHIJAK, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 907

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJEPALAJ, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 906

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SHIJAK, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 904

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RRASHBULL, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 903

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VELIPOJE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 902

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA FUSH-ARREZ, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 892

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHENGJIN, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 891

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA OROSH, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 890

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KTHELLE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 889

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KACINAR, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 888

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FAN, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 887

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA RUBIK, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 886

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZEJMEN, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 885

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA UNGREJ, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 884

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOLSH-LEZHE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 883

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KALLMET, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 882

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHENKOLL, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 881

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BALLDREN I RI, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 880

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BLINISHT, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 879

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA MAMURAS, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 878

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FUSHE-KUQE, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 877

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MILOT, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 876

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA VAU-DEJES, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 875

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHALE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 874

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHOSH, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 873

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VIG-MNELE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 872

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TEMAL, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 871

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PULT, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 870

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POSTRIBE, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 869

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HAJMEL, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 868

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA SHKODER, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 867

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA BERAT, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 866

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.127, TË PARTISË SOCIALISTE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV. 2035, QV. 2037,   QV. 2038 DHE QV. 2039 TË KOMUNËS BËRXULLË, KZAZ NR. 57,  QARKU TIRANË

VENDIM 864

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KRUTJE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 863

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRESHICE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 862

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HEKAL, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 861

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 91, KUNDËR VENDIMIT NR. 3 DATË 12.05.2011 TË KZAZ-së NR. 24 QARKU FIER “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRFUNDIMTARE TË REZULTATIT  ZGJEDHOR NË KOMUNËN FRATAR” PËR QËNDRËN E VOTIMIT NR.3236, DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË NDËRMJETËM TË KZAZ-SË 24 PËR VLERËSIMIN SI TË VLEFSHME TË 346 FLETËVE TË VOTIMIT TË CILAT JANË SHOQËRUAR ME KUNDËR-FLETËT PËRKATËSE NË QV nr.3236

VENDIM 859

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 156, KUNDËR VENDIMIT NR. 11 DATË 16.05.2011 TË KZAZ-së NR. 26 QARKU GJIROKASTËR “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË TEPELENË”, KUNDËRSHTIMIN E TABELËS SË REZULTATEVE PËR QËNDRËN E VOTIMIT NR.4392 TË KZAZ-së NR.26 BASHKIA TEPELENË DHE RINUMËRIMIN E VLERËSIMIN E VOTAVE PËR KËTË QËNDËR

VENDIM 858

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 85, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, KUNDËR VENDIMIT NR. 266, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 4 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS QENDËR COROVODË

VENDIM 857

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 142 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 440 TË KZAZ NR. 7 DATË 13.05.2011, QARKU DIBËR DHE PËRMBAJTJES SË TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT MOD 39-11. RIVLERËSIM DHE RINUMËRIM TË FLETËVE TË VOTIMIT TË PAVLEFSHME PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR TË BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBËR

VENDIM 856

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 141 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KËRKESËN PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.3943. KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 507 TË KZAZ NR. 32 DATË 13.05.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS PROPTISHT, QARKU KORÇË”

VENDIM 855

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA REMAS, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 853

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KUTE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 852

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA DIVJAKE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 851

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FRATAR, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 850

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BALLAGAT, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 849

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 848

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FIER-SHEGAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 847

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GOLEM-LUSHNJE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 846

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA HYSGJOKAJ, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 845

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KARBUNARE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 844

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRABIAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 843

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ALLKAJ, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 842

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOLONJE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 841

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA NGRACAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 840

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SUKE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 839

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER (PISKOVE), QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 838

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PETRAN, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 837

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CARCOVE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 836

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DESHNICE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 835

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BALLABAN, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 834

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA PERMET, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 833

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KELCYRE, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 832

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 97 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, ME OBJEKT KËRKESËN PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.1008, QV NR. 1009 DHE QV NR. 1011. KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 53 TË KZAZ NR. 06 DATË 12.05.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS LIS, QARKU DIBËR”.

VENDIM 827

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 160 TË SUBJEKTIT PARTIA BASHKIMI POPULLOR I PENSIONISTËVE SHQIPTAR, NR. 162 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË NR. 163 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 711, DATË 23.05.2011, TË KZAZ-së BASHKIA TIRANË, QARKU TIRANË, PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR KRYETAR PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË DHE KËRKESËN ANKIMORE NR. 161, TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 710, DATË 23.05.2011 TË KQZ PËR NXJERRJEN E REZULTATIT PËR KRYETAR PËR ZAZ NR.49

VENDIM 826

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZHEPE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 825

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MUHUR, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 824

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KODER-THUMANE, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 823

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KRUJE, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 822

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENER(CLIRIM), QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 821

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TOPOJE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 820

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MBROSTAR, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 819

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LEVAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 818

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DERMENAS, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 817

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA FRAKULL, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 816

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA ROSKOVEC, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 815

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA PATOS, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 814

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA FIER, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 813

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KUMAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 812

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KURJAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 811

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA PORTEZ, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 810

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RUZHDIE, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 809

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA STRUM, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 808

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZHARREZ, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 807

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA CAKRAN, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 806

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 130, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET, KUNDËR VENDIMIT NR. 336, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 11 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS BUBQ”

VENDIM 800

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 103, TË PARTISË SOCIALDEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 53/1 DATË 12.05.2011 TE KZAZ NR 6  “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS LIS QARKU DIBËR”

VENDIM 798

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KALA DODES, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 797

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZALL- DARDHE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 796

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SLLOVE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 795

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-TOMIN, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 794

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MELAN, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 793

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KASTRIOT, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 792

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZALL-REC, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 791

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SELISHTE, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 790

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DERJAN, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 789

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BAZ, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 787

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MACUKULL, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 785

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA RUKAJ, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 784

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA XIBER, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 782

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ARRAS, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 779

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LUZNI, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 774

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ZAPOD, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 773

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA UJMISHT, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 772

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SURROJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 771

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TOPOJAN, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 770

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA TERTHORE, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 769

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHTIQEN, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 768

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA SHISHTAVEC, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 767

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KOLSH-KUKES, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 766

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA MALZI, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 765

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GRYKE-CAJE, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 764

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA KALIS, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 763

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ÇEPAN, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 762

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA LESHNJE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 761

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA GJERBES, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 760

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA POLIÇAN, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 759

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA ÇOROVODE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 758

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BOGOVE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 757

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA VENDRESHE, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 756

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA POTOM, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 755

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA QENDER-SKRAPAR, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 754

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 157, KUNDËR VENDIMIT NR. 385 DATË 16.05.2011 TË KZAZ-së NR. 57 QARKU TIRANË “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS FARKË”

VENDIM 752

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 150 TË PARTIA SOCIALISTE KUNDËR VENDIMIT NR. 481  DATË 13.05.2011 TË KZAZ-SË NR 37, “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS DAJC, QARKU LEZHË”

VENDIM 750

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 163 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPERISE PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 711 DATE 23.05.2011, TË KZAZ BASHKIA TIRANË, QARKU TIRANË, PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR KRYETAR PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË

VENDIM 749

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 162 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 711 DATË 23.05.2011 TË KQZ. PAVLEFSHMËRIN E VENDIMEVE TË MARA NGA KQZ PËR NDRYSHIMIN E TABELAVE TË REZULTATEVE TË ZONËS ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË.NDRYSHIMIN E VENDIMIT DUKE U NXJERR E MIRATUAR TABELA E REZULTATEVE TE MIRATUARA NGA KZAZ-TË DHE QV-TË NE BAZ TË DHËNAVE NGA VNV-TË DUKE SHPALLUR FITUES Z.EDI KRISTAQ RAMA.

VENDIM 747

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 160 TË SUBJEKTIT PARTIA BASHKIMI POPULLOR I PENSIONISTËVE SHQIPTAR PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 711 TË KZAZ BASHKIA TIRANË, QARKU TIRANË, PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR KRYETAR PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË

VENDIM 746

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 90, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA DEMOKRATIKE, KUNDËR VENDIMIT NR. 70, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 2 “PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT FITUES TË ZGJEDHJEVE VENDORE 2011, KOMUNA OTLLAK, SI DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV. NR. 3432 DHE 3429”

VENDIM 745

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 95 TË LËVIZJES PËR ZHVILLIM KOMBËTAR  PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 299 DATË 13.05.2011 TE KZAZ NR. 42  “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË KOMUNËS SHOSH”  DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 132 DHE NE QV NR. 133 TË KOMUNËS SHOSH, QARKU SHKODËR.

VENDIM 742

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 88 TË PARTISË DEMOKRATIKE, PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR.333 DATË 11.05.2011 TË KZAZ–SË NR.36  “ PËR MIRATIMIN E TABELËS PERMBLEDHESE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN PËR KRYETAR  TË KOMUNËS LLUGAJ”

VENDIM 741

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BUSHTRICE, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 740

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA BICAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 739

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA ARREN, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 738

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNA DAJT, QARKU TIRANE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 737

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.87, KUNDËR VENDIMIT NR.291 DATË 12.05.2011 TË KZAZ-së NR.23 QARKU FIER “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS GRADISHTE” DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.2955, QV NR. 2956, QV NR.2957, QV NR. 2962, QV NR. 2963

VENDIM 734

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 27.05.2011

VENDIM 733

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 115 TË PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT NR. 447  DATË 13.05.2011 TË KZAZ-SË NR 07, “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS GJORICË, QARKU DIBËR”

VENDIM 732

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 110 TË SUBJEKTIT PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KËSHILLIT TË BASHKISË GJIROKASTËR KZAZ NR. 25”.

VENDIM 731

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.101 TË PARTISË SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR.393  DATË 11.05.2011 TË KZAZ NR.22, “PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER”

VENDIM 730

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 60, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE, KUNDËR VENDIMIT NR. 52, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 6 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS KOMSI, BURREL, QARKU DIBËR”

VENDIM 729

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE PËR KËSHILLIN E BASHKIA KUKES, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 728

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 99, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPERISË, KUNDËR VENDIMIT NR. 6901, DATË 13.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 5 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS ZALL-REC”

VENDIM 727

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 139 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 471 DATË 13.05.2011 TË KZAZ NR. 13 QARKU LEZHË, “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS DAJC”. SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QENDRËN E VOTIMIT NR. 0699. SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS DAJC DHE PËRSËRITJEN E KËTYRE ZGJEDHJEVE.

VENDIM 725

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 135 TË PARTISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË  PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 694 DATË 15.05.2011 TE KZAZ NR. 5  “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË KOMUNËS ZALL DARDHE, QARKU DIBER”.

VENDIM 724

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.133, TË PARTISË SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR.468  DATË 13.05.2011 TË KZAZ NR.37 “PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN PËR KRYETAR TË KOMUNËS KOLSH”

VENDIM 723

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 132 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT SHPALLJEN E PAVLEFSHME NË QV NR. 1219, NR.1220, NR. 1228 TË ZAZ NR. 5, KOMUNA SLLOVË, QARKU DIBËR

VENDIM 722

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 131, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET, KUNDËR VENDIMIT NR. 86/1, DATË 13.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 14 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS LABINOT-FUSHË, QARKU ELBASAN”

VENDIM 721

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 65 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 42 NR. 369 , DATË 10.05.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT MODEL 39-11 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKIS VAU I DEJES”. RINUMËRIMIN DHE RIVLERËSIMIN E VOTAVE TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE, TË QV NR. 180 DHE PLOTËSIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË VAU I DEJES, SIPAS REZULTATIT TË DALË NGA RINUMËRIMI DHE RIVLERËSIMI I VOTAVE TË KËSAJ QV-JE.

VENDIM 720

PËR MIRATIMIN E KORIGJIMEVE QË DO TË BËHEN NË BAZËN E TË DHËNAVE PËR NXJERRJEN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË  REZULTATIT PËR KËSHILL  PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË,  PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 719

PËR LARGIMIN E FORCAVE TË POLICISË SË SHTETIT NGA AMBIENTET E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 718

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 124, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE, KUNDËR VENDIMIT NR. 230, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 63 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS QENDER VLORE”

VENDIM 717

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 129, KUNDËR VENDIMIT DATË 12.05.2011 TË KZAZ-së NR. 41 QARKU SHKODËR “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS VELIPOJË”

VENDIM 715

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 122, TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE, KUNDËR VENDIMIT NR. 223, DATË 12.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 63 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS ARMEN”

VENDIM 712

PËR EMËRIMIN E ZËDHËNËSIT TË KQZ-së

VENDIM 711

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR KRYETAR PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË

VENDIM 710

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 49, QARKU TIRANË

VENDIM 709

PËR VLERËSIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT TË PAVLERËSUARA DHE TË PANUMËRUARA  PËR KRYETARIN, KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, KRYETARIN E NJESISË BASHKIAKE DHE KËSHILLIN E NJËSISË BASHKIAKE, TË CILAT AKSIDENTALISHT NUK JANË HEDHUR NË KUTITË RESPEKTIVE TË VOTIMIT TË  SË NJËJTËS QENDËR VOTIMI NË ZGJEDHJET E BASHKISË TIRANË TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 708

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 116 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 284, DT. 12.05.2011, TË KZAZ NR. 23  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIVJAKË, QARKU FIER TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 707

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 112 TË PARTISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË  PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 288 DATË 12.05.2011 TE KZAZ NR. 17  “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË KOMUNËS STEBLEVE, QARKU ELBASAN”.

VENDIM 704

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.107, TË PBDNJ PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 209/1  DATË 12.05.2011, TË KZAZ-SË NR. 25 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË GJIROKASTËR”

VENDIM 703

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 143 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR NDRYSHIMIN E  VENDIMIT NR. 37 DATË 16.05.2011 TË KZAZ NR.49, QARKU TIRANË PËR MOS-MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË. MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË PËR KZAZ NR. 49, QARKU TIRANË

VENDIM 702

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 158 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRIS, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT NR.50 TË KZAZ NR.8 PËR PËRMBAJTJEN E TABELËS PËRMBLEDHËSE,RINUMËRIM DHE RIVLERSIM PËR KANDIDATËT PËR ANËTARË PËR KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, QARKU DURRËS

VENDIM 700

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 157 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT NR.700 TË KZAZ NR.57 PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLTAR TË KOMUNËS FARKË, QARKU TIRANË, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 699

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 156 TË SUBJEKTIT PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT DT. 16.05.2011 TË KZAZ NR.26 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR KËSHILLIN E BASHKIS TEPELENË, QARKU GJIROKASTËR, KUNDËRSHTIM I TABELËS PËR QV NR4392, RINUMËRIM DHE VLERSIM TË VOTAVE

VENDIM 698

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 155, DATË 19.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA KONSERVATORE, ME OBJEKT “ KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR ZGJEDHJET E KËSHILLIT BASHKIAK DURRËS”

VENDIM 697

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 154 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR 326 DT. 14.05.22011 TË KZAZ NR. 62 QARKU VLORË, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR KËSHILLTAR TË KOMUNËS VLLAHIN, ARKU VLORË

VENDIM 694

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 151 TË PARAQITUR NË KQZ NGA  PARTIA E BALLIT KOMBËTAR DEMOKRAT ME OBJEKT “ KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT TË KZAZ – SË 23  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS TËRBUF

VENDIM 693

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 150 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR 481 DT. 13.05.22011 TË KZAZ NR. 37 QARKU LEZHË, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË KOMUNËS DAJC, RINUMËRIMIN DHE RIVLERËSIMIN E VOTAVE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DAJC, QARKU LEZHË

VENDIM 692

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 149 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR SHPALLJEN E PAVLEVFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS PAPER DHE PËRSËRITJEN E KËTYRE ZGJEDHJEVE, KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 85 DT. 13.05,2011 TË KZAZ NR. 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 690

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 146 TË PARAQITUR NË KQZ NGA  PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “ KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT TË KZAZ – SË 11 KRUJË PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KANDIDATË PËR KËSHILLTARË TË KOMUNËS CUDHI

VENDIM 689

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 157 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT NR.700 TË KZAZ NR.57 PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLTAR TË KOMUNËS FARKË, QARKU TIRANË, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 688

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 144 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI NR. 581 DATË 14.05.2011 TË KZAZ NR.13, TË TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KOMUNËN GOSTIMË, QARKU ELBASAN

VENDIM 687

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 142 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI NR. 440 DATË 13.05.2011 TË KZAZ NR.7,  TË TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETARIN E BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBËR

VENDIM 686

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 141 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.32, QARKU KORÇË, KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË Q.V nr. 3943, KOMUNA PROPTISHT, POGRADEC, QARKU KORÇË.

VENDIM 683

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 134 TË PARAQITUR NË KQZ NGA  PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT ME OBJEKT “KËRKESE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NE DISA QV PËR KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN”

VENDIM 681

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 129, DATË 15.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT  “SHPALLJE TE PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE QV.0324.  2- KUNDERSHTIM TE TABELES PERMBLEDHESE TE REZULATEVE PER KOMUNEN VELIPOJE,QARKU SHKODER”

VENDIM 680

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 128, DATË 15.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM TE VENDIMIT NR.283 DATE 12.05.2011  “PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE SI DHE KORIGJIM TE TABELES PERMBLEDHESE TE REZULTATIT  PER ZGJEDHJEN E E KESHILLIT TE BASHKISE PRRENJAS, QARKU ELBASAN”

VENDIM 679

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 125, DATË 15.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE, ME OBJEKT  “1. KËRKESE PER SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE DISA QV, BASHKIA LEZHË 2. KUNDERSHTIM I REZULTATEVE PER KESHILLTAR NE TABELAT PERMBLEDHESE TE REZULTATEVE BASHKIA LEZHË”

VENDIM 678

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 115 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT NR. 447 TE KZAZ NR. 7, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS GJORICË, QARKU DIBËR,SHPALLJEN E PAVLEVSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.1045

VENDIM 676

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 101 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.22, QARKU FIER, PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARE,SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE PROÇESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARE NË Q.V nr.2840,Q.V nr.2844.

VENDIM 675

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 99 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.05, QARKU DIBËR, KUNDËRSHTIM  VENDIMI SHPALLJE FITUESI Q.V nr.1238, Q.V nr.1239, Q.V nr.1240,Q.V nr.1241,Q.V nr.1243, Q.V nr.1245, Q.V nr.1246. PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS ZALL-REÇ.

VENDIM 674

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 92 TË SUBJEKTIT PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.13, QARKU ELBASAN KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË Q.V nr.2563, PËR KËSHILLINË E BASHKISË BELSH.

VENDIM 673

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 139 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.37, QARKU LEZHË.PËR MIRATIMIN E TABELESË PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETARIN E KOMUNËS DAJÇ DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS DAJÇ DHE Q.V NR.0699.

VENDIM 672

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 138 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM E VENDIMIT NR. 467 DT. 13.05.2011 TË KZAZ NR. 37 QARKU LEZHË PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TE RREZULTATIT PER ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË LEZHË, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË PËR PERSERITJEN E KËTYRE ZGJEDHJEVE

VENDIM 671

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 136 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA POPULLORRE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NE QV NR. 2551, QV NR. 2556, QV NR. 2551, KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 26 DT. 10.05.2011TË KZAZ NR.13 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË RREZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË BELSH, QARKU ELBASAN

VENDIM 670

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 135 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM TË  VENDIMIT NR. 694 TË KZAZ NR.5, QARKU DIBËR, PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS ZALL – DARDHË

VENDIM 669

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 133 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.37, QARKU LEZHË, PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS KOLSH.SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË Q.V nr, 0726.SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS KOLSH DHE PËRSËRITJEN E TYRE

VENDIM 668

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 132 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT  KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 692, DT. 13.05.2011 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR, KOMUNA SLLOVË, QARKU DIBËR

VENDIM 667

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 131 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.14, QARKU ELBASAN, PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LABINOT-FUSHË.

VENDIM 666

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 130 TË SUBJEKTIT PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.11, KUNDËRSHTIM NDAJ MOS MARRJES VENDIMIT, SHPALLJE E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 1252 ETJ, PËR KANDIDAT PËR KRYETAR QARKU DURRËS.

VENDIM 665

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 127 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.57, QARKU TIRANË KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË Q.V nr.2035, Q.V nr.2037, Q.V nr.2038, Q.V nr.2039 KOMUNA BËRXULL.

VENDIM 664

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 126 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIM  VENDIMI TË KZAZ NR.19, QARKU FIER, PËR MIRATIMIN E TABELAVE PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS ZHARRËZ.

VENDIM 663

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.124 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.230,DATË 12.05.2011 TË KZAZ – SË NR.63, SHPALLJEN E  PAVLESHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË QV.4414,4414/1,4422,4425,4424, 4420

VENDIM 662

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.123 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “1 – KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.286,DATË 12.05.2011 TË KZAZ – SË NR.17 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMUNËS STRAVAJ,2- SHPALLJEN TË PAVLESHME TË ZGJEDHJEVE NË QËNDRËN E VOTIMIT NR. 2799. 3 – SHPALLJEN TË PAVLESHME TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS STRAVAJ DHE PËRSËRITJEN E KËTYRE ZGJEDHJEVE

VENDIM 661

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.122 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.223,DATË 12.05.2011 TË KZAZ – SË NR.63, SHPALLJEN E  PAVLESHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË QV.4520,4522,4544 DHE 4421

VENDIM 660

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.121 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “ 1- KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.8,DATË 12.05.2011 TË KZAZ – SË NR.24 MALLAKASTËR,2- RINUMËRIM DHE RIVLERËSIM TË VOTAVE PER  QENDRAT E VOTIMIT NR.3260.3- NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR KOMUNËN SELITË TË KZAZ – SË NR.24 MALLAKASTËR, QARKU FIER

VENDIM 659

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.120 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “ KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.74,DATË 12.05.2011 TË KZAZ – SË NR.29, PAVLESHMËRIMIE E QV NR. 3849

VENDIM 658

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.119 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ –SË NR.17 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE QUKËS, TË KZAZ –SË NR. 17, QARKU ELBASAN

VENDIM 657

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.113 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “1- KËRKESË PËR SHPALLJE TË PAVLESHME TË ZGJEDHJEVE NË QV.NR 4351 2- RINUMËRIMI DHE RIVLERËSIMI I VOTAVE NË QV 4347,4348,4353,4350 DHE VOTATAVE TE PAVLESHME

VENDIM 652

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.82, TË PARTISË SOCIALISTE PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR.256  DATË 10.05.2011 TË KZAZ NR.31, “PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN PËR KRYETAR TË KOMUNËS BARMASH”

VENDIM 650

PËR MIRATIMIN E PROCEDUARVE PËR NXJERRJEN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË  REZULTATIT  PËR ZONËN ZGJEDHORE BASHKIA TIRANË,  PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 649

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 118 TË SUBJEKTIT  PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET, ME OBJEKT KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 70/1 TË KZAZ NR.14 PËR TABELAT E REZULTATIT PER KESHILLIN E KOMUNES PAPËR DHE FUNARE. KUNDËRSHTIMI I TABELËS SË REZULTATEVE PËR QV NR.2445 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS PAPËR DHE QV NR. 2401 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS FUNARË ADMINISTRIMI, KQYRJA DHE RINUMËRIMI I VOTAVE PËR QV NR.2445 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS PAPËR DHE NR.2401 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS FUNARE KONSTATIMI I PARREGULLSIVE SI DHE ZBATIMI I SANKSIONEVE TË PARASHIKUARA NE NENIN 172 TE K.Z PËR PERSONAT PËRGJEGJËS TË NGARKUARA NGA LIGJI PER ADMINISTRIMIN E ZGJEDHJEVE NE KZAZ NR.14 KOMUNA PAPËR DHE FUNARË, QARKU ELBASAN

VENDIM 648

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 117 TË SUBJEKTIT  PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET, ME OBJEKT KUNDERSHTIM TË VENDIMIT 70/1 DATË 13.05.2011 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE  NË KZAZ NR.2, QV  NR.3440 RINIMËRIMIN DHE ZBATIMIN E SANKSIONEVE TË PARASHIKUARA NË NENIN 172 TE KODIT ZGJEDHOR, PËR KËSHILLIM E KOMUNËS OTLLAK, QARKU BERAT.

VENDIM 647

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 116 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KUNDERSHTIM TË VENDIMIT  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRFUNDIMTARE NË KZAZ 23, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE  PËR KRYETAR TË BASHKIS DIJVAK, QARKU FIER.

VENDIM 646

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 115, DATË 15.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT  “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.447 DATE 13.05.2011″PËR MIRATIMIN E TABELËS PERMBLEDHSE TE REZULTATIT PER KRYETAR,KOMUNA GJORICË”

VENDIM 645

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 114 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SEZAI BALILAJ ME OBJEKT “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR.319, DT. 13.05.2011 ” PËR MIRATIMIN E TABELES SE REZULTATEVE PËR KRYETAR, KOMUNA BRATAJ, QARKU VLORE”

VENDIM 644

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 112 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT NR. 288, DT. 12.05.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELES TË REZULTATIT PËR KRYETAR, DHE RINUMËRIMIN E VOTAVE KOMUNA STEBLEVE, QARKU ELBASAN

VENDIM 643

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 111 TË SUBJEKTIT  BAL VUKSANI, ME OBJEKT KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 0116, NR. 0117, NR. 0118, KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 383 DT. 12.05.2011 PËR TABELËN E REZULTATEVE PËR KRYETAR, KOMUNA SHALË, QARKU SHKODËR

VENDIM 642

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 110, DATË 15.05.2011, TË PARAQITUR NGA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, ME OBJEKT  “KUNDËRSHTIIM TË VENDIMIT PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE PER KESHILL BASHKIE GJIROKASTER”

VENDIM 641

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 109 TË SUBJEKTIT  RASIM ZENEL HOXHA, ME OBJEKT  SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE QV NR.1018, TE KOMUNES RUKAJ, QARKU DIBER, DHE KUNDERSHTIM TE VENDIMIT NR.55 DATE 14.05.2011 “PER MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE TE REZULTATIT PER ZGJEDHJEN E KRYETARIT TE KOMUNES RUKAJ, QARKU DIBER”

VENDIM 640

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 108 DATË 14.05.2011, TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. SALI CELAMI, ME OBJEKT SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR KOMUNEN GURRE, QARKU DIBER

VENDIM 639

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 107 TË SUBJEKTIT  PBDNJ, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM I VENDIMIT 209/1, DT. 12.05.2011  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR KËSHILLIN E BASHKISË GJIROKASTËR , RINUMËRIM DHE RIVLERËSIM TË VOTAVE PËR DISA QV, TË KZAZ NR. 25 BASHKIA GJIROKASTËR, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 638

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 106 TË SUBJEKTIT  PBDNJ, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM I VENDIMIT 273, DT. 12.05.2011, TË KZAZ NR. 17  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBRAZHD , RINUMËRIM DHE RIVLERESIM TE VOTAVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË NË DISA QV BASHKIA LIBRAZHD,QARKU EBASAN

VENDIM 637

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 105 TË SUBJEKTIT  PETRIT MALIA, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 383, DT. 13.05.2011, TË KZAZ NR. 22  PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR QV NR. 2896, KOMUNA ALLKAJ, QARKU FIER

VENDIM 636

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 104 TË SUBJEKTIT  PARTIA SOCIALISTE, ME OBJEKT KUNDËRSHTIM I VENDIMIT 208/6 , DT. 12.05.2011, TË KZAZ NR. 25,  PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE TE REZULTATEVE PËR KRYETARIN E KOMUNËS QENDËR LIBOHOVË, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 635

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 103 TË SUBJEKTIT  PARTIA SOCIAL DEMOKRATE, ME OBJEKT KUNDËSHTIM I VENDIMIT 53/1  , DT. 12.05.2011, TË KZAZ NR. 6  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LIS, QARKU DIBËR

VENDIM 634

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 102 TË PARAQITUR NË KQZ NGA ESAT MEHMET VATA ME OBJEKT “1- KONSTATIM TE PAVLEFSHMERISE TE VENDIMIT NR.568 DT.11.05.2011   PERSERITJEN E ZGJEDHJEVE PER DISA QV , SHPALLJEN FITUES TE ANKUESIT. PER KOMUNEN SURROJ, KZAZ NR.34”

VENDIM 631

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 99, DATË 14.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT  “1. KUNDRSHTIM VENDIM FITUESI NE DISA QV.1238 ETJ,  2. KUNDËSHTIM I VENDIMIT NR. 690, DT. 13.05.11 PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE PER KRYETAR, KOMUNA ZALL REC, QARKU DIBËR, KZAZ NR. 5″

VENDIM 630

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 98 TË SUBJEKTIT  PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, ME OBJEKT KUNDERSHTIM TË VENDIMIT  PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE  NË KZAZ 62, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE  PËR KRYETAR TË KOMUNËS BRATAJ, QARKU VLORË

VENDIM 628

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 16.05.2011

VENDIM 627

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 72, TË PARAQITUR NGA PARTIA ALEANCA POPULLORE, KUNDËR VENDIMIT NR. 83, DATË 10.05.2011 TË KZAZ-SË NR. 64 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT BASHKIAK SARANDË DHE RINUMËRIMIN E KUTIVE TË VOTIMIT NË QV. 4665, 4665/1, 4666, 4667, 4667/1, 4669, 4669/1, 4670, 4670/1 DHE 4664”

VENDIM 625

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 15.05.2011

VENDIM 624

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 70 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI PARTIA UNITETIT KOMBËTAR ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT TË GRUPIT TË NUMËRIMIT TË QV NR.4251 DHE 4234 TË KZAZ NR.25 QARKU GJIROKASTËR”

VENDIM 623

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT  TË KZAZ-SË NR.49  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 622

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TE KZAZ-se NR. 48, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 620

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 97, DATË 14.05.2011, TË PARAQITUR NGA LEVIZJA PER ZHVILLIM KOMBETAR, ME OBJEKT  “1. KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 1008, NR. 1009, NR. 1011  2. KUNDËSHTIM I VENDIMIT NR. 53, DT. 12.05.11 PËR MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE PER KRYETAR, KOMUNA LIS, QARKU DIBËR, KZAZ NR. 6″

VENDIM 619

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 96, DATË 14.05.2011, TË PARAQITUR NGA LEVIZJA PER ZHVILLIM KOMBETAR, ME OBJEKT  “1. KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 3625, NR. 3634 KOMUNA ZHEPE 2. KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR.269, DT. 11.05.2011 PËR TABELEN PËRMBLEDHESE PER KRYETAR, KOMUNA ZHEPE, KZAZ NR. 4.”

VENDIM 618

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 95 TË SUBJEKTIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, ME OBJEKT:
1. KËRKESË PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR. 133, NR.132 KOMUNA SHOSH
2. KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 299 DT. 13.05.2011 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR, KZAZ NR.42 NË KOMUNËN SHOSH, QARKU SHKODËR

VENDIM 617

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 94 TË SUBJEKTIT PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET, ME OBJEKT:
1. KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 338, DT. 11.05.2011 TË KZAZ NR. 59 PËR MIRATIMIN  E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KRYETAR MODEL 39-11 TË KOMUNËS GOLEM, QARKU TIRANË 2
2. KUNDËRSHTIM I TABELËS SË REZULTATEVE PËR QV NR. 2131 PËR KRYETAR , KOMUNA GOLEM, QARKU TIRANË
3. SHPALLJA E PAVLEFSHME E ZGJEDHJEVE NE QV NR. 2131 PËR KRYETAR , KOMUNA GOLEM, QARKU TIRANË

VENDIM 616

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 93 TË PARAQITUR NË KQZ NGA YMER ISLAM BLLOSHMI ME OBJEKT “KUNDERSHTIM I VENDIMIT TE KZAZ NR 17 PER MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHSE TE REZULTATIT PER ZGJEDHJEN E KRYETARIT TE KOMUNES QUKES”

VENDIM 615

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 92, DATË 14.05.2011, TË PARAQITUR NGA PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT, ME OBJEKT  “SHPALLJE E PAVLEFSHME E ZGJEDHJEVE NE QV 2563, KZAZ 13, BASHKIA BELSH,QARKU ELBASAN.”

VENDIM 614

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 91 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT   KUNDERSHTIMI I VENDIMIT TE KZAZ NR.24 NR.3 DT.12.05.2011  PER MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE  PER KRYETAR TE KOMUNES FRATAR,QARKU FIER,SI DHE KUNDERSHTIM I VENDIMIT TE NDERMJETEM TE KZAZ NR.24, QV 3236, PER VLERESIM SI TE VLEFSHME TE 346 FLETEVE TE VOTIMIT

VENDIM 613

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 90 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT   1- KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR. 70 DT.12.05.2011. TE KZAZ NR.2 KOMUNA OTLLAK, QARKU BERAT,PER SHPALLJEN E KANDIDATIT FITUES 2- SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE QV NR.3432, NR.3429, TE KZAZ NR.2, QARKU BERAT

VENDIM 612

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 89 TË SUBJEKTIT  PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE, ME OBJEKT   KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 668 DATË 12.05.2011 TË KZAZ NR.5 PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHSE TË RREZULTATEVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS MAQELLARE, QARKU DIBËR, KUNDËRSHTIMIN E TABELËS RREZULTATEVE PËR DISA QËNDRA VOTIMI, SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR KRYETAR TË KOMUNËS MAQELLARE, QARKU DIBËR,  RIVLERËSIM TË VOTAVE TË PAVLEFSHME NË DISA QV, RINUMËRIM TË VOTAVE NË DISA QV

VENDIM 611

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 88 TË SUBJEKTIT  PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPERISE, ME OBJEKT   SHPALLJEN E PAVLEFSHME NE QV 0494 ETJ KOMUNA LLUGAJ , KUNERSHTIMI VENDIMIT NR.333 DT.11.05.2011 PER MIRATI TABELE PER KRYETAR KOMUNE LLUGAJ

VENDIM 610

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 87 TË SUBJEKTIT PARTIA G99 ME OBJEKT “1- SHPALLJEN E PAVLEFSHME NE QV 29655 ETJ, KOMUNA GRADISHT,QARKU FIER 2- KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR.291 DT.12.05.2011 PER MIRATIMIN E TABELES PERMBLEDHESE  TE KESHILLIT TE KOMUNES”

VENDIM 609

PËR PRANIMIN PER SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 60, DATË 13.05.2011, TË PARAQITUR NGA KOALICIONI ALEANCA PËR TË ARDHMEN, PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT DT. 10.05.2011 TE KZAZ NR.6, “PER MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR MODEL 39-11 TË KOMUNËS KOMSI, BURREL, QARKU DIBËR”

VENDIM 607

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 75, DATË 13.05.2011, TË PARAQITUR NGA ALEANCA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT  “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT TË KZAZ NR. 21  BASHKIA LUSHNJE”

VENDIM 606

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 71 TË PARAQITUR NË KQZ NGA LLESH MARK NDOJ ME OBJEKT “KUNDËRSHTIM I REZULATATEVE PËR KËSHILLTAR PASQYRUAR NË TABELAT PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE KZAZ NR.37, QARKU LEZHË”

VENDIM 605

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 74, DATË 13.05.2011, TË PARAQITUR NGA ALEANCA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT  “KUNDËRSHTIM I VENDMIT TË KZAZ NR. 21  BASHKIA LUSHNJE”

VENDIM 604

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 73, DATË 13.05.2011, TË PARAQITUR NGA ALEANCA DEMOKRATIKE, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT TË KZAZ NR. 13 TË KOMUNËS GOSTIMË, BASHKIA CËRRIK”

VENDIM 592

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 72 TË SUBJEKTIT PARTIA ALEANCA POPULLORE ME OBJEKT  KUNDËRSHTIM NDAJ VENDIMIT NR. 83, DATË 10.05.2011 “MIRATIMI I TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KESHILLIT TE BASHKISE SARANDE, QARKU VLORE”

VENDIM 590

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 69 TË SUBJEKTIT PARTIA LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM ME OBJEKT  KUNDËRSHTIM NDAJ VENDIMIT NR. 74, DATË 12.05.2011 “MIRATIMI I TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË KOMUNËS POSHNJE, DATË 12.05.2011” TË KZAZ NR. 2, QARKU BERAT

VENDIM 589

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 60, DATË 13.05.2011, TË PARAQITUR NGA KOALICIONI ALEANCA PËR TË ARDHMEN, PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT DT. 10.05.2011 TE KZAZ NR.6, “PER MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR MODEL 39-11 TË KOMUNËS KOMSI, BURREL, QARKU DIBËR”

VENDIM 588

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 65 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIAlISTE E SHQIPËRISË ME OBJEKT “1- NDRYSHIMI I VENDIMIT TË KZAZ NR. 42, NR. 369, DT 10.05.2011 “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT MODEL 39-11 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË VAU I DEJES”; 2- RINUMËRIMI DHE RIVLERËSIMI I VOTAVE TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE, TË QV NR.180, DHE PLOTËSIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË BASHKISË VAU I DEJES, SIPAS REZULTATIT TË DALË NGA RINUMËRIMI DHE RIVLERËSIMI I VOTAVE TË KËSAJ QV”

VENDIM 587

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 64 TË PARAQITUR NË KQZ NGA GANI HIDA ME OBJEKT “1- SHPALLJEN E PAVLEFSHME  TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.2459, NR.2458, NR.2464, NR.2466 KOMUNA  GJINAR.   2- KUNDËRSHTIM TE VENDIMIT PER TABELEN E REZULTATEVE PERMBLEDHESE PER KANDIDATET KOMUNA GJINAR”

VENDIM 586

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 62 TË SUBJEKTIT PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT  KUNDËRSHTIM NDAJ VENDIMIT NR. 59, DATË 10.05.2011 “MIRATIMI I TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZGJEDHJET E KRYETARIT TË KOMUNËS FINIQ, DATË 10.05.2011” TË KZAZ NR. 66, QARKU VLORË

VENDIM 584

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 47 , PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 578

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 13.05.2011

VENDIM 577

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 48 , PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 576

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TE KZAZ-se Nr. 49 dhe KZAZ-së Nr.54, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 575

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-SË NR. 49  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 574

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-SË NR. 54  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 573

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT  TË KZAZ-SË NR.49  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 570

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE PËR SHKELJE NË PROCEDURËN E NUMËRIMIT TË KUTISË SË VOTIMIT PËR KANDIDATIN PËR KRYETAR KOMUNA QENDËR VLORË

VENDIM 569

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-SË NR. 54  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 568

PËR EMËRIMIN E ZV. KRYETARIT TE KZAZ-se NR. 54, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 567

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ-së NR.54 , PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 566

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR SHKELJË NË PROCEDURËN E NUMËRIMIT TË KUTISË SË VOTIMIT PËR KANDIDATIN PËR KRYETAR BASHKIA TIRANË

VENDIM 565

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI  TË KZAZ-SË NR.4  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 564

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË TRE ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 52

VENDIM 563

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 52

VENDIM 562

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TE KZAZ-se NR. 54, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 561

PËR EMËRIMIN E  ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 54, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 560

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NËNKRYETARIT DHE DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 54

VENDIM 559

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NËNKRYETARIT DHE DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 54

VENDIM 557

PËR VAZHDIMIN E PROÇESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE NË KZAZ-në nr. 49

VENDIM 556

PËR VAZHDIMIN E PROÇESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE NË KZAZ-NË NR. 52

VENDIM 555

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË DISA KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 554

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI  TË KZAZ-SË NR. 54  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 553

PËR EMËRIMIN E  ANËTARIT TË KZAZ-së NR. 63, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 551

PËR MARRJEN NË DORËZIM TË MATERIALEVE ZGJEDHORE NGA KQV 3034, QV. 30371, QV. 30361, QV. 30381, QV. 3036, QV. 3038, QV. 3035, QV. 3037, KZAZ NR. 19, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 550

PËR MARRJEN NË DORËZIM TË MATERIALEVE ZGJEDHORE NGA KQV-JA NR.0500, NR.0501, NR.0502 DHE NR.0509 TËKOMUNËS MARGEGAJ, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 549

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJE ANËTARI  TË KZAZ-së Nr. 47 dhe KZAZ-së Nr. 62 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 548

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KQV-SË NR 0091, KOMUNA PULT, KZAZ NR 42, QARKU SHKODËR, DHE ZËVENDËSIMI I SAJ ME VULËN REZERVË

VENDIM 547

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 546

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 545

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 544

PËR EMËRIMIN E  ANËTARIT TË KZAZ-së NR. 18, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 543

PËR EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 46, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 541

PËR CAKTIMIN E RRADHËS SË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR KZAZ-të E NJËSIVE BASHKIAKE TË BASHKISË TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 539

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT TË PRODHUARA PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR, DHE KANDIDATË PËR KËSHILLTARË TË QV 3260, QV 3226, QV3252, QV. 3248, NR. 3253, NR. 3221, NR. 3218, NR. 3244, NR. 3229, TË KZAZ-SË NR. 24, QARKU FIER,  MIRATIMI DHE PRODHIMI I FLETËVE TË VOTIMIT PËR PËR KËTO QV

VENDIM 538

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 41, dhe KZAZ- së Nr.65 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 537

PËR LIRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 536

PËR LIRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 535

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 7, DHE KZAZ-së NR. 63  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 534

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 533

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 516 DATË 02.05.2011“ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR  TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011“.

VENDIM 532

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË FEDERATËS PAN – SHQIPTARE TË AMERIKËS, VATRA, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 531

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË AMBASADËS SUEDEZE DHE TË DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EUROPIAN, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 530

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË AMBASADËS FRANCEZE DHE TË TELEVIZIONIT HUNGAREZ BGB FILM, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 529

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR, DHE KANDIDATË PËR KËSHILLTARË TË QV 3131, DHE QV 3108, TË KZAZ-SË NR. 20, QARKU FIER, DHE FLETËVE TË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR TË QV. 3897, QV. 3933, KZAZ NR. 32, QARKU KORÇE, MIRATIMI DHE PRODHIMI I KËTYRE FLETËVE TË VOTIMIT PËR PËR KËTO QV

VENDIM 528

PËR MIRATIMIN E DISA QV-ve NË NDËRTESA PRIVATE, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 527

PËR LIRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 525

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr. 64, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 524

PËR MIRATIMIN E DISA QV-ve NË NDËRTESA PRIVATE, BASHKIA KAMËZ, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 520

PËR LIRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 515

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 514

PËR EMËRIMIN E ANËTARIT DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 25, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 513

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 58 TË PARAQITUR NGA SABA HAMATAJ, PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 55, DATË 26.04.2011, TË    KZAZ–SË NR. 20, QARKU FIER “PËR MOSREGJISTRIMIN E VËSHGUESVE”

VENDIM 512

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-së NR. 7, DHE KZAZ-së NR. 62  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 511

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-SË NR. 9 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 510

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË SHOQATËS „LUMO SKËNDO“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 509

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË GRUPIT SHQIPTAR TË TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 508

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË SHOQATËS „NDIHMONI JETËN“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 507

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË DISA ORGANIZATAVE DHE PËRFAQËSUESVE TË SHTETEVE TË HUAJA, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 506

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 505

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË ORGANIZATËS LEX FERENDA, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 504

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 503

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 58 DATË 29.04.2011, TË PARAQITUR NGA SABA GANI HAMATAJ, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR. 55, DT.26.04.2011 TE KZAZ 20, QARKU FIER “PER MOS RREGJISTRIMIN TË VËZHGUESVE “

VENDIM 502

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 58, DATË 29.04.2011, TË PARAQITUR NGA SABA GANI HAMATAJ, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR. 55, DT.26.04.2011 TE KZAZ 20, QARKU FIER “PER MOS RREGJISTRIMIN TË VËZHGUESVE “

VENDIM 501/1

PËR MOS DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR NGRITJEN E NJË QV-je, NË AMBIENT PRIVAT, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 501

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 500

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR.58 TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.04.2011

VENDIM 499

PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË VNV-së, ZAZ-ja NR. 57, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 498

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.437, DATË 17.04.2011 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE ,TË DATËS 8 MAJ 2011”

VENDIM 496

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË DISA KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 495

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 39  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 494

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 08.04.2011 DERI NË DATËN 26.04.2011

VENDIM 493

MIRATIMIN E MODELIT DHE SASISË SË VULËS REZERVË PËR QENDRAT E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 492

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 491

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 448/3 NË PËRMBAJTJEN E FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR  KËSHILLIN E KOMUNËS BRADASHESH, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 490

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 224, DATË 30.03.2011 “PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI PJESËMARRËSE NË ZGJEDHJEt PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011”

VENDIM 489

PËR LIRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ-SË, NR. 25 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 488

PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 36, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 487

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 486

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË DISA KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 485

PËR LIRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 484

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së   Nr.36 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 470

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.41, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 469

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 468

PËR MIRATIMIN E QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR  QARKUN SHKODËR, QARKUN KUKËS, QARKUN DIBËR DHE QARKUN LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 467

PËR MIRATIMIN E QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR  QARKUN TIRANË, QARKUN BERAT, QARKUN ELBASAN DHE QARKUN KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 466

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE  PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QËNDRAVE TË VOTIMIT PËR BASHKINË KAMËZ

VENDIM 465

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR KRIJIMIN E NJË QENDRE VOTIMI TË POSAÇME PËR PERSONAT E  PARABURGOSUR NË IEV PENALE, DURRËS

VENDIM 464

PËR MIRATIMIN  E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR  KRYETAR  SI DHE PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLAT PËR  BASHKI/KOMUNË PËR DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 463

PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 37, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 462

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 448/4 NË PËRMBAJTJEN E FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR  KËSHILLIN  PËR KOMUNËN BLINISHT  QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 461

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 448/4 NË PËRMBAJTJEN E FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR  KËSHILLIN  PËR BASHKINË LEZHË  QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 460

PËR PASQYRIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIKE DHE PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITITI 2011

VENDIM 459

PËR SHQYRTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 40, QARKU SHKODËR, NR. 36, DATË 8.04.2011

VENDIM 458

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 08.04.2011 DERI NË DATËN 18.04.2011

VENDIM 457

PËR MIRATIMIN  E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR  KRYETAR  PËR KOMUNËN SURROJ QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 456

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 455

PËR CAKTIMIN E RRADHËS SË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR NJËSITË E QEVERISJES VENDORE TË ÇDO KZAZ-je, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 454

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TE KZAZ-ve DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 7 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 453

PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 32, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 451

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 57 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 62, QARKU VLORË, NR. 4, DATË 15.04.2011

VENDIM 450

PËR EMËRIMIN SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 65, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 449

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE  TË KZAZ-ve PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 448

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 113, DATË 02.03.2011  “PËR MIRATIMI I MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 8 MAJ 2011.”

VENDIM 447

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN  17.04.2011

VENDIM 446

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE TË CILAVE U LIND E DREJTA TË PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 445

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË ALBANIAN LIFE QUALITY UNION, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 444

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË QENDRËS ALEANCA GJINORE PËR ZHVILLIM, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 443

PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 442

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË ORGANIZATËS „RINIA NË SIPËRMARRJEN E LIRË“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 441

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË SHOQATËS “E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 440

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.182 DATË 25.03.2011“ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË SHOQATA PËR KULTURË DEMOKRATIKE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011“

VENDIM 439

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË INSTITUTIT SHQIPTAR TË INTEGRIMIT SOCIAL, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 438

PËR MASAT E SIGURISË NË VENDIN E PRODHIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 437

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .07 QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 436

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-së NR.16 DHE SEKRETARIT TË KZAZ NR.20, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 435

PËR LIRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.32, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 434

PËR PËRCAKTIMIN E SASISE SE FONDIT PUBLIK QË DO TU SHPËRNDAHET PARTIVE POLITIKE SIPAS GËRMËS “a” DHE“b”, PIKA 2 TË NENIT 87 TË KODIT ZGJEDHOR

Lidhje 1

VENDIM 433

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 59, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 432

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 58, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 431

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 4, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 430

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .41 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 429

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE BALKAN YOUTH LINK ALBANIA (BYLA) PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

Marëveshja e bashkëpunimit

VENDIM 428

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.11, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 427

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-së Nr.25,  PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 426

PËR LIRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.37, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 425

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 08.04.2011 DERI NË DATËN 13.04.2011

VENDIM 424

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR. 32, dhe KZAZ- së Nr.58 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 423

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 66, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 422

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 65, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 421

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 64, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 420

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 63, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 419

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 62, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 418

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 61, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 417

PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.42 DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR.47, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 416

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 60, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 415

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 57, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 414

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 56, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 413

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 55, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 412

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 54, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 411

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 53, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 410

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 52, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 409

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 51, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 408

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 50, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 407

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 49, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 406

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 48, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 405

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 47, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 404

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 46, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 403

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 45, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 402

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 20, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 401

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 9, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 400

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .44 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 399

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .43 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 398

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .42 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 397

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .40 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 396

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 395

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KQZ-SË NR 185, DATË 28.03.2011  “PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE”

VENDIM 394

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 55, TË Z. ILJAZ HASAN ÇEKOJA, ME OBJEKT,KUNDËRSHTIM I   VENDIMIT NR. 53/7, DT. 08.04.2011,TË KZAZ 14, QARKU ELBASAN  “PËR MOS RREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMËEMËRORE  PËR KËSHILLIN E KOMUNËS  LABINOT-MAL”TË KZAZ-SË NR.14, QARKU ELBASAN

VENDIM 393

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 54 TË Z.IDRIZ XHAFA KUNDËR VENDIMIT NR. 53/12  DATË 08.04.2011 TË KZAZ-SË NR. 14, QARKU ELBASAN, “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LABINOT MAL, QARKU ELBASAN”.

VENDIM 392

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV NR.1791, 1791/1, 1792, 1795, 1796, 1803  DHE QV NR. 1803/1, TË KZAZ-SË NR. 48

VENDIM 391

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV NR.1959 DHE QV NR. 1959/1 TË KZAZ- 53

VENDIM 390

PËR LIRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-së Nr.47, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 389

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 27, QARKU GjIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 388

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 8, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 387

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 10, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 386

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 11, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 385

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 18, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 384

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 19, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 383

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 21, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 382

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 22, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 381

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 23, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 380

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 24, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 379

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 25, QARKU GjIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 378

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 26, QARKU GjIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 377

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .07 QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 376

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .06 QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 375

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .05 QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 374

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 55 TË PARAQITUR NGA ILJAZ HASAN ÇEKOJA, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/7 DATË 02.04.2011, TË KZAZ-së 14, KOMUNËS LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN

VENDIM 373

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 54 TË PARAQITUR NGA Z. IDRIZ AVDI XHAFA, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/12 DATË 09.04.2011, TË KZAZ-së 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 372

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 56 TË PARAQITUR NË KQZ NGA ESAT MEHMET VATA ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 23, DATË 07.04.2011 TË KZAZ NR. 34, KOMUNA SURROJ, QARKU KUKËS

VENDIM 371

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN  07.04.2011 DHE NË DATËN 08.04.2011

VENDIM 364

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 47 TË PARAQITUR NGA ENVER TUSHA KUNDËR VENDIMIT NR. 53/6 DATË 08.04.2011 “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LABINOT MAL”. TË KZAZ-SË NR 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 363

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 46 TË SKËNDER METOSHI KUNDËR VENDIMIT NR. 53/13 DATË 08.04.2011 TË KZAZ-SË NR 14, QARKU ELBASAN, “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS SHUSHICË, QARKU ELBASAN”

VENDIM 361

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.44 TË IBRAHIM BICA KUNDËR VENDIMIT NR. 53/5 DATË 08.04.2011 TË KZAZ-SË NR 14, QARKU ELBASAN, “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS LABINOT MAL”.

VENDIM 358

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.57 dhe SEKRETARIT TË KZAZ-së NR.18, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 357

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR . 39 QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 356

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .38 QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 355

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .37 QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 354

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .36 QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 353

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .35 QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 352

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR .34 QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 346

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 55, DATË 9.04.2011, TË PARAQITUR NGA ILIJAZ HASAN ÇEKOJA, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR. 53/12, DT. 8.04.2011 TE KZAZ 14, QARKU ELBASAN “PER MOS RREGJISTRIMIN E LISTES SHUMEMERORE PER KESHILLIN E KOMUNES LABINOT-MAL”

VENDIM 345

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 54, DATË 9.04.2011, TË PARAQITUR NGA IDRIZ AVDI XHAFA, ME OBJEKT  “KUNDERSHTIM I VENDIMIT NR. 53/12, DT. 8.04.2011 TE KZAZ 14, QARKU ELBASAN “PER MOS RREGJISTRIMIN E LISTES SHUMEMERORE PER KESHILLIN E KOMUNES LABINOT-MAL”

VENDIM 343

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 52 TË PARAQITUR NGA Z. KUJTIM HAZIZ KOLONJARI, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/12 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 342

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 51 TË PARAQITUR NGA Z. MAKSUT HAJDAR BOZHIQI, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/11 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 338

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 47 TË KANDIDATIT ENVER YMER TUSHA, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/6 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 336

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 45 TË PARAQITUR NGA Z. REXHEP RAMAZAN SHYTI, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/3 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, KOMUNËS LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN

VENDIM 335

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 44 TË PARAQITUR NGA Z.IBRAHIM SHYQYRI BICA, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/5 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, KOMUNËS LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN

VENDIM 334

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 43 TË PARTIA KANDIDATIT JANI SHERIF SHGUNI, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/9 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, QARKU ELBASAN

VENDIM 333

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 42 TË KANDIDATIT LYTFI AQIF TUSHA, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/15 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, KOMUNËS LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN

VENDIM 332

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 41 TË KANDIDATIT QAZIM RAMAZAN KARAJ, PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMIT NR. 53/1 DATË 08.04.2011, TË KZAZ-së 14, KOMUNËS LABINOT-MAL, QARKU ELBASAN

VENDIM 331

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 09.04.2011

VENDIM 327

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 40 TË SUBJEKTIT PARTIA LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE PËR KUNDËRSHTIM TE VENDIMIT NR.54, TE KZAZ NR.64, QARKU VLORE, PER MOSREGJISTRIMIN E LISTES SHUMEMERORE TE LDK PER KESHILLIN E BASHKISE SARANDE

VENDIM 326

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 39 TË SUBJEKTIT PARTIA BASHKIMI REPUBLIKAN SHQIPTAR PËR KUNDËRSHTIM TE VENDIMIT NR.37, TE KZAZ NR.8, QARKU DURRES, PER MOSREGJISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TE KANDIDATEVE PER KESHILLTARE PER BASHKINE DURRES

VENDIM 324

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 37 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

VENDIM 323

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR.40, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 315

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 36 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA KONSERVATORE

VENDIM 313

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 34 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 312

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 33 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 65, QARKU VLORË, NR. 51, DATË 30.03.2011

VENDIM 311

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 32 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 65, QARKU VLORË, NR. 53, DATË 30.03.2011

VENDIM 310

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 31 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 65, QARKU VLORË, NR. 50, DATË 30.03.2011

VENDIM 309

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 30 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 65, QARKU VLORË, NR. 54, DATË 30.03.2011

VENDIM 307

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 29 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZAZ NR. 65, QARKU VLORË, NR. 49, DATË 30.03.2011

VENDIM 306

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 26 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR

VENDIM 305

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 27 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT PËR KUNDËRSHTIM NDAJ VENDIMIT NR. 26, DATË 06.04.2011 TË KZAZ NR.64, QARKU VLORË “PËR RREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË”

VENDIM 301

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 17, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 299

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 15, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 298

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 14, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 297

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 13, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 296

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 12, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 295

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 06.04.2011 dhe 07.04.2011

VENDIM 293

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 33, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 292

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 32, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 291

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 31, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 290

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 30, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 289

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 29, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 288

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 28, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 287

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 20 TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT ME OBJEKT KUNDERSHTIMIN E VENDIMIT NR.101 DATË 04.04.2011 TE KZAZ-së Nr. 62, BASHKIA HIMARË, QARKU VLORË “ PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR BASHKINË HIMARË”

VENDIM 286

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 25 TË SUBJEKTIT PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIM  TË VENDIMEVE NR. 141 DATË 04.04.2011 DHE , NR. 142 DATË 04.04.2011 TË KZAZ-së 44, QARKU SHKODËR

VENDIM 285

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 24 TË SUBJEKTIT PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIMIN NDAJ VENDIMIT TË KZAZ-së NR.36 PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË LAÇ, QARKU LEZHË.

VENDIM 284

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 23 TË SUBJEKTIT PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIMIN NDAJ VENDIMIT TË KZAZ-së NR.39 PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS MILOT, QARKU LEZHË.

VENDIM 283

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 22 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 280

PËR MIRATIMIN  E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDAT PËR  KRYETAR TË BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 279

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 277

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 19 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 275

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 18 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 274

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 17 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 273

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 16 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 272

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 15 TË PARAQITUR NË KQZ NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

VENDIM 271

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 14 TË PBDNJ-së PËR KUNDËRSHTIMIN E  VENDIMIT NR. 04 DATË 18.03.2011, PËR MIRATIMIN E KANDIDATURËS PËR KRYETAR KOMUNE, TË KZAZ-së NR.25, NË KOMUNËN DROPULL I POSHTËM, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 270

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 13 TË PBDNJ-së PËR KUNDËRSHTIMIN E  VENDIMIT NR.20 DATË 28.03.2011, PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KZAZ-së NR.25, NË KOMUNËN DROPULL I POSHTËM, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 268

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 11, TË PARTISË TË TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE,  PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR 122, DATË 02.04.2011, “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS BYTYÇ”. TË KZAZ–SË NR. 36, QARKU KUKËS.

VENDIM 266

PËR KORRIGJIMIN E NJË GABIMI MATERIAL NË VENDIMIN NR. 192,  DATË 29.03.2011, TË KQZ-së, “PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. GJOK JAKU”

VENDIM 265

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 05.04.2011

VENDIM 264

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 12 TË SUBJEKTIT PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR PËR KUNDËRSHTIM NDAJ MOSMARRJES VENDIM PREJ KZAZ NR.23, QARKU FIER, PËR MOSRREGJISTRIM TË KANDIDATIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS TËRBUF, QARKU FIER

VENDIM 263

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 11 TË SUBJEKTIT PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE PËR KUNDËRSHTIMIN NDAJ VENDIMIT TË KZAZ-së NR.36 PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS BYTYÇ, QARKU KUKËS.

VENDIM 262

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 261

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 04.04.2011

VENDIM 260

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.10 TË PARTISË “LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR”, ME OBJEKT  KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR.96, DATË 30.03.2011 TË KZAZ-SË NR. 26 BASHKIA TEPELENË, QARKU GJIROKASTËR, “PËR MOS REGJISTRIMIN E KANDIDADIT PËR KRYETAR BASHKIE”.

VENDIM 259

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 8 TË PARTISË LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, “PËR KUNDËRSHTIMIN E MOSMARRJES NË DORËZIM TË DOKUMENTACIONIT NGA KZAZ NR 37”, KOMUNA BALLDRE,  QARKU LEZHË.

VENDIM 257

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 6 TË LËVIZJES PËR ZHVILLIM KOMBËTAR KUNDËR VENDIMIT NR. 95 DATË 30.03.2011 TË KZAZ-SË NR. 26 KOMUNA LOPËZ, QARKU GJIROKASTËR, “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDADIT PËR KRYETAR KOMUNE”.

VENDIM 256

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 10 TË SUBJEKTIT PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR PËR KUNDËRSHTIM NDAJ VENDIMIT TË KZAZ NR.26, PËR MOSRREGJISTRIM TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE, QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 255

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.9 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIALISTE PJESË  E KOALICIONIT “ALENACA PËR TË ARDHMEN” PER KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT TË KZAZ-SË NR.19

VENDIM 254

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 8 TË SUBJEKTIT LEVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR “PËR KUNDËRSHTIM E MOSMARRJES NË DORËZIM TË DOKUMENTACIONIT” TË KZAZ-SË NR. 37 QARKU LEZHË

VENDIM 253

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 7 TË SUBJEKTIT PARTIA SOCIAL DEMOKRATE PER KUNDËRSHTIM NDAJ MOSMARJES VENDIM PREJ KZAZ-SË NR.48, PËR MOSPRANIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE

VENDIM 252

PËR RREGJISTRIMIN KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PARAQITUR NGA PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 251

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, DEPOZITUAR NGA PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 250

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, DEPOZITUAR NGA PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 249

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 248

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 01.04.2011

VENDIM 247

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 5, KUNDËR VENDIMIT TË KZAZ-së NR. 62 QARKU VLORË “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE”

VENDIM 245

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 31.03.2011

Listat shumemërore të partive politike për këshillin e bashkisë Tiranë, të miratuara nga KQZ me vendimet pergjithesisht me nr. nga 186 deri 251, do t’i gjeni në rubrikën Zgjedhje Vendore 2011/Subjektet Zgjedhore/Listat shumemërore

VENDIM 244

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  DEMOKRATIKE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR QYTETARIN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 243

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 242

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 240

PËR KTHIMIN PËR KORRIGJIM TË LISTAVE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI,  PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 239

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LIDHJA DEMOKRISTIANE SHQIPTARE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 238

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BALLI KOMBËTAR PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 237

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  REFORMATORE DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR TË ARDHMEN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 236

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET,  PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 235

PËR LIRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.42, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 234

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.54, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 233

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 232

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA EKOLOGJIKE EUROPIANE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 231

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA E PUNËS SË SHQIPËRISË E RIORGANIZUAR,  PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 230

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 229

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET,  PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 228

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 227

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ALEANCA PËR QYTETARIN

VENDIM 226

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI ALEANCA PËR TË ARDHMEN

VENDIM 225

PËR KTHIMIN PËR KORRIGJIM TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË, DEPOZITUAR NGA PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 224

PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI PJESËMARRËSE NË ZGJEDHJEt PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 223

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 5 TË KANDIDATIT IRAKLI GJIÇALI “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 10 DATË 26.03.2011 TË KZAZ-SË NR. 62 ORIKUM – QARKU VLORË

VENDIM 222

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 4 TË Z. VANGJEL KOKOLI “PER REGJISTRIM SI KANDIDAT I PAVARUR, LABOVE E MADHE KOMUNA ODRIE, QARKU GJIROKASTËR”.

VENDIM 221

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 30.03.2011

VENDIM 220

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91 PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 219

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 218

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  E BASHKIMIT REPUBLIKAN SHQIPËTAR PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR TË ARDHMEN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 217

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA KONSERVATORE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 216

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA REPUBLIKANE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 215

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 214

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  SOCIALISTE E SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR TË ARDHMEN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 213

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 212

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 211

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

Vendim 210

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 209

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BASHKIMI POPULLOR I PENSIONISTËVE SHQIPTAR PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 208

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA E GJELBËR PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 207

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 206

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 205

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA G99 PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 204

PËR KTHIMIN PËR KORRIGJIM TË LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, DEPOZITUAR NGA PARTIA KOMUNISTE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 203

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 202

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 201

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ORA E SHQIPËRISË PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 200

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  ALEANCA DEMOKRISTIANE PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR QYTETARIN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 199

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 198

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE E SHQIPËRISË PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 197

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS ME PROPOZIME PËR ANËTARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 196

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 195

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 194

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA  E BALLIT KOMBETAR DEMOKRAT PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR QYTETARIN”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIMI 193

PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. FATOS TUSHE

VENDIM 192

PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. GJOK JAKU

VENDIM 191

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MUSLIMAN TË SHQIPËRISË PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 190

PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. LULZIM BASHA

VENDIM 189

PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. ARDIAN KOLLOZI

VENDIM 188

PËR KALIMIN E MANDATIT KANDIDATIT VIJUES TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. FERDINAND XHAFERI

VENDIM 187

PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT TË PERSONELIT TË ANGAZHUAR SI NDIHMËS TEKNIK I SEKRETARIT TË KZAZ-SË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 186

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA ALEANCA POPULLORE PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 185

PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE

VENDIM 184

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 183

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA PJESËTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR QYTETARIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 181

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr.65, DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së Nr.64 PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 180

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  PËR TË ARDHMEN , PËR ZGJEDHJET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 179

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 3 TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. SHKËLZEN CENA

VENDIM 178

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 23.03.2011

VENDIM 177

PËR SHPERNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PER VITIN 2011

Lidhje 1

VENDIM 176

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  PËR QYTETARIN , PËR ZGJEDHJET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 175

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 25, DATË 16.02.2011 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË  DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË  DATËS 8 MAJ 2011”

VENDIM 174

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011, PJESA E PARË

MANUALI

VENDIM 173

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT  QË DO TË PËRDORET NGA KQV-ja, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 172

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 171

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR 99, DATË 25.02.2011 “PËR MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE DHE SASISË SË KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011”

VENDIM 170

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 2 TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. QEMAL MUÇA

VENDIM 169

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 TË PARAQITUR NË KQZ NGA Z. FILIPOS RUXHO

VENDIM 168

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORËVE TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 11.03.2011

VENDIM 167

PËR MIRATIMIN E DISA RREGULLAVE PËR REGJSITRIMIN E KOALICIONEVE ZGJEDHORE NË KQZ

VENDIM 141

PËR MOS PRANIMIN E KËRKESËS SË Z. XHAVIT R. ZHUZHI PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË EMIGRACIONI SHQIPTAR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 126

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së Nr. 48, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 114

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 113

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

Modeli i fleteve te votimit për kryetar Bashkie/Komune

Modeli i fleteve te votimit per kryetar njesie bashkiake

Modeli i fleteve te votimit per keshilltar Bashkie/Komune

Modeli i fleteve te votimit per keshilltar njesie bashkiake

Specifikimet teknike

VENDIM 112

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2010, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Vendimet për lirim dhe emërim të antarëve të KZAZ-ve do t’i gjeni të reflektuara në rubrikën “Zgjedhjet Vendore 2011/Zonat, Njësitë vendore/KZAZ-të”

VENDIM 109

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 99

PËR MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE DHE SASISË SË KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

Vendimet me nr.98 deri nr.166 janë pëgjithësisht për regjistrim të partive politike dhe mund t’i gjeni te rubrika “Zgjedhjet vendore 2011/ Subjektet zgjedhore”

Vendimet me nr.30-93 janë me të njëjtën përmbajtje si nr.28 dhe nr.29 por pë KZAZ-të e tjera

VENDIM 95

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 29

PËR PLOTËSIMINE E VENDIT  VAKANT NË KOMISIONIN E ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR.2, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 28

PËR PLOTËSIMINE E VENDIT  VAKANT NË KOMISIONIN E ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR.1, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 27 

PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “FUSHATA E EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011”

PROJEKTI

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 08.05.2011

Modelet mund t’i shikoni te rubrika “Zgjedhjet vendore 2011/ Dokumentacioni/ Tabelat e rezultateve” 

VENDIM 25

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË  DATËS 8 MAJ 2011

Modelet mund t’i shikoni te rubrika “Zgjedhjet vendore 2011/ Dokumentacion”

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES  TË  BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE KKRT-sё, PËR ZGJEDHJET PËR 0RGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 08.05.2011

MARREVESHJA KQZ-KKRT

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TE BASHKËPUNIMIT NDERMJET KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE DHE KESHILLIT TE MINISTRAVE, PER ZGJEDHJET PËR ORGANETE E QEVERISJES VENDORE 2011

MEMORANDUMI KQZ-KM

VENDIM 20

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 18

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË VENDOSEN SELITË E KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 17

PËR MIRATIMIN E KARAKTERISTIKAVE TË BOJËS MATRIKULUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08 MAJ 2011

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 15

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVEERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 14

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 13

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-të, KQV-TË DHE KRYETARËT E KQV-ve PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT,  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 08.05.2011

VENDIM 10

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SHKENCËS PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

VENDIM 9

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN TREBINJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 24 Tetor 2010

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KQZ-së, QË RELATOJNË KËRKESAT ANKIMORE TË REGJISTRUARA NË KQZ

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

VENDIM 6

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KZAZ-SË DHE KQZ-së SIPAS NENIT 123 TË KODIT ZGJEDHOR,  NË KQZ

Modeli i kërkesë ankimore gjendet edhe tek rubrika Zgjedhjet Vendore 2011/Dokumentacioni

VENDIM 5

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATËS 08.05.2011

VENDIM 4

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATË 08.05.2011

VENDIM 3

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011”

VENDIM 2

PËR MIRATIMIN E DETAJIMIT TË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2011”

VENDIM 1

PËR ADMINISTRIMIN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE  QË NDODHET NË KUTINË E MATERIALEVE ZGJEDHORE, TË CILAT JANË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 28 QERSHOR 2009