VENDIM 177

PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMEVE TË KQZ-së PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Plani Orientues

VENDIM 176

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORIS SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.DASHAMIR TAHIRI, DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 175

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORIS SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.SHKËLQIM SELAMI, DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 174

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORIS SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.ELVIS ROSHI, KRYETAR I BASHKISË KAVAJË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 173

PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË MANDATEVE PËR ÇDO ZONË ZGJEDHORE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

VENDIM 172

PËR MIRATIMIN E NGRITJES TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 171

PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 170

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 169

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA BASHKIMI EVROPIAN (BE), PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË  KOLONJË TË DATËS 20 NËNTOR, 2016

VENDIM 168

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV), PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË  KOLONJË TË DATËS 20 NËNTOR, 2016

VENDIM 167

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja

VENDIM 166

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KOLONJË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 20 NËNTOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 165

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20 NËNTOR 2016

VENDIM 164

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMIT NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NË LISTËN SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK FIER NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 163

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 162

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET, SI SUBJEKT ZGEJDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 161

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE, SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 160

MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

Lidhja 1

VENDIM 158

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 73, BASHKIA KOLONJË, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E DATËS 20 NËNTOR 2016

VENDIM 141 – 159 

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTIVE  PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 139

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONIT TË ZONES TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 73, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 138

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 73, BASHKIA KOLONJË, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, TË DATËS 20 NËNTOR 2016

Lidhja 1

VENDIM137

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 20 NËNTOR 2016

Modelet e Kandidimit

VENDIM 136

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-SË DHE KQV-VE TË ZAZ-SË NR. 73, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, TË DATËS 20 NËNTOR 2016

Dokumentacioni

VENDIM 135

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-së 73, KQV-VE DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20 NËNTOR 2016

VENDIM 134

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KOLONJË, TË DATËS 20.11.2016.

VENDIM 133

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KOLONJË TË DATËS 20.11.2016

Model 39-16_1Model 39-16_fModel 56-16; Model vendimi_39-16V

VENDIM 132

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 129

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20.11.2016

VENDIM 128

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË, QARKU KORÇË, TË DATËS 20 NËNTOR 2016

VENDIM 127

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KOLONJË,  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 20.11.2016

VENDIM 126

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2015

VENDIM 125

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 123

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA AMBASADA E SUEDISË NË SHQIPËRI , PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

VENDIM 122

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYES NGA AMBASADA AMERIKANE NE SHQIPERI, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS, TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

VENDIM 121

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA BASHKIMI EVROPIAN, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS, TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

VENDIM_120

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 119

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-SË NR. 19, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR TË DATËS 11 SHTATOR 2016

VENDIM 118

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA SHOQATA“ SHOQERIA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT“ (IGFM)-ALBANIA, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

Lidhja 1

VENDIM 117

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË ‘‘KOALICIONIT PËR ZGJEDHJE TË LIRA E TË NDERSHME E DEMOKRACI TË QËNDRUESHME‘‘  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

Lidhja 1

VENDIM 116

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV), PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

Lidhja 1

VENDIM 115

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 114

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DIBËR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 113

PËR MIRATIMIN E VEZHGUESVE AFATGJATE NGA KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 112

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV), PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E DIBRËS TË DATËS 11 SHTATOR, 2016

Lidhja 1

VENDIM 111

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË KZAZ-së Nr. 19, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

VENDIM 110

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA  POPULLORE PËR PUNË DHE DINJITET, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 109

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE, SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 108

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN DIBËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË,PËR SHKAK TË HEQJES DORË NGA MANDATI TË DEPUTETIT Z. SHEREFEDIN SHEHU

VENDIM 107

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARAQITUR NGA DISA PARTI POLITIKE PËR RREGJISTRIMIN SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 106 

MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

Lidhja 1

VENDIM 87 – 105

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 81 – 86

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 80

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 19, BASHKIA DIBËR, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET E DATËS 11 SHTATOR 2016

VENDIM 79

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONIT TË ZONES TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 19, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 78

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 19, BASHKIA DIBËR, QARKU DIBER, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 77

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11 shtator 2016

VENDIM 76

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZAZ-së, KQV-TË, KRYETARIT TË KQV-së,  VULËS REZERVE PËR KQV-të,  ADMINISTRIMIT DHE SHPËRNDARJES SË VULËS REZERVË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 75

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 11 SHTATOR 2016

Modelet e Kandidimit

VENDIM 74

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 11.09.2016

VENDIM 73

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E NJË REFERENDUMI NË BASHKINË TIRANË PËR DISA ÇËSHTJE NË LIDHJE ME LEJET E ZHVILLIMIT DHE NDËRTIMIT NË TERRITORIN E BASHKISË TIRANË

VENDIM 72

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFRENDUMIT VENDOR NË BASHKINË TIRANË, PËR DISA ÇËSHTJE NË LIDHJE ME ZONAT E MBROJTURA TË BASHKISË TIRANË

VENDIM 71

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE TË  ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Lidhja 1

VENDIM 70

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 69

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PWR KRYETAR TW BASHKISW DIBWR TË DATËS 11.09.2016

Model vendimi_39-16VModel 56-16Model 39-16_1Model 39-16_f

VENDIM 68

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11.09.2016.

Modeli i Fletës së Votimit

VENDIM 67

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDOREN NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

Dokumentacioni KQV

VENDIM 66

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-SË NR. 19, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11SHTATOR 2016

Dokumentacioni

VENDIM 65

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-së 19, KQV-VE DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

VENDIM 64

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 19, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11.09.2016

VENDIM 63

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZAZ-së NR. 19, PËR ZGJEDHJET  PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR

VENDIM 62

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së Nr. 19, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR, TË DATËS 11 SHTATOR 2016

VENDIM 61

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 60

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 59

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 58

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMËEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË MBARIMIT MANDATIT TË DEPUTETIT TË Z. KOÇO KOKËDHIMA

VENDIM 57

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z.ARTUR BUSHI, KRYETAR I BASHKISË KRUJË NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 56

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z.ELVIS RROSHI, KRYETAR I BASHKISË KAVAJË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 ‘PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 32 – VENDIM 55

PRANIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT

VENDIM 13 – VENDIM 31

PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË MANDATIT DHE PËRFUNDIMIN E PARAKOHSHËM TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT

VENDIM 12

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARAQITUR NGA KRYETARI I GRUPIT PARLAMENTAR TË PARTISË DEMOKRATIKE DHE SUBJEKTEVE TË NDRYSHME LIDHUR ME FORMULARËT E VETËDEKLARIMIT PËR DISA SUBJEKTE DEKLARUESE

Lista

VENDIM 11

PËR EVIDENTIMIN DHE PUBLIKIMIN E LISTËS SË FUNKSIONARËVE PUBLIKË QË KANË DEPOZITUAR DHE LISTËS E ATYRE QË NUK KANË DEPOZITUAR FORMULARËT E VETËDEKLARIMIT

Lista 1; Lista 2

VENDIM 10

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTEVE TË AUDITIMIT PËR FINANCIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET VENDORE 2015, RAPORTEVE TË AUDITIMIT PËR FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2014 DHE VENDOSJEN E SANKSIONEVE ADMINISTRATIVE

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2016

Lidhja 1

VENDIM 8

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT VENDOR NË BASHKINË TIRANË, PËR ÇËSHTJEN “A JENI DAKORD QË TË NDËRTOHET KËND LOJRASH DUKE BETONIZUAR ZEMRËN E PARKUT TË LIQENIT NË BASHKINË TIRANË?”

VENDIM 7

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT VENDOR NË BASHKINË TIRANË, PËR ÇËSHTJEN “A JENI DAKORD QE BRENDA PARKUT TË LIQENIT NË BASHKINË TIRANË, NË TË DY ANËT E KORPUSIT TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË NDËRTOHEN OBJEKTE, QOFSHIN KËTO EDHE SOCIAL-KULTURORE, UNIVERSITARE APO ADMINISTRATIVE?”

VENDIM 6

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË NJË GRUPI NISMËTARËSH PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE, PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT VENDOR NË BASHKINË TIRANË PËR ÇËSHTJEN “A JENI DAKORD QË NË TERRITORIN E PARKUT RINIA TË BASHKISË TIRANË , TË NDËRTOHET NJË PARKIM NËNTOKËSOR”

VENDIM 5

PËR KRIJIMIN E STRUKTURËS SË POSAÇME, PËR REGJISTRIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËRPUNIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT, SI DHE MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT PËR REGJISTRIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT

Lidhja 1

VENDIM 4

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2015, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 3

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR  ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 21.06.2015,ADMINISTRIMIT TË DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR, SI DHE ASGJËSIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 1

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2016

Lidhja 1