Vendim 4

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZQV-SË, KQV-SË DHE GNV-SË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 291 KB

Vendim 5

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR BORDIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE DHE STAFIT TEKNIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE
299KB

 

Vendim 6

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIM DONACIONI NGA USAID 272KB

 

Vendim 11

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 98, DATË 05.12.2006, ”PËR
MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-SË, QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE”
444KB

 

Vendim 12

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 99, DATË 05.12.2006, ”PËR
MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË, QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE”
444KB

 

Vendim 13

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KQZ-SË NR. 65 DATË 12.09.2006 “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE” 2MB

 

Vendim 14

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KQZ-SË NR. 66 DATË 12.09.2006 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KZQV-SË NË KQZ 432KB

 

Vendim 15

 Titulli  Madhesia
PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZGJEDHJEVE PËR QEVERISJEN VENDORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007
272KB

 

Vendim 18

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET OSBE, PREZENCA NË SHQIPËRI DHE KQZ-së “PËR DHËNIEN HUA-PËRDORJE TË PAJISJEVE KOMPJUTERIKE PËR PËRGATITJEN E ZGJEDHJEVE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007”
272KB

 

Vendim 23

 Titulli  Madhesia
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN Nr. 76 DATË 20.09.2006 TË KQZ-SË “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KZQV-JA NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE” 672KB

 

Vendim 24

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR.97, DATË 04.12.2006 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZGJEDHJEVE TË QEVERISJES VENDORE PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007” 6.7MB

 

Vendim 28

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN NR. 92 , DATË 21.11.2006 DHE VENDIMIN NR. 102, DATË 05.12.2006 “PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “VOTA JUAJ VULLNETI JUAJ – FUSHATA E EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE” 332KB

 

Vendim 30

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA NË KQZ, NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK 297KB

 

Vendim 47

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE KORPORATËS ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 332KB

 

Vendim 48

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZGJEDHJEVE PËR QEVERISJEN VENDORE- PJESA E TRETË 744KB

 

Vendim 49

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT 688KB

 

Vendim 60

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË INSTITUTIT PËR TË DRJETAT E NJERIUT DHE MINORITETEVE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007
287KB

 

Vendim 61

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË
KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË 2007,
PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007
130KB

 

Vendim 62

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007
311KB

 

Vendim 64

 Titulli  Madhesia
PËR SAKTËSIMIN E AFATEVE TË PARAQITJES SË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATËVE PËR KRYETAR BASHKIE OSE KOMUNE APO PËR KËSHILLIN E BASHKISË OSE KOMUNËS NË KZQV, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 276KB

 

Vendim 74

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE QË DO TË ZBATOHEN NGA KQV-ja NË DITËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 275KB

 

Vendim 76

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 2 TË KANDIDATIT TË PAVARUR, Z. GJON KOL BABANI, KUNDËR VENDIMIT NR. 5, DATË 25.01.2007 TË KZQV-SË VAU-DEJËS 280KB

 

Vendim 80

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË MESAZHIT PUBLIK PËR DOKUMENTAT E IDENTIFIKIMIT PËR VOTIMIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007,
TË PËRGATITUR NGA OSBE, PREZENCA NË SHQIPËRI
269KB

 

Vendim 81

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 5 TË PARTISË KOMUNISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË, BRATAJ
278KB

 

Vendim 82

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 6 TË KANDIDATIT TË PAVARUR, Z. RREMZI MISHIM TOTA, KUNDËR VENDIMIT NR 7, DATË 25.01.2007 TË KZQV-SË, KAMËZ
278KB

 

Vendim 83

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 7 TË KANDIDATIT TË PAVARUR FRAN LLESH KOLA KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË VIG – MNELE PËR MOS REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE
277KB

 

Vendim 84

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 8, TË PARTISË PAJTIMIT KOMBËTAR, KUNDËR REFUZIMIT TË KËRKESËS PËR RREGJISTRIM, TË KZQV-SË BASHKIA MILOT
277KB

 

Vendim 85

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.9 TË PARTISË PARTISË SOCIAL DEMOKRATE, DEGA LEZHË KUNDËR VENDIMIT NR.5, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA SHËNGJIN
291KB

Vendim 87

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË Z. GJON KOL BABANI , KANDIDAT I PAVARUR, KUNDËR VENDIMIT NR. 05, DATË 25.01.2007, TË KZQV BASHKIA VAU – DEJËS, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT TË PAVARUR PËR KRYETAR BASHKIE, Z. GJON KOL BABANI, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE”
292KB

Vendim 88

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.01.2007 DERI NË DATËN 25.01.2007
273KB

Vendim 90

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.10, TË ANËTARËVE TË KZQV-SË, BASHKIA KAMËZ, KUNDËR VENDIMIT NR.7, DATË 25.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA KAMËZ
291KB

Vendim 91

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 11 TË PARTISË TË UNITETIT KOMBËTAR KUNDËR VENDIMIT DATË 25.01.2007, TË KZQV-SË, KOMUNA BALLDUSHK
277KB

Vendim 93

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 13 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR. 5, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA SHËNGJIN
277KB

Vendim 94

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.14 TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, DEGA LEZHË KUNDËR VENDIMIT NR.5, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA SHËNGJIN
291KB

Vendim 95

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 15 TË KANDIDATIT NIKOLIN RROK GJERGJI, I MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, KUNDËR VENDIMIT NR. 5, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA SHËNGJIN
280KB

Vendim 96

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 16, TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR. 5, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË, BASHKIA SHËNGJIN
278KB

Vendim 97

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË Z. RREMZI MISLIM TOTA , KUNDËR VENDIMIT NR.7, DATË 25.01.2007, TË KZQV-së KAMËZ, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE” Z. RREMZI MISLIM TOTA, KANDIDAT I PAVARUR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007
296KB

Vendim 98

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË Z. RREMZI MISLIM TOTA , KUNDËR VENDIMIT NR.7, DATË 25.01.2007, TË KZQV-së KAMËZ, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE” Z. RREMZI MISLIM TOTA, KANDIDAT I PAVARUR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007
290KB

Vendim 99

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA PAJTIMIT KOMBËTAR KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së BASHKIA MILOT PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË BASHKISË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007
277KB

Vendim 102

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18 TË PARTISË DEMOKRATIKE PEZË GJIROKASTËR, KUNDËR DISA VENDIMEVE TË KZQV-VE
290KB

 

Vendim 104

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 20 TË KANDIDATIT TË PAVARUR, Z. JORGO KRISTO TONINI KUNDËR VENDIMIT NR. 23, DATË 26.01.2007 TË KZQV-SË, KOMUNA DROPULL I POSHTËM 277KB

 

Vendim 106

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 22 TË PARTISË LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE KUNDËR REFUZIMIT TË KËRKESËS PËR RREGJISTRIM NGA KZQV VLORË 276KB

Vendim 107

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 23, TË PARTISË BALLI KOMBËTAR NDAJ MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV, KOMUNA PORTËZ 276KB

Vendim 108

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 24 TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PËR RREGJISTRIM NGA KZQV, KOMUNA MILOT 272KB

Vendim 114

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.1 TË Z.BARUSH BIBA , KUNDËR VENDIMIT NR.18, DATË 24.01.2007, TË KZQV-së KRYEVIDH KAVAJË, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE”, Z. BARUSH BIBA, SI KANDIDAT I PAVARUR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 288KB

Vendim 115

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.5 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTISË KOMUNISTE SHQIPTARE KUNDËR VENDIMIT NR.4, DATË 24.01.2007 TË KZQV-së KOMUNA BRATAJ QARKU VLORË, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE”, Z. QEMAL RAKIP TAHIRAJ, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007” 293KB

Vendim 116

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 11 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR “PARTIA UNITETIT KOMBËTAR ” KUNDËR VENDIMIT NR 24 DATË 25.01.2007, TË KZQV-së BALDUSHK, TIRANE “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE, Z. NAIM KARAJ”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 288KB

 

Vendim 127

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 31, TË PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV KOMUNA LURË 276KB

 

Vendim 129

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 33 TË PARTISË LËVIZJA E LEGALITETIT KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV, KOMUNA MAQELLARË 277KB

 

Vendim 131

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.35, TË DISA ANËTARËVE TË KZQV-SË, BASHKIA POGRADEC KUNDËR VENDIMEVE DATË TË KZQV-SË BASHKIA POGRADEC 291KB

 

Vendim 133

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 101, DATË 05.12.2006, “MIRATIMI I MODELIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007” 291KB

 

Vendim 135

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 24, TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR MOSMARRJES VENDIMIT NGA KZQV KOMUNA MILOT 278KB

 

Vendim 137

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 26 TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV BASHKIA LAÇ 277KB

 

Vendim 138

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 37 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR 31, DATË 25.01.2007 TË KZQV-SË BASHKIA TIRANË 278KB

 

Vendim 141

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.40 TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT KUNDËR MOSREGJISTRIMIT NGA KZQV KOMUNA ZEJMEN 276KB

Vendim 143

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 19 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË , KUNDËR VENDIMIT NR.26, DATË 25.01.2007, TË KZQV BASHKIA SHKODËR, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË”, TË PARTISË KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 289KB

Vendim 144

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 23 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BALLIT KOMBËTAR, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së PORTEZ FIER, “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS”, TË PARTISË BALLI KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 288KB

 

Vendim 145

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE Nr.27, TË Z. SHPËTIM CINGA , KUNDËR VENDIMIT NR.23, DATË 26.01.2007, TË KZQV KOMUNA FARKË”PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE, Z. SHPËTIM CINGA, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE” 289KB

 

Vendim 146

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 28 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR “PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT” KUNDËR VENDIMIT NR.16 DATË 26.01.2007 TË KZQV-së MAQELLARË, QARKU DIBËR “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË KOMUNËS MAQELLARË, QARKU DIBËR” TË PARTISË BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

293KB

Vendim 147

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 29 TË Z. KASTRIOT SHERIFAJ KUNDËR VENDIMIT NR. 3 DATË 25.01.2007 TË KZQV-së KOMUNA CAKRAN “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR

288KB

 

Vendim 149

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 43, TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM KUNDËR VENDIMIT NR.06, DATË 25.01.2007, TË KZQV-SË BASHKIA LEZHË 278KB

Vendim 150

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 20 TË Z. JORGO KRISTO KONINI, KUNDËR VENDIMIT NR. 23, DATË 26.01.2007, TË KZQV-së DROPULL I POSHTËM, GJIROKASTËR “PËR MOSREGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE”, TË Z. JORGO KRISTO KONINI, SI KANDIDAT I PAVARUR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 288KB

Vendim 151

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 22 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së BASHKIA VLORË, “PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË”, TË PARTISË LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 290KB

 

Vendim 152

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 13 REGJ. TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KËRKESËS ANKIMORE NR. 15 REGJ. TË KANDIDATIT PËR DEPUTET Z. NIKOLIN RROK GJERGJI DHE KËRKESËS ANKIMORE NR 16 REGJ. TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE KUNDËR VENDIMIT NR. 5 DATË 24.01.2007 TË KZQV-së BASHKIA SHËNGJIN “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE SHËNGJIN”

299KB

 

Vendim 153

 Titulli  Madhesia
PËR PUSHIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.31 TË PARTISË DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË, KUNDËR MOS MARRJES VENDIM TË KZQV-SË KOMUNA LURË 285KB

 

Vendim 154

 Titulli  Madhesia
PËR PUSHIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 33 TË PARTISË LËVIZJA E LEGALITET, KUNDËR MOS MARRJES VENDIM TË KZQV-SË KOMUNA MAQËLLARË 285KB

 

Vendim 155

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 32 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së LAÇ “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË” TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 290KB

 

Vendim 156

 Titulli  Madhesia
PËR RRËZIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 36 TË PARTISË BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT, KUNDËR VENDIMIT NR. 16 DATË 26.01.2007 TË KZQV-SË KOMUNA MAQËLLARË 286KB

Vendim 157

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007

269KB

Vendim 158

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.24 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së KOMUNA MILOT “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS” TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 292KB

Vendim 159

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.25 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së KOMUNA KARINË “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS” TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 287KB

Vendim 160

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 26 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së BASHKIA LAÇ, “PËR REGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË” TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 293KB

 

Vendim 161

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 37 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE KUNDËR VENDIMIT NR. 31 DATE 25.01.2007 TË KZQV-së BASHKIA TIRANE “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT AKILE ZAHARIA RAMA, PËR KRYETAR BASHKIE TIRANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 296KB

 

Vendim 162

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 41 TË Z. BUJAR FEZGA KANDIDAT PËR KRYETAR NË KOMUNËN DISHNICË KUNDËR VENDIMIT NR. 21 DATE 25.01.2007 TË KZQV-së KOMUNA DISHNICË “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT ZNJ. FLORA HOXHA, PËR KRYETAR KOMUNA DISHNICË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 294KB

 

Vendim 163

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 44, TË Z. YLLI ZYBER KUPI, KANDIDAT I MBËSHTEUR NGA PD, KUNDËR VENDIMIT NR 1, DATË 26.01.2007 TË KZQV-SË PETRELË 279KB

 

Vendim 164

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 45, TË Z. RAMADAN HOXHA, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PD, KUNDËR VENDIMIT NR. 20, DATË 26.01.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QËNDËR BILISHT 277KB

Vendim 165

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 46, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT NR. O2, DATË 27.01.2007 TË KZQV-SË HORE-VRANISHT 279KB

Vendim 166

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.47, TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT NR.4, DATË 24.01.2007 TË KZQV-SË KOMUNA KLOSH 290KB

Vendim 167

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 48, TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM KUNDËR VENDIMIT NR 29, DATË 27.01.2007 TË KZQV-SË BASHKIA ELBASAN 278KB

Vendim 168

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.42 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT, KUNDËR VENDIMIT NR 17, DATË 26.01.2007, TË KZQV-së KOMUNA MAQELLARË, “PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS”, TË PARTISË LËVIZJA E LEGALITETIT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 294KB

 

Vendim 169

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 38 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA AGRARE AMBIENTALISTE, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së KOMUNA BRATAJ, “PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS”, TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 295KB

Vendim 170

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 40 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT, KUNDËR REFUZIMIT TË KZQV-së ZEJMEN, QARKU LEZHË “PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS” TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 289KB

Vendim 172

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.17 TË KANDIDATIT LLESH DOÇI, MBËSHTETUR NGA PARTIA PAJTIMIT KOMBËTAR KUNDËR MOSREGJISTRIMIT PËR KANDIDIM NGA KZQV BASHKIA LAÇ 295KB

Vendim 173

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.49 TË PARTISË KOMUNISTE SHQIPTARE 8 NËNTORI, DEGA GRAMSH KUNDËR REFUZIMIT PËR REGJISTRIM TË LISTËS SHUMEMËRORE NGA KZQV KOMUNA POROÇAN 289KB

Vendim 175

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.30 TË Z. JANI THEMISTOKLI QIRKO , KUNDËR VENDIMIT NR. 21, DATË 25.01.2007, TË KZQV-së DROPULL I POSHTËM, ”PËR MOSREGJISTRIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË” TË Z. JANI THEMISTOKLI QIRKO, si KANDIDAT PËR KËSHILLIN E KOMUNËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 290KB

Vendim 185

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 46 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË, KUNDËR VENDIMIT NR. 2 DATË 27.01.2007 TË KZQV-së KOMUNA HORE-VRANISHT, VLORË “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE” Z. HIQMET MAZE GACAJ, KANDIDAT I PAVARUR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 288KB

 

Vendim 186

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 48 TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM , KUNDËR VENDIMIT NR.29, DATË 27.01.2007, TË KZQV-së BASHKIA ELBASAN, ”PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË” TË PARTISË DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 292KB

 

Vendim 209

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.51 TË PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT, DATË 25.01.2007 TË KZQV-SË KOMUNA OROSH 290KB

Vendim 210

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.52 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, DEGA MAT KUNDËR VENDIMIT TË DREJTUESVE VENDORË BASHKIA BURREL 289KB

Vendim 211

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 53, TË PARTISË BALLI KOMBËTAR, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV KOMUNA FIERZË 291KB

Vendim 334

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 45 TË Z. RAMADAN HOXHA, I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE, KUNDËR VENDIMIT NR 20 DATË 26.01.2007 TË KZQV-së KOMUNA QENDËR BILISHT “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR KOMUNE”, Z. SAMEDIN HYSKA, KANDIDAT I PAVARUR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 297KB

Vendim 864

 Titulli  Madhesia

PËR CAKTIMIN E VENDEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË QARKUT TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

283KB

Vendim 942

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.54 TË KANDIDATIT TË PAVARUR Z.QATIP VESHI KUNDËR VENDIMIT NR.3 DATË 27.01.2007 TË KZQV-SË HORE-VRANISHT 290KB

Vendim 954

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 22.01.2007 DERI NË DATËN 01.02.2007 299KB

Vendim 955

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN NË ZONËN ZGJEDHORE NR.26 272KB

Vendim 965

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT TË GRUPIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, 18 SHKURT 2007 290KB

Vendim 1010

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË DHE LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM, “PËR VERIFIKIMIN E BOJËS SË POSAÇME MATRIKULUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007”

305KB

Vendim 1028

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV-së NË FSHATIN POGAJ KOMUNA GJINAJ RRETHI HAS DHE BASHKIMIN E SAJ ME Q.V.-në MË TË AFËRT VENDOSUR NË AMBIENT PUBLIK 277KB

Vendim 1029

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KRYETARIT TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 7 TIRANË “LIDHUR ME NDRYSHIMIN E VENDODHJES SË Q.V.-SË NR. 1900, Q.V.-SË NR.1901” 274KB

Vendim 1043

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 197 DATË 31.01.207 “PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDAT PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 7 TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007 284KB

Vendim 1048

 Titulli  Madhesia
PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE 108KB

Vendim 1056

 Titulli  Madhesia
PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR.14, DATË 08.02.2007 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR.516, DATË 01.02.2007 TË KQZ-së” 268 KB

Vendim 1057

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË NJËSISË BASHKIAKE Nr. 10, BASHKIA TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 271 KB

Vendim 1061

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË “DEMOKRATE E RE”, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 274 KB

Vendim 1062

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 268 KB

Vendim 1063

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 273 KB

Vendim 1065

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE, “PËR KOMPENSIM KOHE NGA OPERATORËT TELEVIZIVË” 306 KB

Vendim 1066

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË, “PËR KOMPENSIM KOHE NGA OPERATORËT TELEVIZIV Ë ” 306 KB

Vendim 1072

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 277 KB

Vendim 1073

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR TË KZZ-SË NR. 26 PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 11.03.2007 301 KB

Vendim 1074

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KRYETARIN E KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 265 KB

Vendim 1075

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 265 KB

Vendim 1076

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZZ-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 265 KB

Vendim 1085

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË, PËR REGJISTRIM, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26 302 KB

Vendim 1087

 Titulli  Madhesia
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ-SË NR. 26, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 11.03.2007 302 KB

Vendim 1093

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE 298 KB

Vendim 1094

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 56 TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, KUNDËR VENDIMIT NR 49, DATË 09.02.2007 TË KZQV-SË, NJËSIA BASHKIAKE NR.7 270 KB

Vendim 1095

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 955, DATË 03.02.2007 “PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR.26” 270 KB

Vendim 1096

 Titulli  Madhesia
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ-SË NR. 26, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 11.03.2007 302 KB

Vendim 1100

 Titulli  Madhesia
PËR DISA RREGULLA QË DUHET TË ZBATOHEN NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE GJATË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE DERI NË NXJERRJEN E RREZULTATIT NGA KZQV-JA 270 KB

Vendim 1106

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 56, TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 49, DATË 09.02.2007, TË KZQV NJËSIA BASHKIAKE NR. 7, TIRANË “PËR MOSREGJISTRIMIN E NDRYSHIMIT TË FORMULËS SË KANDIADTIT PËR KËSHILLTAR TË LSI-SË, Z. LUÇIANO QAFOKU 291 KB

Vendim 1107

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PUNONJËSVE TEKNIKE NË NDIHMË TË KZQV-VE PËR TRANSMETIMIN E INFORMACIONIT TË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007 290 KB

Vendim 1108

 Titulli  Madhesia
PËR NJË SHTËSË NË VENDIMIN NR. 1039 “PËR MIRATIMIN E QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE” 296 KB

Vendim 1143

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE “PËR SHKARKIMIN E ANËTARIT TË KZQV-së NJËSIA BASHKIAKE NR.10 TË PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, Z. ALBERT CANAJ” 273 KB

Vendim 1169

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS NR. 58 TË KANDIDATIT TË PAVARUR Z. ZEF LLESHAJ, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË RUBIK QARKU LEZHË 273 KB

Vendim 1170

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS NR. 59 REGJ. TË DATËS 20.02.2007 TË Z. NJAZI SEFER DERAJ, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË KOMUNËS BRATAJ 274 KB

Vendim 1171

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 60 TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE KUNDËR VENDIMIT TË MIRATIMIT TË TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET, DATË 19.02.2007 TË KZQV-SË DAJÇ – LEZHË 279 KB

Vendim 1180

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 61 TË KANDIDATIT ADRIAN KOKALARI KUNDËR VENDIMIT NR. 44, DATË 19.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA GJIROKASTËR, SI DHE MOS MARRJES VENDIM PËR QV-NË NR. 4237 DHE QV-NË NR. 4238. 275 KB

Vendim 1181

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 62 TË KANDIDATIT BARDHOK NDRECA, I CILI KËRKON PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA VELIPOJË. 273 KB

Vendim 1182

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 63 TË PARTISË MENDIMI I DJATHTË LIBERAL, E CILA KËRKON PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA VELIPOJË. 273 KB

Vendim 1187

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË ARMEN 269 KB

Vendim 1188

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË BUBULLIME 270 KB

Vendim 1189

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË DËRMENAS 270 KB

Vendim 1190

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË SHUPENZE 270 KB

Vendim 1191

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË SHLLAK 271 KB

Vendim 1207

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 74 TË Z. SHAN GERDHATI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA BALLDRE I RI, QARKU LEZHË. 277 KB

Vendim 1208

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 75 TË Z. PANDELI TOLI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË I CILI KËRKON PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE TË KZQV-SË KOMUNA DROPULL I POSHTËM. 273 KB

Vendim 1209

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 76 TË PARTISË DEMOKRACIA E RE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË HORE-VRANISHT “PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE TË LISTËS SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E KOMUNËS”. 273 KB

Vendim 1210

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 77 TË Z. ADRIATIK ABDURRAHMANI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KANDIDAT PËR KRYETAR DHE PAVLEFSHM ËRINË E ZGJEDHJEVE NË QV-NË NR. 2131 DHE 2132 NË KZQV-NË KOMUNA GOLEM. 279 KB

Vendim 1211

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË PASKUQAN 271 KB

Vendim 1216

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS NR. 78, DATË 21.02.2007, TË Z. LLESH ÇEKAJ, I MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-NË NR. 0043 DHE NË NJËSINË ZGJEDHORE TË KZQV-SË TË KOMUNËS KELMEND 278 KB

Vendim 1218

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 80, TË Z. ASQERI HODAJ, I MBËSHTETUR NGA PD DHE PR, KUNDËR VENDIMIT PËR MIRATIMIN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIE DHE SHPALLJEN E FITUESIT NË KZQV-NË KURVELESH 279 KB

Vendim 1220

 Titulli  Madhesia
PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 82 TË Z. SHEFQET EMIN ÇELA KANDIDAT I PAVARUR “KUNDËR VENDIMIT NR. 1 DATË 21.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA GJOCAJ, QARKU ELBASAN 273 KB

Vendim 1221

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 83 TË Z. NAZIF HAJRULLA HOXHA KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA TREBISHT, QARKU BULQIZË. 276 KB

Vendim 1222

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 84 TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT “PËR KUNDËRSHTIM TË TABELËS MODEL 40-07, TË REZULTATEVE TË PARTIVE POLITIKE, TË KZQV-SË KOMUNA ÇEPAN, QARKU BERAT”. 276 KB

Vendim 1223

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 85 TË PARTISË DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË DEGA VLORË KUNDËR VENDIMIT DATË 19.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR, QARKU VLORË. 290 KB

Vendim 1224

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 86 TË PARTISË BASHMIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT “PËR KUNDËRSHTIM TË TABELËS PËRMBLEDHËSE PËRFUNDIMTARE MODEL 40-07 PËR KANDIDATËT PËR KRYETARË PËR KZQV-NË KOMUNA ZAGORI, QARKU GJIROKASTËR” 278 KB

Vendim 1235

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 60 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE KUNDËR VENDIMIT TË DATËS 19.02.2007 TË KZQV-së KOMUNES DAJÇ – LEZHE PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 290 KB

Vendim 1250

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË KOMUNA PASKUQAN

272 KB

Vendim 1256

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS NR. 65 TË Z. THOMA RUMNICI, KANDIDAT I MBESHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE DHE PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË qv NR.3483, NR.3491 DHE 3489 TË kzqv -së BASHKIA URA VAJGURORE TË QARKUT BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

272 KB

Vendim 1257

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 66 TË PARTISË DEMOKRATE E RE KUNDËR VENDIMIT TË DATËS 19.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA SHËNKOLL, QARKU LEZHË, ”PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHESE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICONET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

291 KB

Vendim 1258

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.80 TË Z. ASQERI FUAT HODAJ , KUNDËR VENDIMIT DATË 20.02.2007, TË KZQV-së KOMUNA KURVELESH, ”PËR MIRATIMIN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR KOMUNE DHE SHPALLJEN E FITUESIT”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

291 KB

Vendim 1302

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 102 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR, PARTIA BALLIT KOMBETAR, KUNDËR VENDIMIT TË DATËS 20.02.2007 TË KZQV-së BASHKIA LEZHË PËR RINUMERIMIN E VOTAVE PER ANETARET E KESHILLIT NE DISA QV TE KZQV LEZHE, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

283 KB

Vendim 1303

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.104 TË Z. AGIM FERIT BREGU KANDIDAT I PAVARUR KUNDËR VENDIMIT TE KZQV-së BASHKIA URA VAJGURORE, QARKU BERAT PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

292 KB

Vendim 1304

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, BASHKIA TIRANË

271 KB

Vendim 1309

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 142 TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA KTHELLË “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE DHE KOALICIONET”.

290 KB

Vendim 1310

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 143 TË Z. NARD GJON MANI, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT NR 23, DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA TEMAL “PËR MIRATIMIN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR KOMUNE DHE MIRATIMIN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KËSHILLIN E KOMUNËS”

280 KB

Vendim 1311

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 144 TË Z. ARTUR KSENO KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË KUNDËR VENDIMIT NR 1, DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA KSAMIL “PËR REZULTATIN E ZGJEDHJEVE PËR KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE”.

277 KB

Vendim 1312

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 145 TË Z. RRAPO QANI BADUNI KANDIDAT I PAVARUR KUNDËR VENDIMIT NR 1, DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA KSAMIL “PËR SHPALLJEN E KANDIDATIT FITUES PËR KRYETAR KOMUNE”.

281 KB

Vendim 1313

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 146 TË Z. LUTFI SALI BOBOÇI, KANDIDAT I PAVARUR KUNDËR VENDIMIT DATË 21.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA ORENJË “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR KOMUNE”.

278 KB

Vendim 1314

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 147 TË Z. NDRIÇIM LILA KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE DHE PARTIA REPUBLIKANE “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA ORENJË”.

280 KB

Vendim 1315

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 148 TË PARTISË DEMOKRATE E RE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA PORTËZ “PËR PASQYRËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR PARTITË DHE KOALICIONET”.

292 KB

Vendim 1316

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 149 TË Z. MEHDI JAKUP SHEHU, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË BASHKIA BELSH; RINUMËRIMIN DHE RIVLERËSIMIN E VOTAVE; MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE DHE SHPALLJEN FITUESE PËR KRYETAR KOMUNE. 292 KB

Vendim 1317

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 150 TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 5 TIRANË “PËR REZULTATET PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET”

277 KB

Vendim 1318

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 151 TË PARTISË BALLI KOMBËTAR “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË BASHKISË” DHE “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA LUSHNJE “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE KOALICIONET”.

278 KB

Vendim 1319

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 152 TË Z. SAMI KASTRATI KANDIDAT I PAVARUR “ PËR PEZULLIMIN E DHËNIES SË MANDATEVE TË 2 ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË BASHKISË KUKËS, SKUALIFIKIMIN DHE KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE TË RRADHËS”

290 KB

Vendim 1332

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 153 TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT NR. 9, DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA SHËNGJIN “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË DHE KOALICIONET”

277 KB

Vendim 1333

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 154 TË PARTISË SOCIALISTE RRETHI ELBASAN KUNDËR VENDIMIT NR. 65, DATË 20.02.2007 “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLAVE VENDORË” TË KZQV-SË KOMUNA BRADASHESH

290 KB

Vendim 1334

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 155 TË PARTISË SOCIALISTE RRETHI KURBIN DHE LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM DEGA LAÇ, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË LAÇ DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR KRYETAR BASHKIE DHE ANËTARVE TË KËSHILLITBASHKIAK” TË KZQV-SË BASHKIA LAÇ

292 KB

Vendim 1336

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 157 TË PARTISËSOCIALIDEMOKRATE KUNDËR VENDIMIT DATË 20.02.2007 “TABELA PëRMBLEDHëSE E REZULTATEVE PËR PARTITë POLITIKE DHE KOALICIONET” Të KZQV-SË KOMUNA MARTANESH.

278 KB

Vendim 1339

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 160 TË Z. FATMIR SADRI NEZAJ KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT “PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 6 DHE RIVLERËSIMIN E VOTAVE TË DEKLARUARA TË PAVLEFSHME PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET NË TË GJITHË NJËSINË”.

281 KB

Vendim 1340

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 161 TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT DATË 20.02.2007 “TABELA PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË BASHKIA RROGOZHINË

278 KB

Vendim 1341

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 162 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË KOMUNA MARTANESH “PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS DHE RILLOGARITJEN E MANDATEVE PËR ANËTAR TË KËSHILLIT”

277 KB

Vendim 1342

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 163 TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 4157, 4162 DHE 4164 TË KZQV-SË KOMUNA FRASHËR”

278 KB

Vendim 1343

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 165 TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE DEGA MAT “PËR ANULLIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.34, DATË 19.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA BURREL”

290 KB

Vendim 1348

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPET E NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS ZGJEDHORE PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26, TË DATËS 11.03.2007

288 KB

Vendim 1367

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KQV-JA NË ZGJEDHJET E PJESSHME PER KUVENDIN NË ZONEN ZGJEDHORE NR. 26

287 KB

Vendim 1368

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLET?S S? VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR DEPUTET, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 11.03.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 26

360 KB

Vendim 1369

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 184 TË Z. NDRIÇIM HIDA KANDIDAT I NBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË KUNDËR VENDIMIT DATË 21.02.2007 “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KRYETAR KOMUNE” TË KZQV-SË KOMUNA ORENJË.

274 KB

Vendim 1370

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 185 TË Zj. MIRA VEIZI KANDIDATE E NBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE KUNDËR VENDIMEVE NR. 79 DHE NR. 85 DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10 TIRANË.

274 KB

Vendim 1373

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 188, TË KANDIDATIT ARMAND TELITI, KUNDËR VENDIMIT DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA DURRËS

277 KB

Vendim 1374

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 189, TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT NR 29, DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA KAMËZ

277 KB

Vendim 1375

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 190 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHIPËRISË PËR ANULLIMIN E VENDIMEVE TË DATËS 18.02.2007 “PËR MIRATIMIN E TABELËS SË REZULTATEVE PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR” DHE DATË 21.02.2007 “PËR MIRATIMIN E TABELËS P ËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” PËR KZQV-NË KOMUNA ARMEN.

277 KB

Vendim 1376

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS NR. 172, TË Z. HYSEN HYSI, I MBËSHTETUR NGA PS “PËR SHPALLJE TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË SARANDË”

279 KB

Vendim 1380

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 191 TË PARTISË ALENACA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT DATË 22.02.2007 “TABELA E REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË KOMUNA FRAKULL.

277 KB

Vendim 1381

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 192 TË PARTISË ALENACA DEMOKRATIKE KUNDËR VENDIMIT DATË 22.02.2007 “TABELA E REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË KOMUNA LUFTINJË.

280 KB

Vendim 1382

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 193 TË LËVIZJA SOCIALISTE PëR INTEGRIM KUNDËR VENDIMIT DATË 23.02.2007 “PËR MIRATIMIN E REZULTATEVE ZGJEDHORE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË BASHKIA GJIROKASTËR.

279 KB

Vendim 1383

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 194 TË ZJ. HENA DURA KANDIDATE E MBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA LUFTINJË” DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 1 DATË 22.02.2007 “TABELA PËRMBLEDHESE E REZULTATEVE PËR KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE”

281 KB

Vendim 1384

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 195, TË KANDIDATIT ALTIN QOSHJA, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË NJËSINË BASHKIAKE NR.1, TIRANË

276 KB

Vendim 1385

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 196 TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT NR. 3, DATË 22.02.2007 “ PËRLLOGARITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË PAA-SË PËR KËSHILLTARË” TË KZQV-SË KOMUNA ZAVALIN.

291 KB

Vendim 1387

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.198, TË PARTISË SOCIALISTE, DEGA TIRANË, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.6, TIRANË

290 KB

Vendim 1388

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 199, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR VENDIMIT NR 51, DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA LUFTINJË

277 KB

Vendim 1389

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 200, TË PARTISË SOCIALISTE, KUNDËR VENDIMIT, DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA POGRADEC

277 KB

Vendim 1391

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 26, TË DATËS 11 SHKURT 2007

279 KB

Vendim 1392

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 185 TË Zj. MIRA VEIZI KANDIDATE E NBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE KUNDËR VENDIMEVE NR. 79 DHE NR. 85 DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10 TIRANË

276 KB

Vendim 1393

 Titulli  Madhesia

PËR PËRFUNDIMIN E PROCESIT TE NUMERIMIT TË VOTAVE NE KZQV-NË KOMUNA SHUPENZË, QARKU DIBËR

271 KB

Vendim 1396

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.201, TË KANDIDATËVE RAMAZAN MUÇA DHE MUSTAFA KRASNIQI, KUNDËR VENDIMIT NR.74, DATË 20.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA GOLEM

290 KB

Vendim 1397

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 202, TË PARTISË LËVIZJA PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT, KUNDËR VENDIMIT DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA GJIROKASTËR

272 KB

Vendim 1398

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 203, TË KANDIDATIT SHPËTIM SPAHIU, PËR MOSRREGJISTRIM ANËTAR KËSHILLI BASHKIAK, KZQV BASHKIA KAMËZ

272 KB

Vendim 1399

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 204, TË KANDIDATIT YLLI CENKOLLI, KUNDËR VENDIMIT DATË 24.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA HOÇISHT

277 KB

Vendim 1400

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 205, TË KANDIDATIT LUAN NUSHI, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË QV. NR. 3992 DHE NË KZQV KOMUNA HOÇISHT

277 KB

Vendim 1401

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.206, TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT, KUNDËR VENDIMIT DATË 24.02.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.11, TIRANË

290 KB

Vendim 1402

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.207, PLOTËSIM I KËRKESËS ANKIMORE NR.190, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ANULLIMIN E VENDIMIT 18.02.07, TË KZQV-SË KOMUNA ARMEN

294 KB

Vendim 1403

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 208, PLOTËSIM I KËRKESËS ANKIMORE NR.190, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ANULLIMIN E VENDIMIT DATË 21.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA ARMEN

281 KB

Vendim 1407

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.209, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR VENDIMIT NR.6, DATË TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.6 TIRANË

290 KB

Vendim 1408

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 210, TË KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, KUNDËR VENDIMIT NR.17, DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA BAZ

273 KB

Vendim 1409

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 211, TË KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR PAVLEFSHMËRINË E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË KZQV-SË BASHKIA DURRËS

276 KB

Vendim 1410

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.212, TË KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR RIVLERËSIMIN E VOTAVE PËR SUBJEKTET POLITIKE TË KZQV-SË BASHKIA DIVJAKË

290 KB

Vendim 1411

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 213, TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE, KUNDËR VENDIMIT DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA RRETHINAJ

277 KB

Vendim 1412

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 214, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËRSHTIM NDAJ MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË BASHKIA ELBASAN

277 KB

Vendim 1413

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 215, TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR VENDIMIT PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLAVE VENDORË TË KZQV-SË KOMUNA SUÇ

276 KB

Vendim 1414

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 216, TË KANDIDATES MIRA VEIZI, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË

276 KB

Vendim 1415

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.218, TË KANDIDATIT MUHARREM MERKO, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË TË ZGJEDHJEVE NË QV. 4671, 4671/1, 4664 DHE KUNDËRSHTIM I TABELËS MODEL 40-07, TË KZQV-SË BASHKIA SARANDË

290 KB

Vendim 1416

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.219, TË PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.11, TIRANË

291 KB

Vendim 1417

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.220, TË PARTISË DEMOKRATIKE, DEGA POGRADEC, KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 11, TIRANË

290 KB

Vendim 1420

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 129 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR, LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM, KUNDËR VENDIMIT TË DATËS 19.02.2007 TË KZQV-së KOMUNA SYNEJ PËR MIRATIMIN E “HEDHJES SE SHORTIT”, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007

286 KB

Vendim 1427

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 222, TË KANDIDATIT SAIMIR MALOKU, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.10, TIRANË

277 KB

Vendim 1429

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË SHUPENZË QARKU DIBËR

272 KB

Vendim 1430

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 202, TË PARTISË LËVIZJA PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT, KUNDËR VENDIMIT DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË BASHKIA GJIROKASTËR

276 KB

Vendim 1435

 Titulli  Madhesia

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 224, TË KANDIDATIT YLLI BENDO, KUNDËR VENDIMIT NR.27 TË KZQV-SË KOMUNA PETRAN

272 KB

Vendim 1436

 Titulli  Madhesia

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.225, TË PARTISË LËVIZJA PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT, KUNDËR VENDIMIT DATË 22.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA GOLEM, LUSHNJE

290 KB

Vendim 1437

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 226, TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE, KUNDËR VENDIMIT DATË 25.02.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR.1, TIRANË

277 KB

Vendim 1438

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR 227, TË KANDIDATIT ZEF HILA, KUNDËR VENDIMEVE TË KZQV-SË BUSHAT

275 KB

Vendim 1440

 Titulli  Madhesia

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.02.2007

275 KB

Vendim 1444

 Titulli  Madhesia

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 01.03.2007

275 KB

Vendim 1455

 Titulli  Madhesia

PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR. 23, DATË 28.02.2007 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 1240, DATË 22.02.2007 TË KQZ-së”

274 KB

Vendim 1473

 Titulli  Madhesia

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 03.03.2007

274 KB

Vendim 1489

 Titulli  Madhesia

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 04.03.2007

271 KB

Vendim 1490

 Titulli  Madhesia

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.03.2007

275 KB

Vendim 1257

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 66 TË PARTISË DEMOKRATE E RE KUNDËR VENDIMIT TË DATËS 19.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA SHËNKOLL, QARKU LEZHË, ”PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHESE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICONET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 291 KB

Vendim 1422

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË 2007, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 26, TË DATËS 11 MARS 2007 302 KB

Vendim 1434

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 161 TË PARTISË AGRARE AMBIENTALISTE KUNDËR VENDIMIT DATË 20.02.2007 “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË BASHKIA RROGOZHINË” 288 KB

Vendim 1464

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR 74 TË Z. SHAN GERDHATI, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA BALLDREN I RI”. 291 KB

Vendim 1476

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 78, TË Z. LLESH NIKOLLË ÇEKAJ KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË QV-NË NR. 0043 DHE NË TË GJITHË KZQV-NË KOMUNA KELMEND, QARKU SHKODËR.” 291 KB

Vendim 1485

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR. 124 TË PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 4115, 4116, SI DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT DATË 21.02.2007, MODEL 39-07 TË KZQV-SË KOMUNA VITHKUQ” DHE TË KËRKESËS NR. 127 TË Z. GJERGJI TOPI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE QV-TE NR. 4116, 4115, 4107, 4119 TE KZQV KOMUNA VITHKUQ”

293 KB

Vendim 1493

 Titulli  Madhesia
PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZZ-SË NR. 26, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 11.03.2007, PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATE E RE 288 KB

Vendim 1497

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 94 TË Z. RAMIZ KOXHA KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA KOALICIONI I MAJTË “PËR PAVLEFSHMËRINË E RREZULTATIT TË ZGJEDHJEVE TË SHPALLURA NGA KZQV- JA KOMUNA RUKAJ, QARKU DIBËR” 288 KB

Vendim 1502

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 191 TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE PËR KUNDËRSHTIM VENDIMIT DATË 22.02.2007 TË “PËR TABELËN E REZULTATEVE PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” TË KZQV-SË KOMUNA FRAKULL. 289 KB

Vendim 1510

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 87 TË Z. DASHNOR ALI ALIU KANDIDAT I PAVARUR “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA KOMSI, QARKU DIBËR” 276 KB

Vendim 1516

 Titulli  Madhesia
PËR NDREQJEN E NJË GABIMI MATERIAL, NË VENDIMIN NR. 1474, DATË 04.02.2007, TË KQZ-së 276 KB

Vendim 1526

 Titulli  Madhesia
PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 06.03.2007 276 KB

Vendim 1528

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 177 TË PARTIA E BALLIT KOMBËTAR “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË KZQV-NË KOMUNA MOGLICË” 290 KB

Vendim 1529

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR. 146 TË Z. LUTFI SALI BOBOÇI, KANDIDAT I PAVARUR KUNDËR VENDIMIT DATË 21.02.2007 “TABELA PËRMBLEDHËSE E REZULTATEVE PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR KOMUNE” NË KZQV-SË KOMUNA ORENJË DHE KËRKESËS ANKIMORE NR. 147 TË Z. NDRIÇIM LILA, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PD DHE PDR “PËR PAVLEFSHMËRINË E ZGJEDHJEVE NË KZQV-SË KOMUNA ORENJË. 294 KB

Vendim 1532

 Titulli  Madhesia
PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 07.03.2007 275 KB

Vendim 1540

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 26, TË DATËS 11 MARS 2007

291 KB

Vendim 1542

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 139 TË PARTISË REPUBLIKANE KUNDËR VENDIMEVE TË 22 KZQV-VE “PËR MIRATIMIN E REZULTATEVE TË VOTIMIT PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET” 288 KB

Vendim 1556

 Titulli  Madhesia
PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.03.2007 275 KB

Vendim 1557

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 264 TË PARTISË LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR KUNDËR VENDIMIT, DATË 23.02.2007 TË KZQV-SË HUDENISHT, QARKU KORÇË 285 KB

Vendim 1562

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZZ-NË Nr. 26 272 KB

Vendim 1565

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 265 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË KUNDËRSHTIM NDAJ MOS MARJES VENDIM TË KZQV-SË TREBINJË, QARKU KORCË PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLAVE VENDORË 268 KB

Vendim 1570

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 266 TË PARTISË BASHKIMI DEMOKRAT KUNDËR VENDIMIT, DATË 12.03.2007 TË KZQV-VE ARRAS QARKU DIBËR, KOMUNA BAZ QARKU DIBËR, KOMUNA FARKË QARKU TIRANË, KOMUNA PREZË QARKU TIRANË, KOMUNA KSAMIL, QARKU VLORË 270 KB

Vendim 1571

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR. 185 DHE NR. 216 TË ZJ. MIRA VEIZI, KANDIDATE E MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE KUNDËR “VENDIMIT NR. 79 DHE 85 DATË 23.02.2007, DHE KUNDËR MOS MARRJES VENDIM PREJ KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR DHE MIRATIMI I TABELËS PËRMBLEDHËSE”, SHPALLJA E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR, DUKE PËRFSHIRË DHE TABELAT E REZULTATEVE TË QV-VE NR. 1985 DHE 1996”, SI DHE KËRKESËS ANKIMORE NR. 248 TË GERTI JUSUF BOGDANI, KANDIDATE E MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËR MOS MARRJES VENDIMI PREJ KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10 “PËR MIRATIMIN E TABELËS SË REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË KANDIDATËVE PËR KRYETAR DHE MIRATIMIN E TABELËS SË REZULTATEVE DHE SHPALLJA E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE, BAZUAR NË TABELAT E REZULTATEVE TË QV-VE” 310 KB

Vendim 1574

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 267, TË KANDITATIT RRAPO HYSEN HAMITAJ KUNDËR VENDIMIT DATË 09.03.2007 TË KZQV-SË KOMUNA HEKAL, QARKU FIER “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 3142 DHE NR. 3137 KOMUNA HEKAL, QARKU FIER. 269 KB

Vendim 1579

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.268 TË KANDIDATIT LUERT GJATA KUNDËR VENDIMIT NR.11, DATË 12.03.2007 TË KZQV-SË KOMUNA FIER-SHEGAN, QARKU FIER 285 KB

Vendim 1582

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 269 TË KANDIDATIT BESIM KORI ÇI KUNDËR VENDIMIT NR.11, TË KZQV-SË KOMUNA FIER-SHEGAN, QARKU FIER 284 KB

Vendim 1588

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 271 TË KANDITATIT BESIM KORIÇI KUNDËR VENDIMIT NR.11 DATË 12.03.2007 TË KZQV-SË FIER-SHEGAN, QARKU FIER “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS FIER-SHEGAN” 271 KB

Vendim 1589

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 272 TË KANDITATIT FERIDUN XHINDOLI KUNDËR VENDIMIT DATË 13.03.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR, QARKU VLORË 271 KB

Vendim 1590

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 273 TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË KUNDËR VENDIMIT DATË 03.03.2007 PËR NDARJEN E KËSHILLAVE VENDORË TË KZQV-SË BASHKIA TEPELENË, QARKU GJIROKASTËR 272 KB

Vendim 1591

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 274, TË KANDITATES MIRA VEIZI PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 1985 DHE NR. 1996 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, QARKU TIRANË 268 KB

Vendim 1597

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN ARRËN QARKU KUKËS 269 KB

Vendim 1598

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN IBALLË QARKU SHKODËR 269 KB

Vendim 1599

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN LURË QARKU DIBËR 268 KB

Vendim 1600

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN SHALË QARKU SHKODËR 269 KB

Vendim 1601

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN PULT, QARKU SHKODËR 269 KB

Vendim 1602

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 NË KOMUNËN SHOSH, QARKU SHKODËR 269 KB

Vendim 1603

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE TË DATËS 18 SHKURT 2007 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS QENDËR MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR 269 KB

Vendim 1607

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 275 TË PARTISË REPUBLIKANE, DEGA LUSHNJE MBI SHPALLJEN E KANDIDATIT FITUES PËR KOMUNËN KARBUNAR, NGA KZQV KARBUNAR, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 286 KB

Vendim 1610

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 276 TË SEKRETARIT TË KËSHILLIT, KOMUNA GOLEM, QARKU FIER, “PËR SHQYRTIMIN E VENDIMIT MODEL 25-V TË KZQV-së, KOMUNA GOLEM, QARKU FIER”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 287 KB

Vendim 1611

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 278 TË Z.TOMORR GJORDUMI PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË KZQV-në PAJOVË DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT DATË 28.02.2007 TË KZQV KOMUNA PAJOVË, QARKU ELBASAN 287 KB

Vendim 1613

 Titulli  Madhesia
PËR PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE NË KZQV-NË E KOMUNËS SHUPENZË, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18 SHKURT 2007 271 KB

Vendim 1614

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 277 TË Z.SELIM BIÇAKU KUNDËR VENDIMIT, DATË 08.03.2007 TË KZQV-SË KOMUNA LUNIK, RRETHI LIBRAZHD, QARKU ELBASAN 270 KB

Vendim 1616

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 279 TË KANDIDATIT BAJRAM HOXHA “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT, NR. 29 DATË 22.02.2007 “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK”,TË KZQV-SË BASHKIA KAMËZ, QARKU TIRANË” 273 KB

Vendim 1617

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 280 TË Z.ZEQIR HALIT HYSA, KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT TË KZQV KOMUNA OSTREN, NR. 45, DATË 20.02.2007, “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLAVE VENDORË” 287 KB

Vendim 1621

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 281 TË KANDIDATIT PETRIT YZEIR LUMANI KUNDËR VENDIMIT, NR. 37 DATË 28.02.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QESARAT, QARKU GJIROKASTËR”PËR SHPALLJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS” 272 KB

Vendim 1622

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 282 TË KANDIDATIT FESTIM HOXHA KUNDËR VENDIMIT, NR. 01 DATË 12.03.2007 “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS” TË KZQV-SË KOMUNA QUKES, RRETHI LIBRAZHD, QARKU ELBASAN 272 KB

Vendim 1627

 Titulli  Madhesia
PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR. 62, DATË 20.03.2007 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 1537, DATË 07.03.2007 TË KQZ-SË” 273 KB

Vendim 1628

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE, MODEL 39-07, PËR KRYETARIN E KOMUNËS BUSHAT, QARKU SHKODËR 272 KB

Vendim 1629

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE, MODEL 40-07, PËR KËSHILLIN E KOMUNËS BUSHAT, QARKU SHKODËR 323 KB

Vendim 1635

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS NR.284 TË Z. MUIS SABRI LLANI, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE “PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-NË NR.1067 TË KOMUNËS SHUPENZË, QARKU DIBËR, PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 297 KB

Vendim 1638

 Titulli  Madhesia
PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR. 77, DATË 23.03.2007 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR TË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 1571, DATË 12.03.2007 TË KQZ-SË” 272 KB

Vendim 1642

 Titulli  Madhesia
PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 24 dhe 25.03.2007 278 KB

Vendim 1646

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 293, TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË KOMUNËN BUSHAT PËR KRYETAR KOMUNE 215 KB

Vendim 1647

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 294, TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË ZGJEDHJEVE NË KOMUNËN BUSHAT PËR KRYETAR KOMUNE 216 KB

Vendim 1651

 Titulli  Madhesia
PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 26.03.2007 277 KB

Vendim 1660

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE PËR PARTITË DHE KOALICIONET TË BASHKISË ELBASAN 277 KB

Vendim 1662

 Titulli  Madhesia
PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË NDËRMJETËM TË DATËS 27.03.2007 TË KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 1567, DATË 12.03.2007 TË KQZ-SË” 277 KB

Vendim 1666

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E TABELËS PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR PARTITË DHE KOALICIONET TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 10, BASHKIA TIRANË

325 KB

Vendim 1675

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2006, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

532 KB

Vendim 1683

 Titulli  Madhesia

PËR CAKTIMIN E DATËS PËR PËRSËRITJEN E ZGJEDHJEVE NË NJËSITË ZGJEDHORE NË TË CILAT ZGJEDHJET JANË SHPALLUR TË PAVLEFSHME

279 KB

Vendim 1747

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZQV-NË KOMUNA LURË

274 KB

Vendim 1750

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN NË ZONËN ZGJEDHORE NR.86

274 KB

Vendim 1751

 Titulli  Madhesia

PËR NUMËRIMIN E VOTAVE PËR 10 QENDRAT E VOTIMIT TË NJËSISË ZGJEDHORE KOMUNA LURË

236 KB

Vendim 1758

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 308, TË KANDITATES MIRA VEIZI E MBËSHSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 1982, NR. 1985, NR. 1986 DHE NR. 1999, NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË “

304 KB

Vendim 1759

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 310, TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 25, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR-ÇLIRIM, QARKU FIER “PËR NDARJEN E MANDATEVE TË KËSHILLAVE VENDORË”

271 KB

Vendim 1760

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 311, TË KANDIDATIT GERTI BOGDANI I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE, KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 32, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE NË KËTË NJËSI”

273 KB

Vendim 1765

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 312, TË KANDIDATIT ARBEN XHEZO AVDULI I MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 01, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR VLORE

270 KB

Vendim 1766

 Titulli  Madhesia

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 313, TË PARTISË DEMOKRATIKE, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.0093 DHE QV NR.0095 TË KOMUNËS PULTË”

231 KB

Vendim 1767

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 314, TË DODË KALORI, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE, “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 01, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË KOMUNA PULTË”. 270 KB

Vendim 1768

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 315, TË KANDIDATIT ARBEN XHEZO AVDULI I MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 01, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË KOMUNA QENDËR VLORË. 270 KB

Vendim 1771

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 310 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR, LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM KUNDËR VENDIMIT TË KZQV-së NË KOMUNËN QENDËR ÇLIRIM, QARKU FIER, “PËR NDARJEN E MANDATEVE NË KËSHILLAT VENDORË” NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 291 KB

Vendim 1772

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 308 TË Znj. MIRA VEIZI, KANDIDATE E MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE, PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV-TË NR. 1982, NR. 1985, NR. 1986 DHE NR.1999, NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË, SI DHE SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 311 TË Z. GERTI BOGDANI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT NR. 32, DATË 07.05.2007 TË KZQV-SË NJËSIA BASHKIAKE NR. 10, TIRANË…” 332 KB

Vendim 1775

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR. 312 REGJ DHE 315 REGJ TË Z. ARBEN XHEZO AVDULI KANDIDATI MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE, KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KZQV KOMUNA QENDËR, QARKU VLORË, DATË 07.05.2007, “PËR TABELËN PËRMBLEDHËSE TË REZULTATEVE PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR KOMUNE, NË KOMUNEN QENDËR QARKU VLORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007.

305 KB

Vendim 1777

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 313, TË PARTISË DEMOKRATIKE, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV NR.0093 DHE QV NR.0095 DHE NË TË GJITHË NJËSINË ZGJEDHORE KOMUNA PULT”… 318 KB

Vendim 1778

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 309 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR KOL NDRE NIKA, KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA PS, LSI, PSD, PDS DHE AD, “SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QV Nr. 0119 DHE QV Nr. 0121, DHE TË GJITHË NJËSISË ZGJEDHORE KOMUNA SHALË, QARKU SHKODËR ” NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 301 KB

Vendim 1779

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 316 TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA SOCIALDEMOKRATE, “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË TË GJITHË NJËSINË ZGJEDHORE KOMUNA SHALË, QARKU SHKODËR, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2007 297 KB

Vendim 1780

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPET E NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS ZGJEDHORE PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86, TË DATËS 17.06.2007 1.86 MB

Vendim 1781

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KQV-JA NË ZGJEDHJET E PJESSHME PER KUVENDIN NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 1.57 MB

Vendim 1782

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E RAPORTEVE FINANCIARE TE FUSHATES ZGJEDHORE TE PARTIVE POLTIKE DHE KANDIDATEVE TE PAVARUR PER ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 404 KB

Vendim 1783

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 276 KB

Vendim 1784

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË KONSERVATORE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1785

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATE TË RINOVUAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1786

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 269 KB

Vendim 1787

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË “DEMOKRATE E RE”, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1788

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1789

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1790

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 309 KB

Vendim 1791

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1792

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1793

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 275 KB

Vendim 1794

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 278 KB

Vendim 1797

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E DATES PER PERSERITJEN E ZGJEDHJEVE NE NJESITE ZGJEDHORE NE TE CILAT ZGJEDHJET U SHPALLEN TE PAVLEFSHME 276 KB

Vendim 1798

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË BULETINIT PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18.02.2007 314 KB

Vendim 1801

 Titulli  Madhesia
PER CAKTIMIN E VENDIT TE NUMERIMIT TE VOTAVE TE KZZ-SE NR.86, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KUVENDIN E SHQIPERISE 272 KB

Vendim 1802

 Titulli  Madhesia
PËR DISA RREGULLA QË DUHET TË ZBATOHEN PËR ZGJEDHJET NË KOMUNËN PULT DHE SHALË, TË DATËS 03.06.2007 297 KB

Vendim 1803

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLET?S S? VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR DEPUTET, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 17.06.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 444 KB

Vendim 1811

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18.02.2007 1.76 MB

Vendim 1812

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86, TË DATËS 17.06.2007 288 KB

Vendim 1813

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SE QV NR.3877 DHE QV NR. 3878 TË KOMUNËS BUÇIMAS, PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR DEPUTËT NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 306 KB

Vendim 1814

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 612 KB

Vendim 1815

 Titulli  Madhesia
PËR DOKUMENTACIONIN QË DO TË PËRDORET PËR IDENTIFIKIMIN E ZGJEDHËSIT NË QENDRËN E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË NË ZONËN ZGJEDHORE NR.86 277 KB

Vendim 1816

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E NUMRIT TË VOTAVE TË FITUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE NË VOTIMET PËR KËSHILLAT E NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18.02.2007 584 KB

Vendim 1820

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E SITUATËS NË KZZ NR. 86 301 KB

Vendim 1825

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 REGJ TË KANDIDATIT PËR DEPUTËT NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 Z.SAJMIR KODRA 276 KB

Vendim 1826

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET NË KUVEND E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86, TË DATËS 17.06.2007 306 KB

Vendim 1827

 Titulli  Madhesia
PËR RISHPËRNDARJEN E 50 PËR QIND TË SHUMËS SË PËRGJITHSHME TË FONDEVE TË AKORDUARA, NË PËRPJESTIM ME NUMRIN E VOTAVE TË FITUARA PREJ PARTIVE NË SHKALL VENDI PËR ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2007 305 KB

Vendim 1828

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET NË KUVEND E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86, TË DATËS 17.06.2007 302 KB

Vendim 1829

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN NË ZONËN ZGJEDHORE NR.31 274 KB

Vendim 1830

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZZ-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31

736 KB

Vendim 1831

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZZ-SË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 292 KB

Vendim 1832

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZZ-SË SË ZONËS ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1833

 Titulli  Madhesia
PER SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZZ-SË NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 283 KB

Vendim 1834

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, MODELEVE TË VENDIMEVE E OKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZZ-SË DHE KQV-SË, SI DHE DOKUMENTET QË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KKZ-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE, NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31, TË DATËS 23.09.2007. 283 KB

Vendim 1835

 Titulli  Madhesia

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ-SË NR. 31, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 23.09.2007

305 KB

Vendim 1836

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, KRYETARIT TË KQV-SË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 620 KB

Vendim 1837

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 274 KB

Vendim 1838

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 274 KB

Vendim 1839

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 274 KB

Vendim 1840

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË KOMUNISTE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 275 KB

Vendim 1841

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PPSH TE RIORGANIZUAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1842

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E ALEANCES DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1843

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1844

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PSD, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1845

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PDK, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1846

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PDR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1847

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PDRn, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1848

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E Pkons, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 274 KB

Vendim 1849

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E PAA, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 276 KB

Vendim 1850

 Titulli  Madhesia
PËR REGJISTRIMIN E LSI, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31 275 KB

Vendim 1852

 Titulli  Madhesia
PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZZ-SË NR. 31, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 23.09.2007 308 KB

Vendim 1853

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31

276 KB

Vendim 1857

 Titulli  Madhesia

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 TË Z. ANDON SIFI QAKO, “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 06, DATË 30.08.2007 I KZZ-SË NR. 31 “PËR MOSREGJISTRIMIN E Z. ANDON SIFI QAKO KANDIDT PËR DEPUTET NË ZGJEDHJET E DATËS 23.09.2007

232 KB

Vendim 1859

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31

332 KB

Vendim 1860

 Titulli  Madhesia

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË KZZ-SË NR. 31, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË

272 KB

Vendim 1861

 Titulli  Madhesia

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLET?S SE VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR DEPUTET, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 23.09.2007, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31

504 KB

Vendim 1862

 Titulli  Madhesia
PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZZ-SË NR. 31, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN TË DATËS 23.09.2007, PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE DHE PARTIA DEMOKRATE E RE 270 KB

Vendim 1863

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31, TË DATËS 23.09.2007 556 KB

Vendim 1864

 Titulli  Madhesia

PËR KORRIGJIMIN E NJË GABIMI MATERIAL NE VENDIMIN NR. 1811, DATË 08.06.2007 “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 18.02. 2007”

344 KB

Vendim 1866

 Titulli  Madhesia
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KQZ-SË NR.1863, DATË 11.09.2007 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31, TË DATËS 23.09.2007” 269 KB

Vendim 1867

 Titulli  Madhesia

PËR DOKUMENTACIONIN QË DO TË PËRDORET PËR IDENTIFIKIMIN E ZGJEDHËSIT NË QENDRËN E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË NË ZONËN ZGJEDHORE NR.31

278 KB

Vendim 1868

 Titulli  Madhesia
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR EMERIMIN E ANETAREVE TE GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR NUMËRIMIN E VOTAVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.31 PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR DEPUTET TË DATËS 23.09.2007 225 KB

Vendim 1869

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË 2007, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 31, TË DATËS 23 SHTATOR 2007 300 KB

Vendim 1870

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 31, TË DATËS 23 SHTATOR 2007 300 KB

Vendim 1871

 Titulli  Madhesia

PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË KRYETARIT TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 9, BASHKIA TIRANË, PËR NDRYSHIMIM E VENDNDODHJES SË 2 QENDRAVE TË VOTIMIT TË VENDOSURA NË AMBIENTE PRIVATE

270 KB

Vendim 1873

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË PËRFAQËSISË SË OSBE-SË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR DEPUTET PËR KUVENDIN, NË ZONËN ZGJEDHORE 31, TË DATËS 23 SHTATOR 2007 293 KB

Vendim 1874

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR DEPUTET NË KUVEND E SHQIPËRISË, NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 31, TË DATËS 23.09.2007” 299 KB

Vendim 1875

 Titulli  Madhesia
 PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 17 QERSHOR 2007 NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 86 DHE TË DATES 23 SHTATOR 2007 NË ZONEN ZGJEDHORE NR. 31 293 KB

Vendim 1876

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË PARAQITUR NGA KËSHILLI I BASHKISË VLORË, PËR ORGANIZIMIN E REFERENDUMIT VENDOR “PËR LEJIMIN OSE JO TË NDËRTIMIT TË KOMPLEKSIT TË DEPOZITAVE TË NAFTËS DHE TERMINALIN E ANIJEVE NAFTËMBAJTËSE (PROJEKTI LA PETROLIFERA), BRENDA TERRITORIT TË BASHKISË VLORË” 249 KB