VENDIM 853

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 852

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 851

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 850

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 849

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 848

PËR NREQJEN E NJË PASAKTËSIE NË VENDIMIN NR. 340, DATË 11.05.2013 “PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013” DHE VENDIMIN NR. 759, DATË 6.08.2013 “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013”

VENDIM 847

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 846

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 845

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 844

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 843

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 842

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 841

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 840

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 839

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 838

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.44, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 06.11.2013

VENDIM 837

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AGJENSISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (USAID) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME  PËR KRYETARIN E  BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 836

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES DHE SASISË SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 835

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES DHE SASISË SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 834

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS  ANKIMORE NR. 43 TË  PARTISE DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMI I VENDIMIT TË KZAZ-SË NR.71, NR.5, DATË 04.10.2013 “PËR REGJISTRIMIN E ZJ. BRIKENA ZENELI SI KANDIDATE PËR KRYETARE BASHKIE, BASHKIA KORÇË PROPOZUAR NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR PARTIA FRYMA E RE DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIA KORÇË”

VENDIM 833

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 43, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.10.2013

VENDIM 832

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.43, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 07.10.2013

VENDIM 831

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME TË DATËS 03.11.2013

Model 40-13-1, Model 40-13-f, Model 57-13, Model Vendimi

VENDIM 830

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 3 NËNTOR 2013

Lidhje 1, Modeli 1

VENDIM 829

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË DATËS 03 NËNTOR 2013

VENDIM 828

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 827

PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-së NR. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 826

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR KARBUNARËN” (AK) SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË  QARKU FIER TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 825

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 824

MIRATIMIN E PROÇEDURAVE PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE TRANSMETIMIN E INFORMACIONIT NË DITËN E ZGJEDHJEVE PËR PROÇESIN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET TË PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË, TË DATËS 01.09.2013

VENDIM 823

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 822

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE” (ASE) SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË QARKU FIER TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 821

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 820

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 819

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 818

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR QYTETARINË KORÇRE” (AQK) SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË  QARKU KORÇË TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 817

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE” (ASE) SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË  QARKU KORÇË TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 816

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 71, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 815

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Lidhje 1

VENDIM 814

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 71, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 813

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5, Model 6, Model 7, Model 12

VENDIM 812

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS, TË CILAT DO TË PËRDOREN NGA KZAZ-ja DHE KQV-të, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Model 10 V, Model 11 V

VENDIM 811

PËR CAKTIMIN E PARTISË POLITIKE QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 54, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER

VENDIM 810

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së Nr. 54, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 809

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-së NR. 71, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 808

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROÇEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KARBUNAR, QARKU FIER, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 03.11.2013.

VENDIM 807

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, FRYMA E RE DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 806

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 805

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 804

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 803

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË TË DATËS 03.11.2013

VENDIM 802

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 801

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZAZ-së, KQV-SË, KRYETARIT TË KQV-së DHE VULËS REZERVE PËR KQV-në, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS KARBUNARË, QARKU FIER, TË DATËS 03 NËNTOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 799

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Model 01, Model 02, Model 03, Model 4, Model 5, Model 6, Model 7, Model 12

VENDIM 798

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS, TË CILAT DO TË PËRDOREN NGA KZAZ-ja DHE KQV-të, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

Model 10V, Model 11V

VENDIM 797

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 71, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË

VENDIM 796

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZAZ-së NR. 71, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË

VENDIM 795

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së Nr. 71, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 794

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KORÇË  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 03.11.2013.

VENDIM 793

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZAZ-së, KQV-SË, KRYETARIT TË KQV-së DHE VULËS REZERVE PËR KQV-në, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, TË DATËS 03 NËNTOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2 , Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 792

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, TË DATËS 3 NËNTOR 2013

VENDIM 791

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 790

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR TË DATËS 01.09.2013”

VENDIM 789

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË TË DATËS 01.09.2013”

VENDIM 788

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEHDJET E PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 786

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË DHE KOMUNËS RRETHINAT QARKU SHKODËR, TË DATËS 1 SHTATOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 785

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË TË DATËS 1 SHTATOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 784

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR TË DATËS 1 SHTATOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 783

PËR PLOTËSIMIN E PËRBËRJES SË KZAZ-së Nr. 73, QARKU KORÇË, DHE  KZAZ-së Nr. 2, QARKU SHKODËR PËR ZGJEDHJET E PJESHME TË DATËS 1.09.2013

VENDIM 782

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.42, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 14.08.2013

VENDIM 781

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.42 TE PARAQITUR NË KQZ NË DATEN 14.08.2013

VENDIM 780

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 2 dhe KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINA, QARKU SHKODËR, DHE PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË

VENDIM 779

PËR PARAQITJEN E PROPOZIMEVE PËR PLOTËSIMIN E KZAZ-së Nr. 73, QARKU KORÇË, DHE  KZAZ-së Nr. 2, QARKU SHKODËR

VENDIM 778

MIRATIMIN E PROÇEDURAVE PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE TRANSMETIMIN E INFORMACIONIT NË DITËN E ZGJEDHJEVE PËR PROCESIN E VOTIMIT DHE NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET TË PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS DARDHAS DHE KOMUNËS RRETHINA, TË DATËS 01.09.2013

Lidhja 1  Lidhja 2  Lidhja 3

VENDIM 777

PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SE BULETINIT TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2013

VENDIM 776

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ NR.2,  DHE DISA  ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR. 2 DHE KZAZ 73,  DHE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 775

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 2, QARKU SHKODËR, DHE KZAZ NR. 73, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 773

PËR KALLZIM PENAL NDAJ PERSONAVE TË NGARKUAR ME ADMINISTRIMIN E PROCESIT TË VOTIMIT DHE NUMËRIMIT TË VOTAVE TË CILËT KANË SHKELUR DISPOZITAT E KODIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 772

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ”PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DY NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 01.09.2013

VENDIM 771

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS DARDHAS dhe KOMUNËS RRETHINA, TË DATËS 01.09.2013

Model 40-13  Model 40-13 1  Model 57-13  Model vendimi 40-13V

VENDIM 770

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË, DHE KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 01.09.2013.

Lidhja 1

VENDIM 769

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE” (ASE) SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË DHE KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 768

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJE ANËTARI TË KZAZ-së 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 766

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 1 SHTATOR 2013

Model 01 Model 02 Model 03 Model 04 Model 05 Model 06 Model 12

VENDIM 765

PËR EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-së NR. 2, QARKU SHKODËR DHE KZAZ-së NR. 73, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 1 SHTATOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 764

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS, TË CILAT DO TË PËRDOREN NGA KZAZ-ja DHE KQV-të, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË DHE PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINA, QARKU SHKODËR

Model 10 V, Model 11 V

VENDIM 763

PËR SHQYRTIMIN E REKOMANDIMIT TË AVOKATIT TË POPULLIT “PËR KONSTATIMIN E PAVLEFSHMËRISË APSOLUTE TË AKTIT ADMINISTRATIV, VENDIM DATË 3.06.2013, TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEHDJEVE

VENDIM 762

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DY NJËSI TË QEVERISJES, VENDORE TË DATËS 01.09.2013

VENDIM 761

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË”PARTIA DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DY NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 01.09.2013

VENDIM 760

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË  PARTISË ” LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM “ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DY NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 1.09.2013

VENDIM 759

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

Lidhja 1  Lidhja 2

VENDIM 758

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË, DHE PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 2, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR

VENDIM 757

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZAZ-së NR. 2 DHE KZAZ-së NR. 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINA, QARKU SHKODËR DHE PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË

VENDIM 756

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-së Nr. 73, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË, TË DATËS 1 SHTATOR 2013 KZAZ-së Nr. 2, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR, TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 755

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN DARDHAS, QARKU KORÇË, TË DATËS 1 SHTATOR 2013

VENDIM 754

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZAZ-Së, KQV-SË KRYETARIT TË KQV-së DHE VULËS REZERVE PËR KQV-në, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË DHE KRYETAR TË KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR, TË DATËS 01 SHTATOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2 , Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 753

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS DARDHAS, QARKU KORÇË, DHE KRYETARIN E KOMUNËS RRETHINAT, QARKU SHKODËR  QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 01.09.2013

VENDIM 752

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHOR PËR FUSHATËN ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND 2013

VENDIM 751

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR 11 TË PARTISË ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE, NR 19 TË PARTISË POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË DHE NR 26 TË PARTISË BASHKIMI POPULLOR I PENSIONISTËVE SHQIPTAR ME OBJEKT TË PËRBASHKËT “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 676 DATË 05.07.2013 “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË QARKUT DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013”DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMEVE TË KZAZ-VE NR. 19,20,21,22,23,24,25 DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QARKUN DURRËS

VENDIM 749

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE ANKIMORE NR 10 TË PARTISË ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE NR 17 TË PARTISË POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË NR 26 TË PARISË POPULLORE TË PENSIONOSTËVE SHQIPTAR  NR 30 TË KANDIDATIT TË MBËSHTETUR NGA ZGJEDHËSIT Z.DRITAN PRIFTI DHE NR 31 TË PARTISË DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË ME OBJEKT TË PËRBASHKËT “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 673 DATË 04.07.2013 “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË QARKUT FIER PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013” DHE SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË QARKUN FIER

VENDIM 747

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE  ANKIMORE NR. 22 TË  PARTISE “ ALEANCA PER BARAZI DHE DREJTESI EUROPIANE, NR.28 TË PARTISË BASHKIMI POPULLOR PENSIONISTËVE SHQIPTAR DHE NR.34  TE PARTISE POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT TË PËRBASHKËT “NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 677, DATË 08.07.2013 “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT NË ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTËR ”

VENDIM 746

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 15 TË PARTISË POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 667 DATË 03.07.2013  “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË QARKUT DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013”DHE KUNDËRSHTIMIN E VENDIMEVE TË KZAZ-VE NR. 16, 17,18.

VENDIM 744

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.41, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2013

VENDIM 743

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.41, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2013

VENDIM 740

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE  ANKIMORE NR. 21 TË  PARTISE LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM DHE  NR. 14 TE PARTISE POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE E SHQIPËRISË, ME OBJEKT TË PËRBASHKËT “NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 666, DATË 03.07.2013 “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT NË ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS”

VENDIM 739

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.40, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2013

VENDIM 738

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.39, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2013

VENDIM 737

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.38, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 15.07.2013

VENDIM 736

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TE PARAQITUR NË KQZ NË DATEN 15.07.2013

VENDIM 735

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.37, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 13.07.2013

VENDIM 734

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.36, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 12.07.2013

VENDIM 733

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 35, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 12.07.2013

VENDIM 732

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.34, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 12.07.2013

VENDIM 731

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.33, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 12.07.2013

VENDIM 730

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TE PARAQITUR NË KQZ NË DATEN 15.07.2013

VENDIM 729

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.23, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 728

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 726

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 725

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.19, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 724

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 723

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.17, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 722

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.16, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 721

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 720

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.14, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 719

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.13, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 718

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.12, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 717

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 11, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 716

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 10, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 715

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 09, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 714

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.08, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 713

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.07, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 712

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.06, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 711

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.32, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2013

VENDIM 710

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 32 TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2013

VENDIM 709

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.31, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 708

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.30, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 707

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.29, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 706

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.28, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 705

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 27, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 704

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 26, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 703

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.25, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 702

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.24, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 701

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 700

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TE PARAQITUR NË KQZ NË DATEN 09.07.2013

VENDIM 698

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 09.07.2013

VENDIM 696

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 695

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.19, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 694

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 693

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.17, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 692

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.16, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 691

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 690

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.14, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 689

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.13, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 688

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.12, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2013

VENDIM 687

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.05, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.07.2013

VENDIM 686

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.11, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 685

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.10, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 684

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.09, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 683

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.8, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 682

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.7, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 681

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.6, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2013

VENDIM 680

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TE PARAQITUR NË KQZ NË DATAT 08, 09.07.2013

VENDIM 679

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 678

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 32 TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2013

VENDIM 677

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 676

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 675

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 674

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 673

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 672

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.5, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.07.2013

VENDIM 671

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.5, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 04.07.2013

VENDIM 670

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 669

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 668

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORÇË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013


Tabela Permbledhese

VENDIM 667

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 666

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS, PËR ZGJEHDHJET PËR KUVENDIN, 23 QERSHOR 2013

Tabela Permbledhese

VENDIM 665

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 4 TË PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS SEVASTER DATË 23.06.2013 “PËR KUNDËRSHTIMIN E VENDIMEVE TË KZAZ NR.81,  NR.8, DATË 26.06.2013”

VENDIM 664

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME  NR.4, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 01.07.2013

VENDIM 663

PËR NUMËRIMIN FILLESTAR TË VOTAVE TË PANUMËRUARA TË QENDRËS SË VOTIMIT NR. 3410 TË ZAZ-SË NR.80, QARKU GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND DATË 23 QERSHOR 2013

VENDIM 662

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 3 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA REPUBLIKANE E SHQIPËRISË, DEGA SHKODËR

VENDIM 661

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.3, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.06.2013

VENDIM 660

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 2 TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA POPULLORE KRISTIANDEMOKRATE e SHQIPËRISË

VENDIM 659

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.2, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.06.2013

VENDIM 658

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZAZ-së nr. 37

VENDIM 657

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZAZ-së nr. 15

VENDIM 656

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË BASHKIMI për të DREJTAT E NJERIUT PËR SHKELJE NË PROCEDURËN E NUMËRIMIT TË KUTIVE TË VOTIMIT NGA KZAZ-JA NR.89, QARKU VLORË PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND DATË 23 QERSHOR 2013

VENDIM 655

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZAZ-së nr. 42

VENDIM 654

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJE ANËTARI DHE TË KRYETARIT TË KZAZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 652

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZAZ-së nr. 10

VENDIM 651

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.1, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.06.2013

VENDIM 650

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJE ANËTARI TË KZAZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 649

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KZAZ-SË NR. 19, QARKU DURRËS DHE ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 647

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 646

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 645

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 644

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.57, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 643

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-sw NR.52, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 642

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 641 “PËR SIGURIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT SHTESË PËR QV-NË NR. 2113, TË ZAZ –SË 29 DHE QV-NË 1690, TË ZAZ-SË NR. 30, QARKU TIRANË”

VENDIM 641

PËR SIGURIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT SHTESË PËR QV-NË NR. 2113, TË ZAZ –SË 29 DHE QV-NË 1690, TË ZAZ-SË NR. 30, QARKU TIRANË

VENDIM 640

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË TELEVIZIONIT FOKUS ,  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 639

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË TELEVIZIONIT KLAN ,  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 638

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-SË NR. 506, DATË 5.06.2013 “PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË KUTIVE TË VOTIMIT REZERVË QË DO TË DËRGOHERN NË CDO KZAZ, PËR ADMINISTRIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND DHE PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE NË ZAZ-TË 17, 19, 30 DHE 81, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 637

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV 0858, TË SEKRETARIT TË KQV-SË NR. 0858/1, TË KRYETARIT TË KQV-SË NR. 0859, TË KRYETARIT TË KQV-SË NR. 0859/1 DHE TË KRYETARIT TË KQV-SË NR. 0860, ZAZ NR. 15, QARKU LEZHË

VENDIM 636

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT TË QV NR. 2547, ZAZ 46, QARKU ELBASAN DHE ZËVENDËSIMIN ME FLETË VOTIMI TË QV-SË NR. 2507, 2508, 2509, 2510, 2512, 2516 DHE 2517 TË ZAZ –SË 46, QARKU ELBASAN

Lidhja 1

VENDIM 635

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 634

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV NR 2046/2, ZAZ NR. 28, QARKU TIRANË

VENDIM 633

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV NR 3112, ZAZ NR. 62, QARKU FIER

VENDIM 632

PËR ZËVENDËSIMIN ME VULE REZERVË TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV 2981, ZAZ NR. 56, QARKU FIER

VENDIM 631

PER ZËVENDËSIMIN E VULES PER KRYETAR TË KQV-SË ME NR.184510X ME VULËN REZERVË TË QV-SË 2058, KZAZ NR. 28

VENDIM 630

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 629

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 628

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KQV-SË NR 2547, KZAZ 46, QARKU ELBASAN DHE ZËVENDËSIMI I SAJ ME VULË REZERVË

VENDIM 627

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 626

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESES SË AGJENCISË KOMBETARE TË INOVACIONIT (AKI) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 625

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESËVE TË  SHOQATËS ATLANTIK TË SHQIPËRISË (ACA) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Vezhgues Kukes  Vezhgues Lezhe  Vezhgues Elbasan

VENDIM 624

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË DISA MEDIAVE SHQIPTARE DHE TË HUAJA PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 623

PËR DISA EMËRIME NË DETYRËN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 622

PËR NDRYSHIMIN DHE SAKTËSIMIN E VENDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 621

PËR MATERIALET TË CILAT LEJOHEN TË PËRDOREN GJATË DITËS SË VOTIMIT NGA PERSONAT E PRANISHËM NË QENDRËN E VOTIMIT

VENDIM 620

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT DISA KRYETARËVE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, PËR NDRYSHIMIN DHE CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 619

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË INSITUTIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË ZGJEDHJEVE (INSIZ), PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 618

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË RADIOTELEVIZIONIT 21 – PRISHTINË,  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 617

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS INFORMACION-KULTURË-ART (IKA) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lista IKA

VENDIM 616

PËR SHQYRTIMIN  E KËRKESËS SË SHOQATËS PËR INTEGRIM TË PENSIONISTËVE TË SHQIPËRISË (SHIPSH) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 615

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË DISA MEDIAVE SHQIPTARE  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 614

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 613

PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.7  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 612

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1   Lidhja 2

VENDIM 611

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË FONDACIONIT NDËRKOMBËTAR PËR SISTEMET ELEKTORALE (IFES) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lista IFES LV- 2

VENDIM 610

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 598, DATË 19.06.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË TELEVIZIONIT ALJZEERA INTERNATIONAL PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

Lista

VENDIM 609

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË GAZETËS PANORAMA PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lista Panorama

VENDIM 608

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 429, DATË 17.05.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

LV- 3

VENDIM 607

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË DELEGACIONIT TE ASAMBLESË PARLAMENTARE TË KËSHILLIT TË EVROPES PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 606

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË GAZETES “FINANCIAL TIMES”, ZYRA E ATHINES, PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 605

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË OSBE-SË PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 604

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS SË SUEDISË PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 603

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 602

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS SË SLLOVENISË  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 601

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË PËRFAQËSIVE TË DISA SHTETEVE TË HUAJA  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 600

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 599

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 277, DATË 30.04.2013, PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS “POLIT ON”  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

Lidhja 1

VENDIM 598

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË TELEVIZIONIT ALJZEERA INTERNATIONAL PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

LISTA

VENDIM 597

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 596

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOMITETIT PËR DEMOKRACI TË HAPUR (COD)  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 595

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 429, DATË 17.05.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 594

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË PËRFAQËSIVE TË DISA SHTETEVE TË HUAJA  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 593

PËR DISA EMËRIME NË DETYRËN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 592

PËR NDRYSHIMIN DHE SAKTËSIMIN E VENDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 591

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË NJË ANËTARI TË KZAZ-së NR.7

VENDIM 590

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 589

PËR ZBATIMIN  E PROCEDURAVE TË IDENTIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË PJESËMARRJES SË ZGJEDHËSVE NË DITËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013 NË MËNYRË MANUALE DHE MOS APLIKIMIN E TEKNOLOGJISE ELEKTRONIKE PËR KËTË QËLLIM SEV, NË QARKUN E TIRANËS.

VENDIM 588

PËR DISA EMËRIME NË DETYRËN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 587

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 184, DATË 2.04.2013 TË KQZ-së “PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 586

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 585

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN 531, DATË 11.06.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS “ALBANIAN LIFE QUALITY UNION (ALQU)” PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 584

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN 510, DATE 05.06.2013 “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 583

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS DEMOKRISTIANËT E ZGJEDHUR TË SHQIPËRISË (DKZ) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 582

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË  SHOQATËS HORIZONT I HAPUR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 581

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS “MID’HAD FRASHËRI” PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 580

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS PËR EDUKIM DHE ZHVILLIM ELEKTORAL (SHEZHE), PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 579

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË PANELIT ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE PARASHTRESA PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 578

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 577

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË  PREZENCËS SË OSBE-SË  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lista OSBE

VENDIM 576

PËR ZBATIMIN E NUMËRIMIT ME DORË TË VOTAVE NË ZONË ZGJEDHORE QARKU FIER NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 575

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KZAZ- NR.17, NR.19, NR.30, NR.81 DHE GRUPET E NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET E DATËS 23 QERSHOR 2013

MANUALI

VENDIM 573

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 572

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 466, DATË 23.05.2013 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 31, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 571

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 429, DATË 17.05.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 570

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS PËR INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE (SHIZI) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 569

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS ÇEKE  PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 568

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 567

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT DISA KRYETARËVE TË NJËSIVE TË PUSHTETIT VENDOR, PËR NDRYSHIMIN DHE CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 566

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË AMBASADËS ITALIANE PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 565

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS PËR TRANSPARENCË PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 563

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 31.05.2013 DERI NË DATËN 06.06.2013

VENDIM 562

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 561

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 458, DATË 21.05.2013 TË KQZ-së “PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 560

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.276, DATË 30.04.2013 TË KQZ-së “PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 559

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV-ve NR.1420, 14201, 14202 DHE 14203, TË BASHKISË DURRËS

VENDIM 558

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME TË DATËS 23 QERSHOR 2013, ZONA ZGJEDHORE, KOMUNA THUMANË

Lidhja 1

VENDIM 557

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME TË DATËS 23 QERSHOR 2013, ZONA ZGJEDHORE, KOMUNA SEVASTER

Lidhja 1

VENDIM 556

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME TË DATËS 23 QERSHOR 2013, ZONA ZGJEDHORE, BASHKIA BULQIZË

Lidhja 1

VENDIM 555

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME TË DATËS 23 QERSHOR 2013, ZONA ZGJEDHORE, NJËSIA BASHKIAKE NR 1, QARKU TIRANË

Lidhja 1

VENDIM 554

PËR SHQYRTIMIN  E KËRKESËS SË ORGANIZATËS RINIA NË SIPËRMARRJEN E LIRË (RSL) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 553

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË FONDACIONIT CIVITAS PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 552

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË INSTITUTIT SHQIPTAR TE SHKENCAVE PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 551

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 550

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT DISA KRYETARËVE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, PËR NDRYSHIMIN DHE CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 549

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR PROCEDURAT E BASHKIMIT TË QV-së 1182, NGA KRYETARI I KOMUNËS KALA E DODËS, QARKU DIBËR

VENDIM 548

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS PËR KULTURË JURIDIKE (QKJ) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 547

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 516, DATË 08.06.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS ALEANCA GJINORE PËR ZHVILLIM PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 546

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE ORGANIZATËS SFIDA PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 545

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS PËR ZHVILLIM DHE MBËSHTETJE TË GRUPEVE TË MARXHINALIZUARA (QZHMGM) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 544

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 275, DATË 25.04.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQËRISË NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT (SHNDNJ) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 543

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 429, DATË 17.05.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 542

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QËNDRËS TË DREJTAT E NJERIUT NË DEMOKRACI (QDNJD) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 541

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT (DNDLNJ) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 540

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË GAZETËS SHQIPTARJA.COM PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 539

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË GRUPIT SHQIPTAR I TË DREJTAVE TË NJERIUT (GSHDNJ) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 538

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË TELEVIZIONIT A1 REPORT PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 537

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE FONDACIONIT SHQIPTAR PER TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUARA  (FSHDPAK) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 536

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 535

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS, TË CILAT DO TË PËRDOREN NGA DISA KZAZ DHE KQV, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Model 10  Model 11

VENDIM 534

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE, SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 23 QERHOR 2013

VENDIM 533

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË DATËS 23.06.2013, NË ZAZ nr.17, ZAZ nr.19, ZAZ nr.30, ZAZ nr.81

Lidhja 1

VENDIM 532

PËR RADHËN E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZAZ NR 17, ZAZ NR.19, ZAZ NR.30 DHE ZAZ NR.81

VENDIM 531

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS “ALBANIAN LIFE QUALITY UNION (ALQU)” PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 530

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË FONDACIONIT BANKA E IDEVE PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 529

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT DHE KUTISË SË POSAÇME QË DO TË PËRDOREN PËR NUMËRIMIN E VOTAVE TË HEDHURA GABIM, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND DHE PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE NË ZAZ-TË 17, 19, 30 DHE 81, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Model GNV Model Z-07

VENDIM 528

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 451 DATË 21.05.2013 “PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 19, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 527

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETAR TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 526

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË BULQIZË,KOMUNËS THUMANE, KOMUNËS SEVASTER  DHE NJESISË BASHKIAKE NR. 1 TIRANË,  TË DATËS 23.06.2013

Modeli

VENDIM 525

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PATISË ” FRYMA E RE DEMOKRATIKE“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 524

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË ” PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 523

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË  PARTIA E “ BALLIT KOMBËTAR DEMOKRAT “ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES  VENDORE TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 522

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” PARTIA UNITETI KOMBËTAR “ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QËVERISJES VENDORE TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 521

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË ” PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 520

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË ” PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE “ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME, PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 519

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË ” PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES, VENDORE TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 518

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË  PARTISË” LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM “ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 517

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË ” PARTIA DEMOKRATIKE“ PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 516

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS ALEANCA GJINORE PËR ZHVILLIM (QAGJZH) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 515

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOMISIONIT ZGJEDHOR SHTETËROR TË MAQEDONISË (SEC Macedonia) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 514

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS MIQËSI DHE BASHKËPUNIM ME EUROPËN (MBE) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 513

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 24.05.2013 DERI NË DATËN 30.05.2013

VENDIM 512

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 511

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1,  Lidhja 2

VENDIM 510

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 509

PËR NDREQJEN E GABIMIT MATERIAL NË VENDIMIN NR. 491, DATË 28.05.2013 “PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

Lidhja 1

VENDIM 508

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETAR NË DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 23 QERSHOR 2013

Model 05, Model 06, Model 07

 

VENDIM 507

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E DATËS 23 QERSHOR 2013 PËR KRYETAR TË BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBËR, KRYETAR TË KOMUNËS THUMANË, QARKU DURRËS, PËR KRYETAR TË NJËSISË BASHKIAKE NR. 1, QARKU TIRANË DHE PËR KRYETAR TË KOMUNËS SEVASTER, QARKU VLORË

VENDIM 506

PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË KUTIVE TË VOTIMIT REZERVË QË DO TË DËRGOHERN NË CDO KZAZ, PËR ADMINISTRIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND DHE PËR KRYETAR BASHKIE/KOMUNE NË ZAZ-TË 17, 19, 30 DHE 81, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 505

PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN E KQZ-SË NR.502, DATË 03.03.2013 “PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBËR, KRYETARIN E NJËSISË BASHKIAKE NR.1, QARKU TIRANË DHE KRYETARIN E KOMUNËS THUMANË, QARKU DURRËS TË DATËS 23.06.2013”

VENDIM 504

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMERIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2012

VENDIM 503

PËR PASQYRIMIN E FUSHATËS ZGEJDHORE NË RADIOTELEVIZIONIN PRIVAT BAZUAR NË MATERIALET E VENA NE DISPOZICION NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE

VENDIM 502

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË BULQIZË, QARKU DIBËR, KRYETARIN E NJËSISË BASHKIAKE NR.1, QARKU TIRANË DHE KRYETARIN E KOMUNËS THUMANË, QARKU DURRËS TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 501

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 500

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 59, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 499

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 40, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 498

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZAZ-së Nr. 78, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 495

PËR PËRCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET SI PARADHËNIE PARTIVE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 494

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 493

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË KRYETARIT TË BASHKISË KAVAJË, PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË NJË QENDRE VOTIMI, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 492

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT KRYETARËVE TË NJËSIVE BASHKIAKE NR.6 DHE NR. 9, BASHKIA TIRANË, PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË DISA QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 491

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 490

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 489

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTAREVE  TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhje 1, Lidhje 2

VENDIM 488

PËR EMËRIMIN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-së Nr. 39, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 487

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË FORUMIT NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT – SEKSIONI MAQEDONI/KUMANOVË (FNDLNJ), PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 486

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË SHOQATËS SË GRAVE ME PROBLEME SOCIALE (SHGPS) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 485

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT  (KSHH) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 483

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 07, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 482

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 06, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 480

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 04, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 479

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 03, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 478

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 58, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 477

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 43, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 475

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 41, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 474

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 39, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 473

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 38, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 472

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 37, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 470

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 35, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 469

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 34, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 468

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 33, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 466

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 31, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 465

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 30, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 463

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 28, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 461

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 26, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 460

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETAREVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 459

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMEVE TË DISA KRYETARËVE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 458

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 457

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 25, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 455

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 23, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 454

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013 

VENDIM 453

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 21, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 452

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 20, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 449

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-së Nr. 01, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 448

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË INSTITUTIT DEMOKRATIK AMERIKAN (NDI) PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 447

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 429, DATË 17.05.2013 “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË MISIONIT TË VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE OSBE/ODIHR PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 446

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-SË, NR. 23, DATË 05.02.2013 “PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2013”

VENDIM 445

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.426, DATË 17.05.2013 “PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013”

VENDIM 444

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 443

PËR DISA EMËRIME NË DETYRËN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 431 – VENDIM 442

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 430

PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 428

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 427

PËR SHQYRTIMIN E PROCEDURAVE TË NDARJES SË LISTËS SË QV-së 0215, NË KOMUNËN BËRDICË, QARKU SHKODËR

VENDIM 426

PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 374 – VENDIM 484

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

VENDIM 356

PËR MOSREGJISTRIMIN E ZJ. LAURETA GAZMIR GJONI, SI KANDIDATE E PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 355

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 354

PËR EMËRIMIN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KZAZ-së Nr. 29, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 287 – VENDIM 373

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMËEMËRORE TË SUBJEKTEVE POLITIKE

VENDIM 332

PËR VERIFIKIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË MENDIMI I DJATHTË LIBERAL PJESËTARE E KOALICIONIT  ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 318

PËR VERIFIKIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIAL PUNTORE SHQIPTARE  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 313

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË E TË DREJTAVE TË MOHUARA PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR PUNËSIM MIRËQENIE DHE INTEGRIM” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 312

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA PËR DREJTËSI E SHQIPTARËVE  PJESTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 306

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË “PARTISË LIGJ DHE DREJTËSI“ PJESTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 304

PËR VERIFIKIMIN  E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PJESTARE E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINE EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 286

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KQZ-SË NR 278, DATË 03.05.2013  “PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE”

VENDIM 285

PËR REGJISTRIMIN E Z. ARBEN MALAJ SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHESIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013, NË ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË

VENDIM 284

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE TË CILAVE U LIND E DREJTA TË PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 283

PËR REGJISTRIMIN E Z.DRITAN PRIFTI SI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA ZGJEDHESIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER

VENDIM 282

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE, SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

VENDIM 281

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ALEANCA PËR PUNËSIM MIRËQENIE DHE INTEGRIM, SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

VENDIM 280

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË POPULLORE PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË KQZ-SË, NR.196, DATË 19.04.2013 “PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR I “PARTIA ALEANCA POPULLORE”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013”

VENDIM 279

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË CIVILE PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR.241, DATË 19.04.2013 “PËR MOSREGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR I “PARTIA CIVILE E SHQIPËRISË”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013”

VENDIM 278

PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE

VENDIM 276

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 275

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË QENDRËS “POLIT ON” PËR  VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR  KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 274

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 273

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013, PROPOZUAR NGA PARTIA REPUBLIKANE

Lidhja 1

VENDIM 272

PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË ANËTARËVE TË KZAZ-ve, TË PROPOZUAR NGA PARTIA BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 271

PËR PËRCAKTIMIN E PLANIT PËR PËRMBUSHJEN E PROJEKTIT PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË VERIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË ZGJEDHËSVE (SEV) NË QARKUN TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23.06.2013

Lidhja 1

VENDIM 270

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË PËRBËRJE TË KZAZ-VE

VENDIM 269

PËR MOS REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR  QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. SAZAN GURI SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 268

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 267

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Kapaku, Manuali

VENDIM 266

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT  QË DO TË PËRDORET NGA KQV-ja, NË ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Libri, Modelet, Regjistri

VENDIM 265

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË REPUBLIKANE PËR CAKTIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SI PARTI QË KA TË DREJTË TË PARAQES PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-VE, KQV-VE NË RANG VENDI DHE TË MARRË PJESË NË SHORTIN PËR PROPOZIMIN E ANËTARIT TË GNV-SË

VENDIM 189 – 264

PËR RREGJISTRIM PARTI POLITIKE DHE KOMITETE NISMËTAR PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT 2013

VENDIM 188

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME  NË UDHËZIMIN Nr. 8, DATË 25.03.2009, MIRATIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN DHE EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LICENSUAR PËR AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË  SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE

VENDIM 187

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR  QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z.AZIS JATA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 186

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 185

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES  TË  BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE AMA-sё, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATES 23.06.2013

Marreveshja

VENDIM 184

PËR MIRATIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 183

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE QË DO TË NDIQEN PËR PLOTËSIMIN E FLETËVE TE VOTIMIT (FLETË VOTIMI TEST) QË DO TË PËRDOREN GJATË TESTIMIT PARAPRAK TË SISTEMIT TË NUMËRIMIT ELEKTRONIK TË VOTAVE

Tabela

VENDIM 182

PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE QË DO TË NDIQEN PËR PLOTËSIMIN E FLETËVE TE VOTIMIT (FLETË VOTIMI TEST) QË DO TË PËRDOREN GJATË TESTIMIT PARAPRAK TË SISTEMIT TË NUMËRIMIT ELEKTRONIK TË VOTAVE

VENDIM 181

PËR PËRCAKTIMIN E PLANIT PËR PËRMBUSHJEN E PROJEKTIT PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË NUMËRIMIT (SEN) NË QARKUN FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23.06.2013

Lidhja 1

VENDIM 180

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1 Lidhja 2

VENDIM 179

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME  NË UDHËZIMIN Nr. 10, DATË 14.04.2009, PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË VËZHGUESVE TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË KZAZ, KQV DHE VNV, NGA KZAZ-ja, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

VENDIM 178

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 177

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 176

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 7, DATË 23.03.2009

VENDIM 175

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2013

Modeli

VENDIM 174

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATES 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 173

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË SË KQZ-së, PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23.06.2013

Strategji, Aplikimi i Strategjise

VENDIM 172

PËR UNIFIKIMIN E PRAKTIKES SË VLERËSIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT NGA PERSONAT  NGARKUAR NGA KODI ZGJEDHOR, PËR NUMËRIMIN DHE VLERËSIMIN E VOTAVE

Modelet e fleteve te votimit

VENDIM 171

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VENDIMIT TË KZAZ-ve, TË QARKUT FIER, PËR VLERËSIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT TË KONTESTUARA NGA SEN PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Modeli

VENDIM 170

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË TABELAVE TË REZULTATEVE TË CILAT DO TË PRINTOHEN NGA SISTEMI ELEKTRONIK I NUMËRIMIT PËR  NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR ÇDO QV DHE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NË QARKUN FIER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23.06.2013.

Model Vendimi KZAZ , Tabele permbledhese,  Tabele Rezultatesh QV – SEN

VENDIM 169

PËR ADMINISTRIMIN E DHE SHPËRNDARJEN E VULAVE REZERVË PËR KQV-TË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhje 1

VENDIM 168

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-të, KQV-TË KRYETARËT E KQV-ve DHE VULËS REZERVE PËR KQV-në, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhje 1, Lidhje 2, Lidhje 3, Lidhje 4

VENDIM 167

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2012, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Lidhje 1

VENDIM 166

PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR AUDITËT TEKNICIEN PËR VERIFIKIMIN  E VEPRIMEVE  NË BAZËN E TË DHËNAVE TË RKGJ-SË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIMI 27 – VENDIMI 165

PËR VENDOSJEN  E SANKSIONIT ADMINISTRATIV NDAJ KRYETARËVE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE, TË CILËT NUK KANË DORËZUAR NË AFAT, OSE KANË DORËZUAR ME MANGËSI INFORMACIONIN MBI QENDRAT E VOTIMIT.

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN E DISA RREGULLAVE PËR REGJSITRIMIN E KOALICIONEVE ZGJEDHORE NË KQZ

VENDIM 25

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË RREGULLOREN “PËR PËRBËRJEN, MËNYRËN E NGRITJES DHE TË FUNKSIONIMIT SI DHE PROCEDURAT QË NDJEK BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS”, MIRATUAR ME VENDIMIN E KQZ-SË NR. 155, DATË 7.05.2009

VENDIM 24

PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR.15, DATE 15.01.2013 “PËR SHPERNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PER VITIN 2013

Lidhja 1

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2013

Lidhja

VENDIM 22

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË VENDOSEN SELITË E KZAZ-VE

Selite e KZAZ 2013

VENDIM 21

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KQZ-së, QË RELATOJNË KËRKESAT ANKIMORE TË REGJISTRUARA NË KQZ

VENDIM 20

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË ANËTARËVE TË KOMISIONEVE ZGJEDHORE  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN,  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 18

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23.06.2013

Model VendimiModel 40-13, Model 57-13

VENDIM 17

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

Modelet

VENDIM 16

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË NGRIHEN AMBIENTET E PUNËS TË ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE

Lidhja 1

VENDIM 15

PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË MANDATEVE PËR ÇDO ZONË ZGJEDHORE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

 

VENDIM 14

PËR MIRATIMIN E DETAJIMIT TË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2013

Lidhja 1

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KZAZ-SË DHE KQZ-së SIPAS NENIT 123 TË KODIT ZGJEDHOR TË NDYSHUAR,  NË KQZ

Kerkese Ankimore

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E VITIT 2013

Lidhja 1

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1, Modelet

VENDIM 10

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1,  Modelet

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Lidhja 1

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

Modelet

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS MATRIKULUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 6

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 5

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 4

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SASISË SË  KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 3

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-ve

Lidhje 1

VENDIM 2

PER MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE

VENDIM 1

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZAZ-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TE DATËS 23 QERSHOR 2013