VENDIM 657

PËR ZGJEDHJEN E NJËRIT NGA TRE KANDIDATËT E PROPOZUAR NGA KOMITETI AD-HOC,  SIPAS VLERËSIMIT PËRFUNDIMTAR TË  TESTIMIT QË U ZHVILLUA MË DATË 15 DHJETOR 2009, PËR POZICIONIN E PUNËS, SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I KQZ-SË

VENDIM 656

PËR ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT QË NDODHET NË KUTITË E  VOTIMIT DHE KUTITË E MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  E PJESSHME PËR KRYETAR NË PESË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 15.11.2009  DHE NË ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE,  KOMUNA BALLAGAT, TË DATËS 02.08.2009

Lidhja 1

VENDIM 655

PËR PUBLIKIMIN E RAPORTEVE TE AUDITIMIT PËR SUBJEKTET ZGJDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

VENDIM 654

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA FIERZË, TË DATËS 15.11.2009”

VENDIM 653

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KLOS, TË DATËS 15.11.2009”

VENDIM 652

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA FUSHË-ARËZ, TË DATËS 15.11.2009”

VENDIM 651

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 10, QARKU TIRANË, TË DATËS 15.11.2009”

VENDIM 650

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS OTLLAK, QARKU BERAT, TË DATËS 15.11.2009”

VENDIM 649

PËR KONTROLLIN NGA STRUKTURAT E KQZ-së TË PROCESIT ZGJEDHOR TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 648

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE TË CILAVE U LIND E DREJTA TË PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-ve, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 644

PËR MIRATIMIN E QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET  E PJESSHME PER KRYETAR TË KOMUNËS OTLLAK, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 643

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 15.11.2009

Modeli, Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 642

PËR MIRATIMIN E SASISË  SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET  E PJESSHME PËR KRYETAR TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 15.11.2009

Lidhja 1

VENDIM 636

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZAZ-së Nr. 36, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS FIERZË, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 635

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-së    Nr. 43, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË FUSHË-ARRËZ, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 634

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-së    Nr. 02, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS OTLLAK, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 632

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së NR. 43 QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË FUSH-ARRËZ, TË DATËS 15.11. 2009

VENDIM 631

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ NR. 6 QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KLOS TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 630

PËR MIRATIMIN PROCEDURËS PËR PARAQITJEN E KANDIDATURAVE PËR EMËRIMIN E KRYETARIT, ZËVENDËSKRYETARIT DHE SEKRETARIT NË KZAZ, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 629

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 54, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR.10, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 628

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 2, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS OTLLAK, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 627

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 36, QARKU KUKËs, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS FIERZË, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 626

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-SË NR. 54, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR.10, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 625

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

Lidhja 1

VENDIM 623

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

Lidhja 1

VENDIM 622

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 15.11.2009

Model vendimi_40-09V, Model 57-09, Model 40-09_f, Model 40-09_1

VENDIM 620

PËR MIRATIM PERSONELI ME KOHË JO TË PLOTË PUNE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE E KOMUNE, TË DATËS 15 NËNTOR  2009

VENDIM 618

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË  LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN OTLLAK, PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN FIERZË, PËR KRYETAR BASHKIE NË BASHKINË FUSHE – ARRËZ, PËR KRYETAR BASHKIE NË BASHKINË KLOS DHE KRYETAR NË NJËSINË BASHKIAKE NR.10 TIRANË,  TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 617

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN OTLLAK, PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN FIERZË, PËR KRYETAR BASHKIE NË BASHKINË FUSHE – ARRËZ, PËR KRYETAR BASHKIE NË BASHKINË KLOS DHE KRYETAR NË NJËSINË BASHKIAKE NR.10 TIRANË,  TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 616

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KRYETARIN E KQV-SË, PËR ZGJEDHJET  PËR DISA KRYETARË BASHKIE/KOMUNE, TË DATËS 15NËNTOR 2009

Modeli i Vules

VENDIM 615

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-SË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 15 NËNTOR 2009

Modeli i Vules

VENDIM 614

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-në, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE NË DATË 15.11.2009

Modeli i Vules

VENDIM 613

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NJËSIE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 612

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE E DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-së DHE KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE DHE KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 611

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 610

PER SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZAZ- ve, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE DHE KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 609

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE DHE KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 608

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE DHE KOMUNE, TË DATËS 15.11.2009

VENDIM 607

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE NË DATË 15.11.2009

VENDIM 606

PËR KTHIMIN E SASISË SË FONDIT TË PËRFITUAR PARTITË TË CILAT NUK KANË FITUAR ASNJË MANDAT NË KUVEND DHE RISHPËRNDARJA E TIJ PARTIVE TË CILAT KANË FITUAR MANDAT NË KUVEND NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

Lidhja 1

VENDIM 605

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMERIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARAR DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHOR PËR FUSHATËN ZGJEDHORE

VENDIM 604

PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SE BULETINIT TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

VENDIM 603

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA BALLAGAT, TË DATËS 02.08.2009”

VENDIM 602

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 597

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 596

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 595

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 594

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 593

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 592

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 591

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 590

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 589

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 588

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 587

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 586

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 573

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 572

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 548

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 547

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 540

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 539

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 538

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE BRENDA KOALICIONEVE ZGJEDHOR DHE PËRCAKTIMIN E KANDIDATËVE FITUES PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 537

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 19 TË  PARTISË SOCIALISTE E SHQIPËRISË “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 511 DATË 07.07.2009 TË KQZ-SË, KUNDËRSHTIMIN E VENDIMEVE TË NDËRMJETME NR. 170 DATË 29.06.2009, NR. 171 DATË 30.06.2009, NR. 172 DATË 30.06.2009, TË KZAZ-SË NR. 18; NR. 25 DATË 30.06.2009 DHE NR. 31 DATË 30.06.2009 TË KZAZ-SË NR. 19; NR. 28 DATË 01.07.2009, NR. 29 DATË 01.07.2009 TË KZAZ-SË NR. 20; DATË 30.06.2009 TË KZAZ-SË NR. 22; NDRYSHIMIN E VENDIMEVE NR. 173 DATË 02.07.2009 TË KZAZ-SË NR. 18, NR. 82 DATË 04.07.2009 TË KZAZ-SË NR. 19; NR. 30 DATË 02.07.2009 TË KZAZ-SË NR. 20; NR. 200 DATË 01.07.2009 TË KZAZ-SË NR. 22 SI DHE RINUMËRIM DHE RIVLERËSIM TË VOTAVE NË QV-TË QË NUK JANË NUMËRUAR NË QARKUN FIER”

VENDIM 535

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 534

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË

VENDIM 531

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË

VENDIM 529

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS KOALICIONEVE ZGJEDHORE DHE  PARTIVE POLITIKE QË KONKUROJNË MË VETE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 527

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU ELBASAN

VENDIM 516

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË

VENDIM 511

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER

VENDIM 499

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 11 TË PARTIA KONSERVATORE SHQIPTARE “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 155 DATË 01/07/2009, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE TË TË ZAZ-SË NR. 9, QARKU DURRËS”

VENDIM 498

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 10 TË PARTIA KONSERVATORE SHQIPTARE “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 290 DATË 02/07/2009, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE TË TË ZAZ-SË NR. 8, QARKU DURRËS”

VENDIM 497

PËR NDREQJEN E NJË GABIMI MATERIAL, NË VENDIMIN NR. 481,     DATË 04.07.2009, TË KQZ-SË, “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE, QARKU KORÇË”

VENDIM 496

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRËS

VENDIM 494

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 12 TË PARTIA KONSERVATORE SHQIPTARE “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 17 DATË 28.06.2009, TË KZAZ-SË 10, PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË ZAZ-SË NR. 10, QARKU DURRËS”

VENDIM 491

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS BALLAGAT TË DATËS 02.08.2009

VENDIM 490

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS BALLAGAT TË DATËS 02.08.2009

VENDIM 488

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTËR

VENDIM 485

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS

VENDIM 484

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 36, QARKU KUKËS

VENDIM 483

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 35, QARKU KUKËS

VENDIM 481

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORÇË

VENDIM 480

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 33, QARKU KORÇË

VENDIM 477

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 9 TË  PARTISË LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR PËR KUNDËRSHTIM TË MOS MARRJES VENDIM NGA KZAZ NR. 54, QARKU TIRANË, PER MIRATIM TE TABELES PERFUNDIMTARE TE REZULTATEVE

VENDIM 460

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZAZ-NË NR. 39, QARKU LEZHË

VENDIM 455

PËR ZËVENDËSIMIN NGA KZAZ NR. 9 QARKU DURRËS,  KZAZ NR. 22 DHE KZAZ NR. 23 QARKU FIER, KZAZ NR. 32 QARKU KORÇË, TË TABELAVE TË REZULTATEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT MODEL 57-09 TË DËMTUARA NGA GRUPET E NUMËRIMIT

VENDIM 405

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR ZONËN ZGJEDHORE DHE FORMËS SË HARTIMIT TË VENDIMIT PËR PROCESIN E PËRLLOGARITJES TË SHPËRNDARJES SË MANDATEVE PËR ÇDO ZONË ZGJEDHORE,  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, TË VITIT 2009

Lidhja 1

VENDIM 404

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28.06.2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 403

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 2 TË  KOALICIONIT ALEANCA POLI I LIRISË PËR KUNDËRSHTIM TË VENDIMIT TË KZAZ, NR. 196, DATË 24.06.2009 “PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE NË KZAZ, KQV, VNV”

VENDIM 399

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.270, DATË 5.06.2009 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, TË VITIT 2009” I NDRYSHUAR

VENDIM 394

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 28.05.2009 DERI NË DATËN 21.06.2009

VENDIM 393

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 376, DATË 22.06.2009 “PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009”

VENDIM 392

PËR MIRATIMIN E  QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 391

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË OSBE/ODIHR, PËR AKREDITIM TË VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3

VENDIM 390

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË AMBASADËS AMERIKANE PËR AKREDITIM TË VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 389

PËR MIRATIMIN E  QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 388

PËR MIRATIMIN E  QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 387

PËR MIRATIMIN E  QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 377

PËR MIRATIMIN E  QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 376

PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 375

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS BALLAGAT

VENDIM 374

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.270, DATË 5.06.2009 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, TË VITIT 2009”

Lidhja 1

VENDIM 368

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË GRUPIT SHQIPTAR TË TË DREJTAVE TË NJERIUT, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 367

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË INSTITUTIT PËR KËRKIME DHE ALTERNATIVA ZHVILLIMI, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 366

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS KOMBËTARE PËR MBROJTJEN E PUNËS DHE DEMOKRACISË NË SHQIPËRI PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 365

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË FONDACIONIT SHQIPTAR PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 364

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QËNDRËS PËR MBËSHTETJE DHE ZHVILLIM TË GRUPEVE TË MARXHINALIZUARA , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 363

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  TË QËNDRËS TË DREJTAT E NJERIUT NË DEMOKRACI, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 362

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË QENDRËS KOMUNITARE MULTIFUNKSIONALE GJIROKASTËR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 361

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS  “NË FAMILJE, PËR FAMILJEN“,  ELBASAN, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 359

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË DELEGACIONIT TË KOMISIONIT EUROPIAN, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 355

PËR MIRATIMIN VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 354

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQATËS “RINIA NË SIPËRMARRJEN E LIRË, KUKËS“ PËR AKREDITIM TË VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 352

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË NATO-s PËR AKREDITIM TË VËZHGUESVE AFATGJATË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 351

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË AMBASADËS SUEDEZE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR AKREDITIM TË VËZHGUESVE  AFATSHKURTËR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 349

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 28.05.2009 DERI NË DATËN 14.06.2009

VEDNIM 343

PËR MIRATIMIN PËRDORIMIT TË PAJISJEVE NDIHMËSE PËR TË GARANTUAR HYRJEN E LIRË TË ZGJEDHËSVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR, NË MJEDISET E QENDRAVE TË VOTIMIT

VENDIM 275

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË FORUMIT NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHQIPËRI, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË , TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 273

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.192 DATE 22.05.2009 „ PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE  TË MISIONIT TË VËZHGIMIT OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND, TË DATËS 28 QERSHOR 2009“

VENDIM 272

PËR MIRATIMIN PËRDORIMIT TË MJETIT TË POSACËM TË VOTIMIT I CILI MUNDËSON ZGJEDHËSIT E VERBER PËR TË LEXUAR FLETËN E VOTIMIT

VENDIM 271

PËR PËRCAKTIMIN E SASISE SE FONDIT PUBLIK QË DO TU SHPËRNDAHET PARTIVE POLITIKE SIPAS GËRMËS “a” DHE“b”, PIKA 2 TË NENIT 87 TË KODIT ZGJEDHOR

Tabela 1, Tabela 2

VENDIM 270

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, TË VITIT 2009

Lidhja 1

VENDIM 269

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KQZ-SË NR.21, DATË 05.03.2009 “PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009”, I NDRYSHUAR

VENDIM 267

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 41,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 266

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË POSACËM QË DUHET TË PËRDORIN SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR REGJISTRIMIN E FONDEVE TË PËRFITUARA PËR FUSHATËN ZGJEDHORE SI DHE MODELIN E DEKLARATËS QË DUHET TË NËNSHKRUAJNË DHURUESIT NË ÇASTIN E DHURIMIT

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 264

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 261, DATË 30.05.2009 “PËR MIRATIMIN  E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009”

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 262

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-SË NR.21, DATË 05.03.2009 “PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009”

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 261

PËR MIRATIMIN  E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 256

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE TË SHOQATËS DEMOKRACIA DHE ZHVILLIMI SOCIAL DHE PUBLIK “D.ZH.S.P.“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 173

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE TË CILAVE U LIND E DREJTA TË MARRIN PJESË NË SHORTIN PËR ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 172

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË FORUMIT INTELEKTUAL “KURBINI“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 168

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  TË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT, PËR VËZHGIMIN E ZGJED6HJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 166

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA “POLI I LIRISË”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

VENDIM 162

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATGJATË TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 161

PËR VENDOSJEN  E SANKSIONIT ADMINISTRATIV NDAJ KRYETARËVE TË NJËSIVE VENDORE QË NUK KANË DORËZUAR NË KQZ  HARTAT DHE TË DHËNAT MBI QENDRAT E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Lidhja 1

VENDIM 156

PËR MIRATIMIN E DISA RREGULLAVE PËR REGJSITRIMIN E KOALICIONEVE ZGJEDHORE NË KQZ

VENDIM 155

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRBËRJEN, MËNYRËN E NGRITJES DHE TË FUNKSIONIMIT SI DHE PROCEDURAT QË NDJEK BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS”

Rregullorja

VENDIM 151

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 27, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 147

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 60, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 146

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 59, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 145

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 55, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 144

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 53, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 143

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 52, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 142

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 51, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 141

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 50, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 140

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 49, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 139

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 66, QARKUT VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 138

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 19, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 137

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 21, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 136

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË Nr. 11, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 135

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË Nr. 9, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 134

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË Nr. 8, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 133

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 64, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 132

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 63, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 131

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR 62, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 130

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 61, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 129

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 18, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 128

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 20, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 127

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 22, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 126

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 23, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 125

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 47, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 124

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 45, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 123

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 33, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 122

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 32, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 121

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 31, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 120

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 30, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 119

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 29, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 118

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 28, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIMI 117

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 17, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 116

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 16, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 115

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr.15, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 114

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 14, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 113

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 13, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 112

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 12, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 111

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 4, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 110

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 3, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 109

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 2, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 108

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 1, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 45

PËR MIRATIMIN E DY MODELEVE TË VENDIMEVE QË DO TË PËRDOREN NGA KQV-ja NË ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Model 15, Model 16

VENDIM 44

PËR MIRATIMIN E DISA MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT  QË DO TË PËRDORET NGA KQV-JA NË ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 43

PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT FUSHATA E EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË NËPËRMJET MEDIAVE TË SHKRUARA DHE MEDIAVE AUDIO-VIZIVE

Objektivat, Aplikimi

VENDIM 42

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

Marrëveshja

VENDIM 41

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË DISA KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidja 1

VENDIM 40

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28.06.2009

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 39

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-së NR.4 DHE KZAZ-së NR.60, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 38

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

VENDIM 37

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 28.06.2009

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 36

PËR AUTORIZIMIN E NËPUNËSIT TË KQZ-SË PËR PRANIMIN E DEPOZITIMIT NË KQZ TË NËNSHKRIMEVE TË ZGJEDHËSVE MBËSHTETËS TË LISTAVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITURA NGA PARTITË POLITIKE DHE/OSE KANDIDATET E PROPOZUAR NGA NJË GRUP ZGJEDHËSISH PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E VITIT 2009

VENDIM 35

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 28.06.2009

Lidhja Nr.1, Lidhja Nr.2, Lidhja Nr.3, Lidhja Nr.4

VENDIM 34

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 33

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

VENDIM 32

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË TRAJNUESVE TË ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Lidhja 1

VENDIM 31

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE KKRT-sё, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2009

Marrëveshja

VENDIM 30

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË VENDOSEN SELITË E KZAZ-VE

Tabela 1

VENDIM 29

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 28 QERSHOR 2009, PJESA E PARË

VENDIM 28

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

Tabela e Shpenzimeve Buxhetore

VENDIM 27

PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-SË, KQV-SË DHE GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2009

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PAGAVE PËR INSPEKTORËT DHE NDIHMËSINSPEKTORËT E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE

VENDIM 25

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË STRATEGJISË SË KQZ-së PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2009

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E KARAKTERISTIKAVE TË BOJËS MATRIKULUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

VENDIM 22

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2009

Lidhja 1, Modeli i Fletës së Votimit

VENDIM 21

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

Model 40-09 Model 57-09Model vendimi_41-09

VENDIM 20

PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “STRATEGJIA E TRAJNIMIT TË  ANËTARËVE TË KOMISIONEVE ZGJEDHORE TË NIVELEVE TË DYTA DHE TË TRETA (KZAZ, KQV, GNV), PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28 QERSHOR 2009”

Strategjia e Trajnimit, Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 18

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Lidhja 1

VENDIM 17

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT SHTESË TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KUTISË SË VOTIMIT, KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 15

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE

VENDIM 14

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KRYETARIN E KQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Modeli i Vulës

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-të, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2009

Modeli i Vulës

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KQZ-së QË RELATOJNË KËRKESAT ANKIMORE TË REGJISTRUARA NË KQZ

VENDIM 10

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E VITIT 2009

Modeli i Rregjistrit

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KZAZ-SË DHE KQZ-së SIPAS NENIT 123 TË KODIT ZGJEDHOR,  NË KQZ

Model i Kërkesës Ankimore

VENDIM 7

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-ve

Lidhja 1

VENDIM 6

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE

VENDIM 5

PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË PËRKOHSHME TË PUNËS PËR POZICIONIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 4

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TE DATËS 28 QERSHOR 2009

VENDIM 3

PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMEVE TË KQZ-SË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

Plani Orientues

VENDIM 2

PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË MANDATEVE PËR ÇDO ZONË ZGJEDHORE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

VENDIM 1

PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE