VENDIM 161

PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMEVE TË KQZ-SË  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, 21 QERSHOR 2015

Lidhja 1

VENDIM 159

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 92 – VENDIM 158, VENDIM 160

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT VENDOR

VENDIM 24 – VENDIM 91

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT VENDOR

VENDIM 23

PËR NJË NDRYSHIM NË PIKËN 1, TË VENDIMIT NR.8, DATË 10.02.2014 “PËR MIRATIMIN E MËNYRËS SË ASGJËSIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE, PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23.06.2013”

VENDIM 21

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 20

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE  NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 19

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 18

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 17

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR  KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 23.06.2013

LIDHJE 1

VENDIM 16

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR 8, DATË 10.02.2014, “PËR MIRATIMIN E MËNYRËS SË ASGJESIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE, TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23.06.2013

LIDHJE 1

VENDIM 15

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2013

VENDIM 14

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRISTIANE, PARTISË  SOCIALDEMOKRATE, PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, PARTISË FRYMA E RE DEMOKRATIKE, PARTISË ALENCA KUQ E ZI, “PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 3 DATË 20.01.2014 TË KQZ-SË “PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2014”

VENDIM 12

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2013, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Raporti për Kuvendin

VENDIM 10

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 9

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MËNYRËS SË ASGJESIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23.06.2013

Lidhja 1

VENDIM 7

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 6

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 5

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 4

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KQZ-së

VENDIM 3

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2014

Lidhja 1

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 1

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË