VENDIM 52

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË NGRIHEN AMBIENTET E PUNËS TË ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE

LIDHJA 1

VENDIM 51

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 28 QERSHOR 2009

 

LIDHJA 1LIDHJA 2

VENDIM 50


PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PAGËS PËR INSPEKTORËT  DHE NDIHMËSINSPEKTORËT E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE 

VENDIM 49

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE KËSHILLIT KOMBËTAR STUDENTOR PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 8 MAJ 2011

MARREVESHJA

VENDIM 48

PËR VENDOSJEN  E SANKSIONIT ADMINISTRATIV NDAJ KRYETARËVE TË NJËSIVE VENDORE

VENDIM 47

STRATEGJISË SË KQZ-SË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 08.05.2011

STRATEGJIA

VENDIM 46

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE

 

VENDIM 45

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-VE, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 8 MAJ 2011

 

VENDIM 44 

PER MIRATIMIN E STARTEGJISE SE TRAINIMIT PER ANETARET E KOMISIONEVE ZGJEDHORE PER ZGJEDHJET VENDORE 2011

STRATEGJIAPERZGJEDHJASKEMA 

VENDIM 43

PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-SË, KQV-SË DHE GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, DATË 8 MAJ 2011

VENDIM 42

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR PJESËMARRJEN NË ZGJEDHJE DITËN E VOTIMIT

LIDHJA 1 

VENDIM 41

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT SHTESË TË KQZ-SË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, DATË 8 MAJ 2011

ORGANIKAPAGAT 

VENDIM 40

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME PËR ORGANIZMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË KQZ

RREGULLORJA

VENDIM 39

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA TREBINJË, TË ZHVILLUARA MË DATË 24.10.2010

VENDIM 38

PËR MIRATIMIN E STAFIT MBËSHTETËS DHE LOGJISTIKËS QË SHOQËROI STRUKTURAT E KQZ-SË NE ZGJEDHET TREBINJE

VENDIM 37

PER EMERIMIN E NJE ANETARI NE KZAZ-NE PER ZGJEDJET TREBINJE 

VENDIM 36

PËR MBIKQYRJEN NGA STRUKTURAT E KQZ-SË TË PROCESIT ZGJEDHOR NE KOMUNEN TREBINJE

VENDIM 34

 

PER MIRATIMIN E NJE QV-JE NE AMBJENT PRIVAT

VENDIM 33

PER SASINE E FLETEVE TE VOTIMIT TREBINJE

LIDHJA 1

VENDIM 32

PER CAKTIMIN E VNV-SE PER ZGJEDHJET TREBINJE

VENDIM 31

PËR CAKTIMIN E PARTIVE QE PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-VE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TREBINJË

VENDIM 30

PER MIRATIMIN E FLETES SE VOTIMIT PER ZGJEDHJET TREBINJE

FLETA E VOTIMITLIDHJA 1

VENDIMI 29

PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMEVE TË KQZ-SË PËR ZGJEDHJET PËR OERGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2011

PLANI ORIENTUES

VENDIM 28

PER EMRIMIN E KRYETARIT DHE ZVKRYETARIT TE KZAZ-SE PER ZGJEDGHJET TREBINJE

VENDIM 27

PER LIRIMIN DHE EMERIMIN E SEKRETARIT TE KZAZ-SE PER ZGJEDHJET TREBINJE

VENDIM 26

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PER INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË KOMUNËN TREBINJË

VENDIM 25

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR INTEGRIM”, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS TREBINJË TË DATËS 24.10.2010

VENDIM 24

PER MIRATIMIN E DY MODELEVE TE KANDIDIMIT PER ZGJEDHJET TREBINJE

MODEL 1MODEL 2

VENDIM 23

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR.32, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS TREBINJË

VENDIM 22

PËR REGJISTRIMIN E PARTISE SOCIALISTE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË KOMUNËN TREBINJË

VENDIM 21

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR.32, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS TREBINJË

VENDIM 20

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË  LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË KOMUNËN TREBINJË

VENDIM 19

PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË VENDIMIN E KQZ-SË NR. 7, DATË 20.09.2010

VENDIM 18

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-SË DHE KQV-SË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME  NË KOMUNËN TREBINJË

 

VENDIM 17

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME  NË KOMUNËN TREBINJË

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN TREBINJË

 

VENDIM 15

PER MIATIMIN E BUXHETIT PER ZGJEDHJET TREBINJE

LIDHJA 1

VENDIM 12

PER MIRATIMIN E MODELEVE TE TABELAVE TE REZULTATEVE PER ZGJEDHJET NE TREBINJE

TABELA PER QVTABELA PER NJESINEMODELI I VENDIMIT

VENDIM 11

PER MIARATIMIN E MODELIT TE VULAVE PER ZGJEDHJET NE TREBINJE

MODELI I VULES SË KZAZ-SEMODELI I VULËS SË KRYETARIT TË QV-SËMODELI I VULES SË KQV

VENDIM 10

PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER PARTINE QE PROPOZON ANETARIN E SHTATE PER ZGJEDHJET NE TREBINJE

VENDIM 9

PER PROCEDUREN E HEDHJES SE SHORTIT PER PARTINE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE PER KZAZ-NE PER ZGJEDHJET NE TRBINJE

VENDIM 8

PARTITE POLITIKE QE KANE TE DREJTE TE PROPOZOJNE ANETARE TE KZAZ-SE PER ZGJEDHJET NE KOMUNEN TREBUINJE

VENDIM 7

AFATE PROCEDURIALE PER ZGJEDHJET E PJESSHME NE TREBINJE

VENDIM 6

PËR ZËVENDËSIMIN E ANËTARIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË BURREL

VENDIM 5

PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.110, DATE 12.09.2002 ‘PER MIRATIMIN E STRUKTURES, ORGANIKES DHE NUMRIT TE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SE KQZ-SE’, I NDRYSHUAR

ORGANOGRAMAORGANIKAPAGAT

VENDIM 4

PËR NDREQJEN E NJË GABIMI MATERIAL, NË VENDIMIN NR. 602,  DATË 01.08.2009, TË KQZ-SË, “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009”

VENDIM 3

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2009, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

RAPORTIANEKSET

VENDIM 2

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KQZ-SË

VENDIM 1

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2010

LIDHJA 1