VENDIM 1101 datë 01.11.2019

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. AGIM YMER KAJMAKU, ME FUNKSION KRYETAR I BASHKISË VORË, QARKU TIRANË, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

Lidhja

VENDIM 1100 datë ­­28.10.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM  1099  datë 07.10.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja

VENDIM 1098 datë 27.07.2019

PËR PËCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË PËRFITOJNË PARTITË POLITIKE PËR ZGJEDHJET E DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 1096 datë 15.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 38 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË SHKODËR”.

VENDIM 1094 datë 13.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 38, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1093 datë 12.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 33, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1092 datë 12.07.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.61, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 11.07.2019

VENDIM 1090 datë 12.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.33, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1089 datë 12.07.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 33,38, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019 DHE KËRKESËS NR.61 PARAQITUR NË DATËN 12.07.2019.

VENDIM 1088 datë 12.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 58 TË PARTISË KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA, ME OBJEKT “SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NË QV NR. 0686, QV NR. 0791, QV, 07141, QV NR. 07142, QV NR. 07171, QV NR. 07294, QV NR. 0740, QV NR. 07403, QV NR. 0727, QV NR. 0770, QV NR. 0705” PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË.

VENDIM 1086 datë 11.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 1085 datë 11.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 1084 datë 11.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË SHKODËR, QARKU SHKODËR, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 1083 datë 11.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË SHKODËR, QARKU SHKODËR, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 1081 datë 11.07.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 03.07.2019

VENDIM 1082 datë 11.07.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.60, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.7.2017

VENDIM 1079 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 56 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË KAMËZ”.

VENDIM 1078 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 55 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË KRUJË”.

VENDIM 1077 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 54 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË VORË”.

VENDIM 1076 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 53 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË ELBASAN”.

VENDIM 1075 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 52 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË BELSH”.

VENDIM 1074 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 51 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË RROGOZHINË”.

VENDIM 1073 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 50 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË LIBRAZHD”.

VENDIM 1072 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 49 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË PËRRENJAS”.

VENDIM 1071 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 48 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË FIER”.

VENDIM 1070 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 47 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË KORÇË”.

VENDIM 1069 datë 11.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 46 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË KËLCYRË”.

VENDIM 1066 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 43 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË MALLAKASTËR.

VENDIM 1065 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 42 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË SELENICË”.

VENDIM 1064 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 41 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË TEPELENË.

VENDIM 1060 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 36 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË BULQIZË”.

VENDIM 1058 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 34 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË SHIJAK”.

VENDIM 1055 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 30 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË DIBËR”.

VENDIM 1054 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 29 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË DURRËS”.

VENDIM 1053 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 28 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË BERAT”.

VENDIM 1052 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 27 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË MALËSI E MADHE”.

VENDIM 1050 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 25 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË PATOS”.

VENDIM 1046 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 21 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË LIBOHOVË”.

VENDIM 1045 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 20 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË GJIROKASTËR”.

VENDIM 1043 datë 10.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 18 DATË 05.07.2019, TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE ME OBJEKT “PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË BASHKINË MALIQ”.

VENDIM 1041 datë 09.07.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 16 REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA EDMOND PIROLI KANDIDAT I PROPOZIAR NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE

VENDIM 1040 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 59, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2019

VENDIM 1039 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 58, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2019

VENDIM 1038 datë 09.07.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE NR. 58, 59 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2019

VENDIM 1037 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 57, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1036 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.56, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1035 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 55, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1034 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 54, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1033 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.53, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1032 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.52, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1031 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.51, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1030 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.50, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1029 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.49, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1028 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 48, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1027 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.47, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1026 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.46, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1024 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.44, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1023 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 43, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1022 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 42, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1021 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 41, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1020 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 40, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1019 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 39, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1018 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 37, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1017 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 36, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1016 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.35, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1015 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.34, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1014 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.32, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1013 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.31, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1012 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.30, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1011 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.29, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1010 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.28, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1009 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.27, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1008 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.26, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1007 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.25, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1006 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 24, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1005 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.23, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1004 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1003 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.21, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1002 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1001 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.19, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 1000 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 999 datë 09.07.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.17, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 997 datë 08.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË, QARKU VLORË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 996 datë 08.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË VLORË, QARKU VLORË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 995 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.57, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 994 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.56, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 993 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 55, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 992 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 54, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 991 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 53, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 990 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.52, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 989 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.51, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 988 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.50, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 987 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.49, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 986 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 48, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 985 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.47, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 984 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.46, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 982 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 43, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 981 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 42, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 980 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 41, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 979 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 40, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 978 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 39, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 977 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 37, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 976 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 36, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 971 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 30, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 970 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 29, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 969 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 28, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 968 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 27, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 967 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 26, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 966 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 25, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 965 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.24, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 964 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.23, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 963 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.22, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 962 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.21, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 961 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 20, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 960 datë 06.07.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.19, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 959 datë 06.07.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.18, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 05.07.2019

VENDIM 956 datë 06.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË KORCË, QARKU KORCË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 955 datë 06.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË KORÇË, QARKU KORÇË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 954 datë 06.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 953 datë 06.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË KAMËZ, QARKU TIRANË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 949 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË LEZHË, QARKU LEZHË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 948 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË LEZHË, QARKU LEZHË, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 947 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË FIER, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 946 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË FIER, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 945 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË DURRËS, QARKU DURRËS, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 944 datë 05.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË DURRËS, QARKU DURRËS, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 943 datë 04.07.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 15, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 03.07.2019

VENDIM 942 datë 04.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË LUSHNJE, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 941 datë 04.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË LUSHNJE, QARKU FIER, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 940 datë 04.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË ELBASAN, QARKU ELBASAN, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 939 datë 04.07.2019

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË BASHKISË ELBASAN, QARKU ELBASAN, NË ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 937 datë 30.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 936 datë 29.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 935 datë 29.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ NR. 43, ANËTARIT TË KZAZ NR. 43, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 933 datë 29.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV-SË NR.3470, BASHKIA URA VAJGURORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 930 datë 29.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 929 datë 29.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 928 datë 29.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

VENDIM 925 datë 28.06.2019

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE (FLETË VOTIMI, VULA, KUTI VOTIMI, KODE SIGURIE) TË QENDRAVE TË VOTIMIT DHE KZAZ NR. 6, QARKU SHKODËR DHE ZËVENDËSIMIN E TYRE.

Lidhja 1

VENDIM 924 datë 28.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 923 datë 28.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 44, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 922 datë 28.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 920 datë 28.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

Lidhja 3

VENDIM 919 datë 28.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 918 datë 28.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 4 DHE TË ZAZ-SË NR. 5, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 915 datë 28.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SUEDEZE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 914 datë 28.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 913 datë 28.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 6, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 907 datë 28.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS AUSTRIAKE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 905 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETAREVE TË TELEVIZIONIT KLAN KOSOVA NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 904 datë 27.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 2 DHE TË ZAZ-SË NR. 3, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 903 datë 27.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 902 datë 27.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 901 datë 27.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-VE NR.26, NR.40 DHE SEKRETARIT KRYESISHT TË KZAZ-SË NR.42 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 900 datë 27.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 53, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019.

VENDIM 899 datë 27.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 892 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 891 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË AMBASADËS GJERMANE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 889 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS ITALIANE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 888 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË TELEVIZIONIT AL JAZEERA NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 887 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETAREVE DHE OPERATORËVE TË BOLD NEWS NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 886 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS BRITANIKE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 885 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E STAFIT TË RADIO TELEVIZIONIT AUSTRIAK “ORF” NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 884 datë 27.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS AMERIKANE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 883 datë 27.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIM TË ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.15, BASHKIA KURBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

VENDIM 882 datë 27.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 9, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 881 datë 27.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 42, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 880 datë 26.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETAREVE TË KZAZ-VE NR.20, NR.36, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 879 datë 26.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË QV-SË NR 0990, BASHKIA KLOS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 878 datë 26.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETAREVE TË ASSOCIATED PRESS NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 877 datë 26.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE NR.16, NR.21, NR.30, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 876 datë 26.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 875 datë 26.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 16, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 874 datë 26.06.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 873 datë 26.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT TEMA TV NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 872 datë 26.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT ABC NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 871 datë 26.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË TELEVIZIONIT ONE TV VLORA NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 870 datë 26.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT KLAN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 866 datë 25.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 67, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 865 datë 25.06.2019

PËR NGRITJEN E GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 864 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 863 datë 25.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 862 datë 25.06.2019

PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 848, DATË 21.06.2019 “PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 85 DHE ZAZ-SË NR. 87, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019”

VENDIM 861 datë 25.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 860 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË SHOQATËS PËR INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 859 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT ORA NEWS NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 858 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT A2CNN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 857 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË RADIO TELEVIZIONIT SHQIPTAR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 856 datë 25.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT NEWS 24 NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 855 datë 22.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 11, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 854 datë 22.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ NR. 39, ANËTARIT TË KZAZ NR.85, ANËTARIN KRYESISHT TË KZAZ NR.15, SEKRETARIN KRYESISHT TË KZAZ NR.36, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 853 datë 22.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 01.06.2019 DERI NË DATËN 19.06.2019

VENDIM 852 datë 22.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË MEDIAS ‘‘AL JAZEERA BALKANS, AGJENCIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE,REVISTA ZEMËR’’ NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 851 datë 22.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË MEDIAS “BBF-TV DHE GAZETA PANORAMA” NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 850 datë 22.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 849 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

VENDIM 847 datë 21.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJEVE TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 846 datë 21.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-VE NR. 11, 14, 27, 41, 42, 43, 47, 52, 56, 89 DHE SEKRETARËVE TË EMËRUAR KRYESISHT TË KZAZ-VE NR. 24, 36, 54, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 845 datë 21.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË QENDRËS PËR ZHVILLIM DHE MBROJTJEN E MEDIAS SË RE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 844 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË KONGRESIT TË AUTORITETEVE LOKALE DHE RAJONALE TË KËSHILLIT TË EVROPËS NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 843 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE TË REPUBLIKËS TË MAQEDONISË SË VERIUT, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 842 datë 21.06.2019

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN 647 TË DATËS 24.05.2019 PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KRIIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 841 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË AGJENCISË SË LAJMEVE ”ANADOLU AGENCY”(AA) NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 840datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT REPORT TV NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 839 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT VIZION PLUS NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 838 datë 21.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË OSBE/ODIHR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 837 datë 21.06.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 836 datë 12.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË PARTISË UNIETI KOMBËTAR PËR CRREGJISTRIMIN NGA ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

VENDIM 835 datë 12.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË INSTITUTIT DEMOKRATIK  AMERIKAN (NDI) NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 834 datë 12.06.2019

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN 669 TË DATËS 28.05.2019 PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË KOMITETIT SHQIPTAR TË HELSINKIT NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 833 datë 12.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA SHOQATA PËR GRATË DHE FËMIJËT, QENDRA KOMBINAT (SHPGF) PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 832 datë 12.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 831 datë 12.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1 – Bashkia Tirane

Lidhja 2 – Bashkia Delvine

Lidhja 3 – Bashkia Belsh

Lidhja 4 – Bashkia Lezhe

Lidhja 5 – Bashkia Prrenjas

Lidhja 6 – Bashkia Kurbin

Lidhja 7 – Bashkia Roskovec

Lidhja 8 – Bashkia Shkoder

Lidhja 9 – Bashkia Fier

Lidhja 10 – Bashkia Pustec

Lidhja 11 – Bashkia Berat

Lidhja 12 – Bashkia Sarande

Lidhja 13 – Bashkia Ura Vajgurore

Lidhja 14 – Bashkia Libohove

Lidhja 15 – Bashkia Shijak

Lidhja 16 – Bashkia Himare

Lidhja 17 – Bashkia Kucove

Lidhja 18 – Bashkia Vore

Lidhja 19 – Bashkia Klos

Lidhja 20 – Bashkia Divjake

Lidhja 21 – Bashkia Mat

Lidhja 22 – Bashkia Patos

Lidhja 23 – Bashkia Pogradec

Lidhja 24 – Bashkia Vlore

Lidhja 25 – Bashkia Diber

Lidhja 26 – Bashkia Kamez

Lidhja 27 – Bashkia Tropoje

Lidhja 28 – Bashkia Puke

Lidhja 29 – Bashkia Polican

Lidhja 30 – Bashkia Kelcyre

Lidhja 31 – Bashkia Mallakaster

Lidhja 32 – Bashkia Kruje

Lidhja 33 – Bashkia Kolonje

Lidhja 34 – Bashkia Dropull

Lidhja 35 – Bashkia Malesi e Madhe

Lidhja 36 – Bashkia Vau i Dejes

Lidhja 37 – Bashkia Librazhd

Lidhja 38 – Bashkia Tepelene

Lidhja 39 – Bashkia Memaliaj

Lidhja 40 – Bashkia Bulqize

Lidhja 41 – Bashkia Gjirokaster

Lidhja 42 – Bashkia Mirdite

Lidhja 43 – Bashkia Permet

Lidhja 44 – Bashkia Belsh

Lidhja 45 – Bashkia Devoll

Lidhja 46 – Bashkia Korce

Lidhja 47 – Bashkia Konispol

VENDIM 830 datë 10.06.2019

PËR PËRCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET SI PARADHËNIE PARTIVE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 829 datë 10.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ NR. 79, ANËTARIT TË KZAZ-SË NR 89, ANËTARIT TË EMËRUAR KRYESISHT TË KZAZ NR. 03 DHE SEKRETARIT TË EMËRUAR KRYESISHT TË KZAZ NR.15 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 828 datë 10.06.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

Lidhja 3

Lidhja 4

Lidhja 5

Lidhja 6

VENDIM 827 datë 06.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR ZËVENDËSIMIN E EMRIT TË KRYETARIT TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË Z. SKËNDER GJINUSHI

VENDIM 826 datë 06.06.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 825 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 824 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 823 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUÇOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 822 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KLOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 821 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BELSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 820 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË CËRRIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 819 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 818 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TEPELENË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 817 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË GRAMSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 816 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 815 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DEVOLL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 814 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MIRDITË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 813 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SKRAPAR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 812 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MEMALIAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 811 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 810 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 809 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 808 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË POGRADEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 807 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VAU-DEJËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 806 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KRUJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 805 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FUSHË-ARRËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 804 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KAMËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 803 datë 06.06.2019

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 61, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 802 datë 06.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ NR. 02, 04, 05, 72, 77,DHE SEKRETARËVE TË KZAZ NR. 03, 05, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 801 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E DYTË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 800 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË PUNËS TË KZAZ DHE GNV, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QERVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 799 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË QENDRËS PËR PERSPEKTIVË EVROPIANE (CEP), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 798 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË PANELIT ZGJEDHOR PËR ANKESA DHE PARASHTRESA (PZAP), PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS  30 QERSHOR, 2019

VENDIM 797 datë 06.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT TË MEDIAS TË RTK – RADIO TELEVIZIONI KOSOVËS, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 796 datë 03.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 795 datë 03.06.2019

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGNET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 794 datë 03.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË ANËTARIT TË KZAZ NR. 15, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 793 datë 03.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E TRE ANËTARËVE TË KZAZ NR. 08 DHE TË NJË ANËTARI TË KZAZ NR. 54 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 792 datë 03.06.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA SHOQATA PËR KULTURË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR, 2019

VENDIM 791 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 790 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 789 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LUSHNJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 788 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 787 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 786 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 785 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUSTEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 784 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBRAZHD PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 783 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KOLONJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 782 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KONISPOL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 781 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË RROGOZHINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 780 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PËRMET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 779 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË VORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 778 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALËSI E MADHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 777 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PEQIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 776 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DIVJAKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 775 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KURBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 774 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË ROSKOVEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 773 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË HAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 772 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PUKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 771 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË FINIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 770 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KAVAJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 769 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SELENICË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 768 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 767 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SHIJAK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 766 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË MALLAKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 765 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PRRENJAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 764 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DELVINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 763 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË POLIÇAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 762 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË DROPULL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 761 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË PATOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 760 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 759 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË URA VAJGURORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 758 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUKËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 757 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË KËLCYRË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 756 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË TROPOJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 751 datë 01.06.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE TË KZAZ NR. 12, TË NJË ANËTARI TË KZAZ NR. 13 DHE TË NJË ANËTARI TË KZAZ NR. 21 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 750 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT, FLETORES SË PUNËS SË KQV-së DHE UDHËZUESIT PRAKTIK PËR DETYRAT E ANËTARËVE TË KQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 749 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË BULQIZË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 748 datë 01.06.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË HIMARË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 747 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 746 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KËSHILLIN E BASHKISË LIBOHOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 745 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA BELSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 744 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KAVAJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 743 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA BERAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 742 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA CËRRIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 741 datë 31.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA HIMARË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 740 datë 31.05.2019

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE FINANCIARË DHE AUDITUESVE LIGJORË TË CILËT DO TË KRYEJNË MONITORIMIN DHE AUDITIMIN E FONDEVE DHE SHPENZIMEVE TË FUSHATËS ZGJEDHORE NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

VENDIM 739 datë 30.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.14, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 738 datë 30.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.13, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 737 datë 30.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.12, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 736 datë 30.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.11, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 735 datë 30.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.10, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 734 datë 30.05.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE NR. 10, 11, 12, 13, 14 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 29.05.2019

VENDIM 733 datë 30.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 08. REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE

VENDIM 732 datë 30.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 07 REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA ORA SHQIPËRISË

VENDIM 731 datë 30.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 05 REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË

VENDIM 730 datë 30.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 729 datë 30.05.2019

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI, PËR ZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 728 datë 30.05.2019

PËR MIRATIMIN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

Lidhja 1

VENDIM 727 datë 30.05.2019

PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 726 datë 30.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ NR. 35, KZAZ NR. 40 DHE KZAZ NR.33 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 725 datë 29.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 04 REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE

VENDIM 724 datë 28.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. ARJAN SHEFKI KARRIQI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 723 datë 29.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MALIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 722 datë 28.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 09 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.05.2019

VENDIM 721 datë 28.05.2019

PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR.06, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.05.2019

VENDIM 720 datë 28.05.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESAVE ANKIMORE NR. 05, 07, 08 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.05.2019

VENDIM 719 datë 28.05.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESAVE ANKIMORE NR. 05, 06, 07, 08, 09 PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 28.05.2019

VENDIM 718 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA FINIQ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 717 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA SARANDË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 716 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA SELENICË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 715 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA TEPELENË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 714 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KËLCYRË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 713 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KOLONJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 712 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 711 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PUSTEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 710 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MALLAKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 70datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PRRENJAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 708 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA GRAMSH PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 707 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA SHIJAK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 706 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 705 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA BULQIZË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 704 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KLOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 703 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KURBIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 702 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MIRDITË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 701 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KUKËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 700 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA TROPOJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 699 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MALËSI E MADHE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 698 datë 28.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ NR. 46, LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 38, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 697 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA VORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 696 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA POGRADEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 695 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 694 datë 28.05.2019

PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE

VENDIM 693 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 692 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KONISPOL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 691 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA RROGOZHINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 690 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA VAU I DEJËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 689 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PUKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 688 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA FUSHË-ARRËZ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 687 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA HAS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 686 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PËRMET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 685 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MEMALIAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 684 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA LIBOHOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 683 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA DROPULL PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 682 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA ROSKOVEC PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 681 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PATOS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 680 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA DIVJAKË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 679 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA PEQIN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 678 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA LIBRAZHD PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 677 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KRUJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

LIdhja 1

VENDIM 676 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA MAT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 675 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA URA VAJGURORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 674 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA SKRAPAR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 673 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA POLIÇAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 672 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA KUÇOVË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 671 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR PËR KRYETAR BASHKIA DELVINË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 670 datë 28.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARËVE TË KZAZ NR. 42 DHE TË KZAZ NR. 44, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 669 datë 28.05.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË KSHH NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 668 datë 27.05.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 04, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.05.2019

VENDIM 667 datë 27.05.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 04, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 27.05.2019

VENDIM 666 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 665 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 664 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA LUSHNJË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 663 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA FIER PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 662 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KORÇË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 661 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 660 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 659 datë 27.05.2019

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 658 datë 27.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 657 datë 23.05.2019

PËR SHQYRTIMIN KËRKESËS PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE TË PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË DHE ANËTARËVE TË KZAZ-VE TË PROPOZUAR NGA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 656 datë 27.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 03. REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE

VENDIM 655 datë 26.05.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 03, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.05.2019

VENDIM 654 datë 26.05.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 03, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.05.2019

VENDIM 653 datë 26.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 02. REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE

VENDIM 652 datë 26.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-VE NR. 07, NR. 60, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 651 datë 26.05.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 650 datë 24.05.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 02, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 24.05.2019

VENDIM 649 datë 22.05.2019

PËR REFUZIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA KUQ E ZI, PJESTARE E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

VENDIM 648 datë 23.05.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË OSBE/ODIHR NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 647 datë 23.05.2019

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KRIIK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 646 datë 23.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 1. REGJISTRI TË PARAQITUR NË KQZ NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE

VENDIM 645 datë 23.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 644 datë 23.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE, PJESËTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 643 datë 23.05.2019

PËR SHYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA, PËR DORËZIMIN E DOKUMENTAVE PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE SHKODËR Z. SHTJEFEN STAKU PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 642 datë 23.05.2019

PER CAKTIMIN E MEDIAVE DHE MIRATIMIN E PLANIT TE TRANSMETIMIT TË SPOTEVE TELEVIZIVE DHE RADIOFONIKE PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 640 datë 23.05.2019

PËR LIRIMIN E ANËTARES TË KZAZ NR. 32, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 639 datë 22.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË TËRHEQIES NGA KANDIDIMIMI PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË Z.BLEDAR SINELLA, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

VENDIM 638 datë 22.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË TËRHEQIES NGA KANDIDIMIMI PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË Z.SALVADOR KAÇAJ, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019.

VENDIM 637 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA UNITETI KOMBËTAR, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 636 datë 22.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 635 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 634 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “FRYMA E RE DEMOKRATIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 633 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA G-99, PJESËTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 632 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PJESËTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 631 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE, PJESËTARE E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 630 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT, PJESËTARE E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 629 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE PJESËTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 628 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA BINDJA DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 627 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 626 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 625 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR, PJESËTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 624 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 623 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA SOCIAL PUNËTORE SHQIPTARE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 622 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ORA E SHQIPËRISË, PJESTARE E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 621 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA BALLI KOMBËTAR, PJESTARE E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 620 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E KRISTIAN DEMOKRATE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 619 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA SOCIALISTE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 618 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 617 datë 22.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM DHE PROSPERITET, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 616 datë 21.05.2019

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 01, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 21.05.2019

VENDIM 615 datë 21.05.2019

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 01, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 21.05.2019

VENDIM 614 datë 21.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 613 datë 21.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 612 datë 21.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ARDHMËRIA SHQIPTARE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 611 datë 21.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUAR NGA PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 610 datë 21.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 85, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 609 datë 21.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ NR. 74, LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 70, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 608 datë 21.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA DEMOKRATE PËR MBROTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 607 datë 21.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 606 datë 21.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 10, DY ANËTARËVE TË KZAZ NR. 43, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 605 datë 20.05.2019

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKIVE TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E GJELBËR, PJESTARE E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPERINË EUROPIANE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

Lidhja 1

VENDIM 604 datë 20.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KRYETAR BASHKIE TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 603 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ Z. LEONARD OLLI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 602 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ Z. ARBEN SKËNDERAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 601 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË VLORË TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ ZNJ. VALBONA MEZINI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERDHOR 2019

VENDIM 600 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË DURRËS TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ ZNJ. VALBONA SAKOLLARI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 599 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KAMËZ TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ Z. YLBER GJETA PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 598 datë 20.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË TË PROPOZUAR NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE“ Z. SALVADOR KACAJ, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 597 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 596 datë 20.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATËVE PËR KRYETAR BASHKIA DURRËS DHE BASHKIA LEZHË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA KUQ E ZI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 595 datë 19.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN TË Z. ALBERT RRAPUSH SHOPI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERDHOR 2019

VENDIM 594 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE TË PAVARUR PËR ANËTAR KËSHILLI BASHKIA HIMARË, ZNJ. SILVA JORGJI BURBO DHE Z. VASILLAQ HARILLA BOLLANO NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 593 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KRYETAR BASHKIE TË PARTISË BINDJA DEMOKRATIKE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 592 datë 19.05.2019

PËR SHYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA, PËR DORËZIMIN E DOKUMENTAVE PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR KRYETAR BASHKIE DHE LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 591 datë 19.05.2019

PËR SHYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË ALEANCA KUQ E ZI PJESË E KOALICIONIT SHPRESA PËR NDRYSHIM (SHN), PËR DORËZIMIN E DOKUMENTAVE PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 590 datë 19.05.2019

PËR SHYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË ALEANCA KUQ E ZI PJESË E KOALICIONIT SHPRESA PËR NDRYSHIM (SHN), PËR DORËZIMIN E DOKUMENTAVE PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 589 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA BERAT, Z. PLARENT ALEKSI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 588 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PUSTEC, Z. EDMOND THEMELKO NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 587 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 586 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 585 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE, (ASE) NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 584 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, (ASE) NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 583 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 582 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, (ASE) NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 581 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË G99 NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 580 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË SOCIALDEMOKRATE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 579 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË PARTIA GJELBËR, (ASE) NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 578 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË E TË DREJTAVE TE MOHUARA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 577 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË KOMBËTARE KONSERVATORE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 576 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË BASHKIMI LIRI, DEMOKRACI DHE ETIKË NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 575 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË ALEANCA DEMOKRISTIANE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 574 datë 19.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË ANËTARIT TË KZAZ NR. 77, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 573 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 572 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 571 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 570 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 569 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 568 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 567 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 566 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 565 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 564 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 563 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 562 datë 19.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 561 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, (ASE) NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 560 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 559 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 558 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 557 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË FIER TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “DEMOKRACIA E RE EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 556 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 555 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT BASHKIAK, BASHKIA MALËSI E MADHE, ZNJ. MAJLINDA ADEM NDRECAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 554 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KURBIN, ZNJ. MAJLINDA PASHK CARA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 553 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA SARANDË, Z. ADRIAN ANASTAS GURMA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 552 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA CËRRIK, Z. ANDIS GËZIM SALLA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 551 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA SARANDË, Z. ILIR NIKOLLA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 550 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA MIRDITË, Z. NDREC DEDAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 549 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PËRRENJAS, Z. NURI RAMIZ BELBA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 548 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PËRMET, ZNJ. ALMA HOXHA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 547 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA HAS, Z. LIMAN MORINA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 546 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE PËR KRYETAR BASHKIE NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 545 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KOLONJË, Z. ERION ISAI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 544 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL, Z. EDUARD DURO NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 543 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA HIMARË, Z. JORGO GORO NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 542 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KËLCYRË, Z. KLEMENT PETRO NDONI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 541 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KLOS, Z. ILMI HOXHA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 540 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE PËRRENJAS, Z. MYSLIM KARRIQI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 539 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 538 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 537 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE SHKODËR TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 536 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE DURRËS TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 535 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIE TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 534 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 533 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 532 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 531 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRISTIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 530 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 529 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 528 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRISTIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 527 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 526 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 525 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 524 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË FIER, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 523 datë 18.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “DEMOKRACIA E RE EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 522 datë 18.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 521 datë 18.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 89, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 520 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 80, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 519 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK POGRADEC, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 518 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 517 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 516 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR NË BASHKINË HIMARË Z. DHIONISIOS ALFRED PETRO BELERI, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM 515 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 514 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 513 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 512 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 511 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 510 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË FIER, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 509 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 508 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 507 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 506 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 505 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 504 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 503 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 502 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 501 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 500 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË FIER TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 499 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 498 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 497 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 496 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 495 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 494 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA KUQ E ZI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 493 datë 17.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË NDËRMJETËM TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE PËR SUBJEKTIN ZGJEDHOR PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET

VENDIM 492 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 36, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 491 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 32, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 490 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 37, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 489 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 33, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019.

VENDIM 488 datë 17.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 86, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 487 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 486 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 485 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 484 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 483 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 482 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 481 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 480 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 479 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA RROGOZHINË, Z. HAXHI FETAH MEMOLLA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 478 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL, Z. YLLI CENKOLLI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 477 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KËLCYRË, Z. HAZBI KASAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 476 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA LIBRAZHD, z. KASTRIOT GURRA NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 475 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DELVINË, Z. MAJLINDA QILIMI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 474 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA SELENICË, Z. SHAHIN CELAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 473 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA SHIJAK, Z. ELTON ARBANA NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 472 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA MEMALIAJ, Z. GJOLEK GUCI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 471 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA LIBOHOVË, ZNJ. LUIZA MANDI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 470 datë 17.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA VORË, Z. AGIM KAJMAKU NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 469 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 468 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 467 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 466 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË TË DEPOZITUARA NGA “PARTIA SOCIALDEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 465 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KAMËZ TË DEPOZITUARA NGA “PARTIA SOCIALDEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 464 datë 17.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 463 datë 17.05.2019

PËR SHYRTIMIN E KËRKESËS SË Z. GJERGJI PRFTI, PËR REGJISTRIMIN E LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TË PARTISË LISTA E BARABARTË TË DEPOZITUARA PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 462 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA FINIQ, Z . KRISTO KIÇO NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 461 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA POGRADEC, z.ILIR XHAKOLI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 460 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 459 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 458 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 457 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 456 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 455 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 454 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 453 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 452 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN BASHKIAK MIRDITË NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 451 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN BASHKIAK BERAT NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 450 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN BASHKIAK SARANDË NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 449 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN BASHKIAK PËRMET NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 448 datë 16.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR ANËTAR NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË Z. BAKI AVNI JAZAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERDHOR 2019

VENDIM 447 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA ROSKOVEC, ZJ.MAJLINDA DAUT BUFI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 446 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA VAU I DEJËS, Z.MARK NDOC BABANI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 445 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PATOS, ZJ.RAJMONDA MIHAL BALILAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 444 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DIVJAKë, Z. FREDI KOKONESHI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 443 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KLOS, Z. BEDRI SELMAN HOXHA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 442 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KUKËS, Z. SAFET NEBI GJICI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 441 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DIBËR, Z. DIONIS XHELIL IMERAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 440 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA SELENICË, Z.PËLLUMB ISMAIL BINAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 439 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PEQIN, Z. LORENC XHEVDET TOSKU NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 438 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA MALLAKASTËR, z. QERIM ISMAIL ISMAILAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 437 datë 16.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 436 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË LEZHË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRISTIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 435 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 434 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 433 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “SOCIALISTE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 432 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRISTIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 431 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË VLORË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “G-99” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 430 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË KORÇË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “G-99” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 429 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË DURRËS, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “ALEANCA DEMOKRISTIANE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 428 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË TIRANË, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “G-99” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 427 datë 16.05.2019

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTËS SHUMEMЁRORE TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SHKODËR, TË DEPOZITUARA NGA PARTIA “SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 426 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA BERAT, Z. ERVIN ZEHNI DEMO NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 425 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA, Z. KLODIAN ASQERI TACE NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 424 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA BULQIZË, Z. LEFTER SADIK ALLA NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 423 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KUCOVË, Z. KRESHNIK RIZA HAJDARI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 422 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KRUJË, Z. ARTUR XHEKE BUSHI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 421 datë 16.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË MALIQ Z. GËZIM TOPÇIU TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 420 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PWR KRYETAR BASHKIA SKRAPAR, z.ADRIATIK MALIQ MEMA NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 419 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR, BASHKIA TROPOJË, Z. REXHË UKË BYBERI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 418 datë 16.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHE, QARKU LEZHE TË PROPOZUAR NGA PARTIA KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 417 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PUKË, Z. GJON JAK GJONAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 416 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KONISPOLI, Z. SHUAIP VELEDIN BEQIRI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 415 datë 16.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA FUSHË ARRËZ, Z. FRAN ZEF TUCI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 414 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 43, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 413 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 42, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 412 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 41, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 411 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 40, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 410 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 39, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 409 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 38, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 408 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 35, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORAGNET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 407 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 34, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 406 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 31, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 405 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 30, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 404 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 29, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 403 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 28, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 30.06.2019

VENDIM 402 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 27, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 401 datë 16.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 26, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 400 datë 15.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU GJIROKASTËR, Z. LAERT SEIT DURAJ, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 399 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LEZHË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z.PJERIN ZEF NDREU PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 398 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË DURRËS TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ ZNJ.VALBONA SIMO SAKO PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERDHOR 2019

VENDIM 397 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL, Z. FEZI SHEHOLLI NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 396 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA BELSH, z. ARIF FAIK TAFANI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 395 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA MALËSI E MADHE, z.TONIN MARINAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 394 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA DEVOLL, z. ARTUR ENVER PORPOLLOGU NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 393 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA KAVAJË, z. REDJAN KRALI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 392 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 391 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 390 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 389 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 388 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 387 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 386 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 385 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 384 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 383 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 382 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 381 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 380 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 379 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 378 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 377 datë 15.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. KEVIN OROSMAN TOPI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 376 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E TRE QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 375 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 7, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2017

VENDIM 374 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 73, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 373 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 72, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 372 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 71, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 371 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 70, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 370 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 69, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 369 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 68, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 368 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 67, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 367 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA TEPELENË, Z.TËRMET NURO PEÇI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 366 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA MAT, z. AGRON RUFAT MALAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 365 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA POLIÇAN, z. ADRIATIK MALIQ ZOTKAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 364 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT Z.FLAMUR SEJDI GOLEMI PËR KRYETAR BASHKIA GJIROKASTËR NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 363 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA URA VAJGURORE, ZJ.JULIANA MEMAJ NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 362 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT Z. DHIMITRAQ PANDELI TOLI PËR KRYETAR BASHKIA DROPULL NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 361 datë 15.05.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA PUSTEC, z. PALI ANDON KOLEFSKI NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 360 datë 15.05.2019

PËR VERIFiKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT PËR KRYETAR BASHKIA FINIQ, Z.LEONIDHA HRISTO NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 359 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË VLORË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z.DRITAN HALIL LELI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 358 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KORÇË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. SOTIRAQ MELKA FILO PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 357 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË KAMËZ TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. RAKIP BAJRAM SULI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 356 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË LUSHNJE Z. FATOS BANUSH TUSHE TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 355 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË FIER TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. ARMANDO NIKOLLA SUBASHI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 354 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË SHKODËR TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. VALDRIN LUIGJ PJETRI PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

VENDIM 353 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË TIRANË TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. ERION LUAN VELIAJ PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 352 datë 15.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT PËR KRYETAR TË BASHKISË ELBASAN TË PROPOZUAR NGA KOALICIONI “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE“ Z. GLEDIAN ILIAZ LLATJA PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË VITIT 2019

VENDIM 351 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 11, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 350 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 10, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 349 datë 15.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 09, QARKU KUKËS, PËR ZGJEDHJET PER ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 348 datë 15.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 347 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 346 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 345 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 344 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 343 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 342 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 341 datë 15.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 340 datë 14.05.2019

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. LEONARDO (ALTIN) GJOVALIN NIKOLLI, ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM 339 datë 14.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. VANGJEL JOSIF KALLAJXHIU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 338 datë 14.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. MIKEL SHËRBET TABAKU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 337 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 79, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 336 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 78, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 335 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 77, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 334 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 76, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 333 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 75, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 332 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 74, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 331 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 90, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 330 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 88, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 329 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 87, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 328 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 85, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 327 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 84, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 326 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 83, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 325 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 82, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 324 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 81, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 323 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 53, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 322 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 52, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 321 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 51, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 320 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 50, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 319 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 49, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 318 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 48, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 317 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 47, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 316 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 46, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 315 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 45, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 314 datë 14.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 44, QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 313 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 312 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 311 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR”

Lidhja 1

VENDIM 310 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 309 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 308 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 307 datë 14.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 306 datë 14.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS  SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 305 datë 14.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 304 datë 14.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 303 datë 13.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-VE NR. 01, NR. 09, NR. 53, NR. 66 PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 302 datë 13.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË ANËTARIT TË KZAZ NR. 27, ANËTARIT TË KZAZ NR. 67, SEKRETARIT TË KZAZ NR. 84, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 301 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 66, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 300 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 65, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 299 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 64, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 298 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 63, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 297 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 62, QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 296 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 61, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 295 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 60, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 294 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 59, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 293 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 58, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 292 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 57, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019.

VENDIM 291 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 56, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 290 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 55, QARKU FIER, PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 289 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 54, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 288 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 25, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E ZGJEDHJEVE VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 287 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 24, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 286 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 23, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 285 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERSISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 284 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 21, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 283 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 20, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 282 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 19, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 281 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 18, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 280 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 17, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 279 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 16, QARKU DIBËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 278 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 15, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 277 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 14, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 276 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 13, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 275 datë 10.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 12, QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATES 30.06.2019

VENDIM 274 datë 10.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 52, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 273 datë 10.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “SHPRESA PËR NDRYSHIM”, (SHN) PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 272 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. MUHARREM ISUF DODA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 271 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. ENDRI VELEDIN JAUPAJ, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 270 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. BASHKIM SHAQIR MURATI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 269 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. ELVIS KOZMA PISKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 268 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. LOREN ORAN GLLAVINA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 267 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. XHAFERR FADIL DUSHKU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 266 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. FOGERT SHEZAI HOXHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 265 datë 10.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. FLORENC KASO SPAHIU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 264 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 8, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 263 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR.6, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 262 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR.5, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 261 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 4, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 260 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR.3, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 259 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR.2, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 258 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 1, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 257 datë 08.05.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 256 datë 08.05.2019

PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT DHE FORMATIT TË STANDARTIZUAR TE RAPORTIMIT FINANCIAR TE FUSHATES ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

VENDIM 255 datë 08.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK SHKODËR, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 254 datë 08.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 253 datë 08.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 252 datë 08.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. ARES EDUART YPI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 251 datë 07.05.2019

PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT “ALEANCA PËR SHQIPËRINË EUROPIANE”, (ASE) PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 250 datë 07.05.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ NR. 15, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 249 datë 07.05.2019

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 112, DATË 27.03.2019 “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2018”

VENDIM 248 datë 07.05.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 247 datë 07.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 246 datë 07.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 245 datë 07.05.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 244 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË, Z. GENTIAN ROLAND ÇALA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 243 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. FATOS NAZEMI KAJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 242 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. SOKOL XHELAL RUKA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 241 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. YLBER SHEFKI VALTERI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 240 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. FERDINANT NAZMI ÇOBO, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 239 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. IBRAHIM FEMI SAKO, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

Lidhja 1

VENDIM 238 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. KLEMENT GANI ÇELA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 237 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. AFRIM REFIK POCESTI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 236 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. ISMAIL JAHO ÇALA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

Lidhja 1

VENDIM 235 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. BLERIM QEMAL VOGLI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 234 datë 07.05.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. ERMAL FATMIR SEFA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 233 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. FRAN MOLLA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 232 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA POPULLORE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 231 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, “PARTIA SHQIPËRIA E RE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 230 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA “BINDJA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 229 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, “PARTIA ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 228 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 227 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA G99” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 226 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, “PARTIA BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 225 datë 27.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA ALEANCA E MAQEDONASVE PËR INTEGRIMIN EUROPIAN” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 224 datë 27.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 223 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. JOLIO KASTRIOT DINE PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 222 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. HYSEN QAZIM KADIU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 221 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. ERZEN AGIM LAÇI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 220 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. ERALD THOMA SHULLA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 219 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. DASHNOR AJAZ VISHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 218 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. ARTMIR AGIM KRASNIQI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 217 datë 27.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. ALMER ASQERI TOSKA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 216 datë 27.04.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ NR. 27, LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ NR. 70, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 215 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, ZNJ. AFËRDITA HAMDI GJATA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 214 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. VENDIM IBRAHIM DEMAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 213 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. SHKËLQIM MEHMET KRASNIQI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 212 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. QANI REXHEP XHAFA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 211 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. PANDELI MITI TOLE PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 210 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. LULZIM XHELADIN OMURI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 209 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. EVEREST SHPËTIM VARAKU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 208 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. ERDION NIKOLLA MAÇOLLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 207 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. ALBAN HEKURAN ISTERI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 206 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. AGRON SURE LOKA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 205 datë 25.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. JETON QEMAL KALOSHI, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 204 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ” LISTA E BARABARTË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 203 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA ALEANCA KUQ E ZI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 202 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ”FRYMA E RE DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 201 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 200 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALPUNTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 199 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA E PAJTIMIT KOMBETAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 198 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ”ZGJIDHJA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 197 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ” PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 196 datë 23.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA E REFORMAVE DEMOKRATIKE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 195 datë 23.04.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK BELSH, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 194 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. SKERDILAID SINAN SULOZEQI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 193 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. LISANDER RAMIZ HOXHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 192 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ISUF METUSH META PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 191 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. GAVROSH NEFAIL ZELA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 190 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. DORJAN XHEZAIR TELITI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 189 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. ARDIAN QAZIM KOKOMANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 188 datë 23.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. ALTIN ZEQIR MALOKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 187 datë 23.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 186 datë 23.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 185 datë 23.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 184 datë 23.04.2019

PËR EMËRIMIN E KRYETARËVE DHE ZËVENDËSKRYETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 183 datë 23.04.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT DHE TË ANËTARIT TË KZAZ Nr. 41, SHKARKIM DHE EMËRIM KRYESISHT TË ANËTARIT TË KZAZ NR. 23, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 182 datë 18.04.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATES NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK RROGOZHINË, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 181 datë 18.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 180 datë 18.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 179 datë 18.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 178 datë 18.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 177 datë 18.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 176 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. PETRIT SAMI VARGU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 175 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. BESNIK ISLAM FUÇIA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 174 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. SHKËLQIM HAMIT HOXHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 173 datë 16.04.2019

PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 172 datë 16.04.2019

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ Nr. 33, SEKRETARIT TË KZAZ Nr. 33, SEKRETARIT TË KZAZ Nr. 35, SHKARKIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ NR. 70, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019 PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

Lidhja 2

VENDIM 171 datë 16.04.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË KUKËS, Z. ZENEL ISMAIL GJOKA, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 170 datë 16.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 169 datë 16.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 168 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. KRISTI ALBERT XHARAU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 167 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, Z. TAULANT ROLAND VRAPI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 166 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. ENRI PETRIT ÇENO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 165 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. AHMET MERSIM PRENÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 164 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ARDIT SAIT ÇYLYBYLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 163 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. BUJAR RAMAZAN HUQI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 162 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. ALBERT GJIN LOÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 161 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. DENIS MUHAMET FANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 160 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. PRELË PJETËR GJONI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 159 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FISNIK YMER QOSJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 158 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. GENCI ISMAIL GJYLSHENI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 157 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. NDRIÇIM BAJRAM DUSHKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 156 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. AUREL LUC MARKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 155 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. JAKUP HAQIF BEQIRI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 154 datë 16.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. KODHEL TEFIK ÇALA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË.

VENDIM 153 datë 11.04.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 31.05.2017 “PËR PËRDORIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE DHE VENDET PËR AFISHIMIN E TYRE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE”

VENDIM 152 datë 11.04.2019

PËR MIRATIMIN E FORMATEVE TË STANDARTIZUARA TË RAPORTIT TË AUDITIMIT TË FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE GJATË VITIT KALENDARIK, RAPORTIT TË AUDITIMIT TË FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE DHE RAPORTIT TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE

Modeli 1

Modeli 2

Modeli 3

VENDIM 151 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ORA E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 150 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA BASHKIMI DEMOKRAT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 149 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 148 datë 11.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 147 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. FATMIR ALI GUDA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 146 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. OLSI BEHAR ÇUKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 145 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, Z. DILAVER IDAI KAMBERAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 144 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. FITIMTAR SEFEDIN ZEKTHI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 143 datë 11.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. AGRON AHMEDAN QOKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 142 datë 09.04.2019

PËR NGRITJEN E KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019 DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË TYRE

VENDIM 141 datë 09.04.2019

PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhja 1

VENDIM 140 datë 09.04.2019

PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT NGA KQZ PËR PLOTËSIM TË VAKANCËS NË KZAZ

Lidhja 1

VENDIM 139 datë 09.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 138 datë 09.04.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PËR LIRI, DEMOKRACI DHE ETIKË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 137 datë 09.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 136 datë 09.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 135 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, ZNJ. EDLIRA NURI ÇEKREZI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 134 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË ZNJ. BRUNILDA KOZMA PASKALI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 133 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. KLAJTI NIAZI REÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 132 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. LUIGJ MARK GJERGJI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 131 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. SHKËLQIM BAJRAM FORTUZI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 130 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. LORENC SAZAN DANAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 129 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. KRISTIANO AUREL KOÇIBELLIPËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 128 datë 09.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ARVIT RIDVAN BUSHATI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 127 datë 04.04.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 19.02.2013 PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TRAJNIMIT TË SHTETASVE QË MUND TË EMËROHEN KRYESISHT NGA KQZ, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË KRIJUAR NË KZAZ DHE KQV

VENDIM 126 datë 04.04.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019, TË PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 125 datë 04.04.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 122 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. ANTON LUIGJ KOKAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 121 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FUAD HAJREDIN HAXHIYMERI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 120 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FATBARDH MEHMET PLAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 119 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. ZAMIRA XHEVAT MERNICA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 118 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. BLENDI FERDINAND HIMÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 117 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. HARIZ SABRI MEMA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 116 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. FLAMUR LUTFI HOXHA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 115 datë 04.04.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. BLENDI BUJAR SULAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 114 datë 02.04.2019

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019, TË PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË

Lidhja 1

VENDIM 113 datë 02.04.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATES NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK FIER, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 112 datë 27.03.2019

SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2018

VENDIM 111 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 110 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ARDHMËRIA SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 109 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA DEMOKRACIA E RE EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 108 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 107 datë 27.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM E PROSPERITET PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 106 datë 27.03.2019

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1

VENDIM 105 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ANA MUHAMET KADILLARI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 104 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. BESMIRA NEVRUS PETRITI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 103 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ENKELEJDA BUJAR SALLAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 102 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. KLEVI BUJAR POJANA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 101 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ZANA ZEF PRELA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 100 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, Z. GJOK TOM ULDEDAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 99 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. MARTIN DED BIBA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 98 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KUKËS, Z. MIFTAR TAHIR DAUTI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 97 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, ZNJ. MARTA KOZMA MALE PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 96 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU GJIROKASTËR, ZNJ. MIMOZA BEJTASH ÇOMO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 95 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, ZNJ. HELENIDA ARISTOTEL SAVA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 94 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. VULLNET RUSTEM TOPALLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 93 datë 27.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, ZNJ. LLAMBRIOLA DHIMITËR MISTO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 92 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 91 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU SHKODËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 90 datë 27.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 89 datë 20.03.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË SARANDË, Z. MYZAFER FERRIK SHAMETI, NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 88 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 87 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 86 datë 20.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 85 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. AURORA ZOI KOROVESHI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 84 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. LULJETA KADRI SEJKO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 83 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, ZNJ. RUDINA JANI MITA, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË PËRFUNDIMIT TË PARAKOHSHËM TË MANDATIT TË DEPUTETIT

VENDIM 82 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, ZNJ.REXHINA SHKËLQIM LIMJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 81 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, ZNJ. SOELA ARIAN MYRTOLLARI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 80 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, Z. ARDIT PETRIT ÇELA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 79 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, ZNJ. DEJANA ENIS BURGIJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 78 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU KORÇË, Z. PIRO LEONIDHA KAPURANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 77 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, Z. EDMOND XHELADIN ISAKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 76 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, ZNJ. ENKELEJDA MARK RICA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 75 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU LEZHË, Z. PREÇ GJON ZOGAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 74 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, Z. ANDREA NESTI MANO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 73 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. DASHAMIR MEHMET TAHIRI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 72 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DURRËS, Z. AGRON ENVER DUKA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 71 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. ORJETA ZEF SHKAMBI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 70 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. ORIONA TOMOR KURTESI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 69 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. DENISA ASTRIT MEÇI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 68 datë 20.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU SHKODËR, ZNJ. BENARDETA NIKOLLË SYKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 67 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 66 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA E TË DREJTAVE TË MOHUARA” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 65 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE TË SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 64 datë 20.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 63 datë 20.03.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 62 datë 12.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KORÇË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 61 datë 12.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU KUKËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 60 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, ZNJ. MATILDA LEONIDHA QURKU PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 59 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU VLORË, Z. ARBEN PETRIT RISTANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 58 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU VLORË, Z.SOKOL DURIM DERVISHAJ PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 57 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. INA ZAMIR HAXHIJA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 56 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. BARBARA DHURIM DODA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 55 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, Z. GERTI JUSUF BOGDANI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 54 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, ZNJ. MIRELA FATMIR DRAGONI (TABAKU) PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS TË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 53 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU SHKODËR, Z. DRITAN RIFAT HYLLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 52 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU DIBËR, ZNJ. DENISA NAZMI VATA PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 51 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU FIER, ZNJ. ELIZABETA AGIM KURTI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 50 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU FIER, ZNJ.ERISA PIRO XHIXHO PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 49 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, ZNJ. NADA RUSHAN KRYPA (TAPIJA) PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 48 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, ZNJ. SINDI ISUF DAIU, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 47 datë 12.03.2019

PËR SHPALLJEN E MOSZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE DEMOKRATIKE, QARKU ELBASAN, Z. TAULANT SELMAN ZENELI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 46 datë 11.03.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje

VENDIM 45 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 44 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU GJIROKASTËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 43 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 42 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 41 datë 11.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 40 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA KOMBËTARE KONSERVATORE ALBANIA ” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 39 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA EMIGRACIONIT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 38 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 37 datë 11.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA UNITETIT KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 36 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 35 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU DIBËR, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 34 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 33 datë 04.03.2019

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË, KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 32 datë 04.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 31 datë 04.03.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 30 datë 26.02.2019

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PJESA E PARË,
PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Fletore pune KZAZ pjesa IManuali KZAZ pjesa I

VENDIM 29 datë 26.02.2019

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2018, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

RAPORTI

VENDIM 28 datë 22.02.2019

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR, ”PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 27 datë 22.02.2019

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2019

Lidhja

VENDIM 26 datë 11.02.2019

“PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019”

Lidhja

VENDIM 25 datë 11.02.2019

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2019

Lidhja

VENDIM 24 datë 11.02.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 23 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Model kandidimiModel Vendime KZAZ

VENDIM 22 datë 01.02.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 21 datë 01.02.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 20 datë 01.02.2019

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Strategjia për Edukimin Zgjedhor të Shtetasve, 2019

VENDIM 19 datë 01.02.2019

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTIVE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhje 1

VENDIM 18 datë 01.02.2019

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARËT E KZAZ-VE, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 17 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Materialet e Strategjise

VENDIM 16 datë 18.01.2019

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 15 datë 18.01.2018

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 14 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 13 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modele Procesverbale – 2019; Specifikimet e Procesverbaleve 

VENDIM 12 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1; Modelet e Shenjave dalluese

VENDIM 11 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e fletëve të votimit

VENDIM 10 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KZAZ-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e dokumentave që përdor GN-ja dhe KZAZ-ja

VENDIM 9 datë 15.01.2019

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E NUMRIT TE PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 8 datë 15.01.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 7 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

Modelet e punës së KQV-së

VENDIM 6 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e Dokumentave te KZAZ-së

VENDIM 5 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Modelet e Zarfave

VENDIM 4 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 3 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 2 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 1 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1