VENDIM Nr. 185, date 11.12.2002
PER MIRATIMIN E NJE SHTESE NE LISTEN E VEZHGUESVE AFATGJATE TE IFES, PER VEZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TE DATES 15 DHJETOR 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 181, date 6.12.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZZ-se NR.52, PERFAQESUES i PARTISE SOCIALDEMOKRATE

VENDIM Nr. 180, date 6.12.2002
PER MIRATIMIN E MATERJALEVE TE TRAJNIMIT, PER ANETARET E KZZ-es NR.52 E KQV-ve TE KESAJ ZONE ZGJEDHORE, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER DEPUTET, TE DATES 15.12.2002, NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 175, date 30.11.2002
PER MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT
NË KOMISIONIN E QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEHDORE NR.52

VENDIM Nr. 174, date 30.11.2002
PER MENYREN E VULOSJES SE KUTIVE TE VOTIMIT NE KOMISIONIN E ZONES ZGJEDHORE, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 173, date 30.11.2002
PER MENYREN E ADMINISTRIMIT TE LISTES SE ZGJEDHESVE QE DO TE PERDORET DITEN E VOTIMIT, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER DEPUTET, TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 172, date 30.11.2002
PER MIRATIMIN E DETYRAVE TE POLICISE SE SHTETIT NE FUSHATEN ZGJEDHORE PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER DEPUTETE, TE DATES 15.12.2002, NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 171, date 30.11.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA REFORMATORE DEMOKRATIKE DHE PARTIA BSHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR PER REGJISTRIMIN E TYRE NE KQZ SI KOALICION, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 52

VENDIM Nr. 170, date 30.11.2002
PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZZ-es NR 52

VENDIM Nr. 169, date 27.11.2002
MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KZZ-ne NR. 52, KZQV-en E BASHKISE ELBASAN, DHE KQV-te E KESAJ ZONE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 15.11.2002, PER DEPUTET

VENDIM Nr. 168, date 27.11.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE ALEANCA DEMOKRATIKE PER REGJISTRIMIN E SAJ NE KQZ, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 52

VENDIM Nr. 167, date 27.11.2002
PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZQV BASHKIA ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE LIDHJA KOMBETARE SHQIPTARE

VENDIM Nr. 166, date 27.11.2002
PER ZEVENDESIMIN E KRYETARIT TE KZQV-së SE BASHKISE ELBASAN, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALISTE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr. 162, date 25.11.2002
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ

VENDIM Nr.149, date 20.11.2002
PER MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM
PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 148, date 16.9.2002
PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 52, QË DO TË ZHVILLOHEN MË DATËN 15.12.2002

VENDIM Nr. 147, date 16.9.2002
PËR AFATIN KOHORE TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PER DEPUTET NE KZZ, PER ZGJEDHJET E PJESSHME TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 146, date 18/11/2002
PER AFATIN KOHOR TË REGJISTRIMIT TË PARTIVE POLITIKE DHE KOALICIONEVE NE KQZ, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER DEPUTET TE DATES 15.12.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.52

VENDIM Nr. 144, date 1/10/2002
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PERFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME, TE DATES 29.9.2002, PËR KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TIRANE

VENDIM Nr. 143, date 25/09/2002
PER MIRATIMIN E NJE QENDRE TE VOTIMIT, NE AMBJENT PRIVAT, PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT, QARKU TIRANE, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 142, date 25/09/2002
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESESHME, PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 141, date 25/09/2002
PER SHQYRTIMIN E ANKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATE E RINOVUAR PER RREGJISTRIMIN E Z. MUSTAFA PLESHA SI KANDIDAT PER KRYETAR KOMUNE PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT, QARKU TIRANE

VENDIM Nr. 140, date 25/09/2002
PER SHQYRTIMIN E ANKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE PER RREGJISTRIMIN E Z. NAMIK ABDULLA BEQIRI SI KANDIDAT PER KRYETAR KOMUNE PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT, QARKU TIRANE

VENDIM Nr. 139, date 23/09/2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT
PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PER KRYETARIN E KOMUNËS DAJT TE QARKUT TE TIRANËS, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATËN 29.9.2002

VENDIM Nr. 138, date 23/09/2002
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV-së DAJT, PERFAQESUES I PARTISE ALEANCA DEMOKRATIKE

VENDIM Nr. 137, date 13/09/2002
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV-së DAJT, PERFAQESUES I PARTISE REPUBLIKANE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr. 136, date 13.9.2002
PER ZEVENDESIMIN E NENKRYETARIT TE KZQV-së DAJT QARKU TIRANE

V E N D I M Nr.134 date 13.09.2002
PËR MIRATIMIN E MATERJALEVE QE DO TE PERDOREN PER TRAJNIMIN E ANETAREVE TE KQV-se PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES

V E N D I M Nr.133 date 13.09.2002
PER MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT NË KOMISIONIN E ZGJEDHJEVE PËR QEVERISJEN VENDORE PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TË DATËS 29.09.2002

V E N D I M Nr.132 datë 13.09.2002
PER MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT NË KOMISIONIN E QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNËS DAJT
TE DATËS 29.09.2002

VENDIM Nr. 131, date 13.9.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE PER PEZULLIMIN E RREGJISTRIMIT TE PARTISE DEMOKRATE PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE DATES 29.9.2002

VENDIM Nr. 130, datë 13.9.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KZQV-en e KOMUNES DAJT SI DHE KQV-et E KESAJ KOMUNE, PËR ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 115 Date 14.9.2002
PER PER MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT TE SHv.htmPENZIMEVE PER ZGJEDHJET PER PUSHTETIN VENDOR 2002

VENDIM Nr.114, datë 13.9.2002
PER MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 113, date 13.9.2002
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 112, date 13.9.2002
PER ZEVENDESIMIN E ANETARIT TE KZQV-së DAJT, PERFAQESUES I PARTISE REPUBLIKANE TE SHQIPERISE

VENDIM Nr. 111, date 12.9.2002
PER ZEVENDESIMIN E KRYETARIT TE KZQV-së DAJT QARKU TIRANE

VENDIM Nr.110 Date 12.9.2002
PERMIRATIMIN E STRUKTURES, ORGANIKEN DHE NUMRIN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES NE KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE”

VENDIM Nr.109 Date 5.9.2002
PER PER MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT TE SHPENZIMEVE PER ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES, QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 108, date 04.09.2002
PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DAJT, QARKU TIRANË

VENDIM Nr.107 datë 4.9.2002
PER AFATET KOHORE TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PER KRYETAR KOMUNE, NE KZQV-en DAJT PËR ZGJEDHJET E PJESESHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES , QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 106 datë 4.9.2002
PER AFATET KOHORE TË REGJISTRIMIT TË PARTIVE POLITIKE DHE KOALICIONEVE NE KQZ, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETARIN E KOMUNES DAJT TE QARKUT TE TIRANES QE DO TE ZHVILLOHEN NE DATEN 29.9.2002

VENDIM Nr. 103 date 05.08.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESE SE FONDACIONIT PER “AUTONOMI DHE DEMOKRACI LOKALE” AUDELO PER VEZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TE DATES 11 GUSHT 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE 5 QENDRA VOTIMI NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr. 102 date 05.08.2002
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE VEZHGUESVE AFATSHKURTER TE EUMM, PER ZGJEDHJET E DATES 11 GUSHT 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr. 101, date 05.08.2002
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE VEZHGUESVE AFATGJATE TE QSHKD FAN NOLI, PER ZGJEDHJET E DATES 11 Gusht 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

V E N D I M Nr.100 Date 30.07.2002
PER VENDOSJEN E LISTAVE TE ZGJEDHESVE NE KUTINE E VOTIMIT TE KANDIDATIT TE DREJTEPERDREJTE

VENDIM Nr.99, datë 31.7.2002
PËR MENYREN E ADMINISTRIMIT TE LISTES SE ZGJEDHESVE QE DO TE PERDORET DITEN E VOTIMIT PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 11.8.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, NE 5 QENDRAT E VOTIMIT NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 98, datë 30.7.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KOMISIONIN E QENDRES SE VOTIMIT NR. 19 BOCEVE, NR. 21 OKSHTINE, NR. 22 KOVASHICE, NR. 27 GJURAS, DHE NR. 41 OKSHTUNE I VOGEL, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19, PËR ZGJEDHJET E PJESESHME, TE DATES 11.8.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE NE KETE ZONE

VENDIM Nr. 97, date 30.7.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 11.8.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, QE DO TE ZHVILLOHEN NE 5 QENDRA VOTIMI NE ZONEN
ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 96, date 30.7.2002
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME, TE DATES 11.8.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, QE DO TE ZHVILLOHEN NE 5 QENDRA VOTIMI NE
ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 95, date 30.7.2002
PËR CAKTIMIN E DATES SE ZGJEDHJEVE NE 5 QENDRAT E VOTIMIT NE ZONEN ZGJEDHORE NR 19
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 11.8.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, NE KETE ZONE ZGJEDHORE

VENDIM Nr. 94 , date 10.7.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA KANDIDATI PER DEPUTET NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19 Z. GAFUR MUKA

VENDIM Nr.93, datë 10.7.2002
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PERFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME, TE DATES 7.7.2002, PËR DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE,
NË ZONËN ZGJEDHORE Nr. 19

VENDIM Nr. 92 , date 6.7.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE

VENDIM Nr. 91 , date 6.7.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE

VENDIM Nr.90 date 5.7.2002
PER SHQYRTIMIN E ANKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE DEGA BULQIZE

VENDIM Nr.89 date 5.7.2002
PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN NR 4, DATE 3.7.2002 TE KOMISIONIT TE ZONES ZGJEDHORE NR. 19″PER EMERIMIN E KRYETARIT, Zv.KRYETARIT, ANETAREVE DHE TE SEKRETARIT TE KQV-es PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE NE KUVENDIN E SHQIPERISE”

VENDIM Nr.88 date 5.7.2002
PER DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN NR 86, DATE 2.7.2002 “PER MIRATIMIN E QENDRAVE TE VOTIMIT NE AMBJENTE PRIVATE PER ZGJEDHJET E PJESESHME, TE DATES 7.7.2002, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19”

VENDIM Nr.87 date 4.7.2002
PER MIRATIMIN E QENDRES SE VOTIMIT, NR .4 TE KOMUNES ZERQAN NE AMBJENT PRIVATE, PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr.86 date 2.7.2002
PER MIRATIMIN E QENDRAVE TE VOTIMIT, NE AMBJENTE PRIVATE, PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr.85, date 2.7.2002
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESESHME, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, TE DATES 7.7.2002 NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr.84 date 29.06.2002
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE VEZHGUESVE AFATSHKURTER TE IFES, PER ZGJEDHJET E DATES 07 Korrik 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr. 83, date 27.6.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002 PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 82 date 26.06.2002
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE VEZHGUESVE AFATGJATE TE EUMM se, PER ZGJEDHJET E DATES 07 Korrik 2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJT NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr.81, date 24.6.2002
PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZZ

VENDIM Nr.79 , date 21.6.2002
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE VEZHGUESVE TE QENDRES SHQIPTARE PER KULTURE DEMOKRATIKE ” FAN NOLI” (QSHKDFN), PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 07/07/2002, NE ZONEN ZGJEDHORE N.19

V E N D I M Nr.62 date 18.6. 2002
MBI MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT NË KOMISIONIN E ZONËS ZGJEDHORE NR. 19 PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME TË DATËS 07.07.2002 PËR DEPUTET TË DREJTPËRDREJTË PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË

V E N D I M Nr. 61, datë 18.6.2002
PER MËNYRËN E VULOSJES SË KUTIVE TË VOTIMIT NË KOMISIONIN E QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR DEPUTET
TË DREJTPËRDREJTË TË DATËS 07.07.2002 NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 19 PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË

VENDIM Nr 60 date 18.6.2002
PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TE EDUKIMIT TE ZGJEDHESVE DHE TRAJNIMIN E KOMISIONEREVE TE KZQV,KZZ DHE KQV PER ZGJEDHJET E PJESSHME TE DATES 7.7.2002 QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 59, date 18.6.2002
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM
PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr.58, datë 18.6.2002
PER MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002, PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr.57 date 18.6.2002
PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE Zv. KRYETARIT TË KZZ.

VENDIM Nr.56 datë 18.6.2002
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ

VENDIM Nr.55 Date 10.6.2002
PER PER MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT TE SHPENZIMEVE PER ZGJEDHJET E PJESESHME TE DATES 7.7.2002 PER DEPUTET TE DREJTPERDREJTE, NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

V E N D I M Nr.54 , date 10.6.2002
PER REGJISTRIMIN E PARTISE BASHKIMI DEMOKRATE SHQIPTARE PER ZGJEDHJET E PJESSHME TE DATES 7.7.2002 NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

V E N D I M Nr. 53, datë 10.6.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULAVE PËR KZZ-ne NR. 19

VENDIM Nr. 52, date 6.6.2002
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTAVE TE KANDIDIMIT PER DEPUTET TE DREJTEPERDREJTE PER ZGJEDHJET E DATES 7.7.2002 QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 51 datë 6.6.2002
PËR AFATET KOHORE TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NE KZZ PËR ZGJEDHJET PJESESHME TE DATES 7.7.2002, QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 19

VENDIM Nr. 50 datë 6.6.2002

PËR AFATET KOHORE TË REGJISTRIMIT TË PARTIVE POLITIKE DHE KOALICIONEVE NE KQZ, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TE DATES 7.7.2002 QE DO TE ZHVILLOHEN NE ZONEN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr 49 , date 06.06.2002
PËR PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET TË DREJTPËRDREJTË NË ZONËN ZGJEDHORE NR.19

VENDIM Nr. 48 Date 29.5.2002
PER MIRATIMIN E DOKUMENTIT TE PROJEKTIT “PER RISHIKIMIN E DOKUMENTAVE STANDARTE QE KANE TE BEJNE ME ME PROCESIN ZGJEDHOR DHE PERGATITJEN E NJE LIBRI UDHEZUES PER KOMISIONET ZGJEDHORE”

VENDIM Nr. 45, datë 27.5.2002
PËR MIRATIMIN E MODELIT TE STEMES SE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE

VENDIM Nr. 44, date 23.5.2002
PER PLOTESIMIN E VENDIT VAKANT NE KUVENDIN E SHQIPERISE NGA LISTA SHUMEEMERORE E PARTISE BASHKIMI PER TE DREJTAT E NJERIUT

VENDIM Nr. 43 , date 22.5.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA TRE ANETARE TE KOMISIONIT TE ZONES ZGJEDHORE NR. 84

VENDIM Nr. 42, date 22.5.2002

PER SHQYRTIMIN E KERKESE SE PARAQITUR NGA PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE

VENDIM Nr. 41 date 3.4.2002
PER MIRATIMIN E PLANIT SRATEGJIK PER VEPRIMTARINE E KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE PER PERIUDHEN MARS 2002 – TETOR 2003

VENDIM Nr. 40, date 25.3.2002
PER MIRATIMIN E MARREVESHJES KUADËR NDËRMJET KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE DHE FONDACIONIT NDËRKOMBËTAR PËR SISTEMET
ZGJEDHORE (IFES) PËR VITET 2002-2004

VENDIM Nr. 39, date 21.3.2002
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARAQITUR NGA PARTIA BASHKIMI LIBERAL SHQIPTAR

VENDIM Nr. 38, date 7.3.2002
PER SHPALLJEN E REZULTATIT PERFUNDIMTAR TE ZGJEDHJEVE TË PJESSHMË PER KRYETARIN E KOMUNES SHUSHICE TE QARKUT VLORES

VENDIM Nr. 37, date 1.3.2002

PER EMERIMIN E ANETARIT TE KZQV-se SHUSHICE, PERFAQESUES I PARTISE SOCIALDEMOKRATE

VENDIM Nr. 36, Date 27.2.2002

PER MIRATIMIN NE PARIM, TE DOKUMENT-PROJEKTIT TE PARAQITUR NGA PNUD “ASISTENCE PAS ZGJEDHORE PER SHQIPERINE”

VENDIM Nr.35, date 27.2.2002

PER EMERIMIN E SEKRETARIT TE KZQV-se SHUSHICE

VENDIM Nr. 34, date 27.2.2002

PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E KOMUNËS SHUSHICË TË QARKUT TË VLORËS, TE DATES 3.3.2002

VENDIM Nr. 33, date 25.2.2002
PER MIRATIMIN E QENDRAVE TE VOTIMIT, NE AMBJENTE PRIVATE, PER ZGJEDHJEN E KRYETARIT TE KOMUNES SHUSHICE TE QARKUT TE VLORES

VENDIM Nr. 31, date 21.02.2002
PER PEZULLIMIN E PROÇEDURAVE TE HAPJES DHE ADMINISTRIMIT TE KUTIVE TE VOTIMIT

VENDIM Nr. 24, datë 20.2.2002
PER MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E KOMUNËS SHUSHICË TË QARKUT TË VLORËS”

VENDIM Nr. 23, date 20.2.2002

PER SHPALLJEN E REZULTATIT PERFUNDIMTAR TE ZGJEDHJEVE PER KESHILLIN E KOMUNES KOLSH TE QARKUT LEZHE TE DATES 17.2.2002

VENDIM Nr. 22, datë 8.2.2002

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZQV-en DHE KQV E KOMUNES SHUSHICË PËR ZGJEDHJET PER KRYETARIN E KOMUNES SHUSHICË TE QARKUT TE VLORËS

VENDIM Nr. 21, date 8.2.2002

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PER KRYETARIN E KOMUNËS SHUSHICË TE QARKUT TE VLORËS

VENDIM Nr. 20, date 8.2.2002
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM PËR ZGJEDHJET PER KRYETARIN E KOMUNES SHUSHICË TE QARKUT TE VLORËS

VENDIM Nr.19, date 8.2.2002
PER PËRGATITJEN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E KOMUNËS SHUSHICË TË QARKUT TË VLORËS

VENDIM Nr.17, datë 7.2.2002
PËR AFATET KOHORE TË REGJISTRIMIT TË PARTIVE POLITIKE, KOALICIONEVE DHE KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E KOMUNËS SHUSHICË TË QARKUT TË VLORËS

VENDIM Nr.16, date 30.1.2002
PER MIRATIMIN E DOKUMENTIT TE PROJEKTIT TE PERBASHKET NDERMJET KQZ-es DHE IFES PER KRIJIMIN E SHOQATES SE KOMISIONEREVE LOKALE TE ZGJEDHJEVE TE SHQIPERISE