MODELI I FLETËS SË VOTIMIT

DOKUMENTE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE

MODELET E TABELAVE TË REZULTATEVE 2019

DOKUMENTAT QË DO TË PËRDORIN KZAZ

Modele vendime KZAZ

Rregjistrat e punes KZAZ

Libri i Protokollit te Mbledhjeve

Regjister i Korespondences

Regjistri i Vendimeve te KZAZ-se

Procesverbal i konstatimit

Vertetime_procesverbale - KZAZ

DOKUMENTET E KANDIDIMIT 2019

PLANI ORIENTUES 2019

RREGJISTRI I KËRKESAVE ANKIMORE PAS ZGJEDHORE 2019

RREGJISTRI I KËRKESAVE ANKIMORE PARA ZGJEDHORE 2019