UDHËZIM nr 01, DATË 05.12.2020,  PËRCAKTIMI I RREGULLAVE PËR NGRITJEN , CAKTIMIN DHE NJOFTIMIN E VENDODHJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT DHE PËRGATITJEN E HARTËS SË NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE PËR ZGJDHJET.

UDHËZIM  nr 02,DATË 05.12.2020, PËR CAKTIMIN  E PROCEDURAVE TË PERZGJEDHJES  DHE TRAJNIMIT   TË SHTETASVE  QË MUND TË EMËROHEN   KRYESISHT  PËR PLOTËSIMIN   E VAKANCES  NË KOMISIONET  E ZONËS SË  ADMINISTRIMIT   ZGJEDHOR   DHE KOMISIONET   E QENDRAVE TË VOTIMIT