Vendim 1

 Titulli
 Emerim anetar PSD – KZQV Vau Dejes.doc

Vendim 2

 Titulli
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.05.01. 2004.doc

Vendim 3

 Titulli
 Vendim Flete votimi Vau-Dejes.doc

Vendim 4

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT VULËS PËR KZQV-nëVAU-DEJËS DHE KQV-të, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATËS 11.01.2004.doc

Vendim 5

 Titulli
 Vendim per modelet e tabelave-11.01.04.doc

Vendim 6

 Titulli
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PKSH 8 NENTORI vs KZQV-se Porocan Gramsh.DOC

Vendim 7

 Titulli
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV Tirane.doc

Vendim 8

 Titulli
 Emerim krye zv – KZQV Vau Dejes.doc

Vendim 9

 Titulli
 Mos emerim sekretari – KZQV Vau Dejes.doc

Vendim 10

 Titulli
 Per pranimin e kerkeses se PS vs KZQV Bashkia Tirane 1

Vendim 11

 Titulli
 Per ndryshimin e vendimit te KZQV Porocan, qarku Elbasan

Vendim 12

 Titulli
 Emerim sekretari – KZQV Vau Dejes

Vendim 13

 Titulli
 Per miratimin e kerkeses se OSBE

Vendim 14

 Titulli
 Emerim anetari QV 0174 – Vau i Dejes

Vendim 15

 Titulli
 Emerim anetari QV 0182 – Vau i Dejes

Vendim 16

 Titulli
 Emerim anetari QV 0182 – Vau i Dejes

Vendim 17

 Titulli
 Emerim antari QV 0185 – Vau i Dejes

Vendim 18

 Titulli
 Per shperndarjen e bazes materiale nga KZQV Vau i Dejes


Vendim 20

 Titulli
 PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE PER VITIN 2004

Vendim 21

 Titulli
 Vendim i rezultatit te Shortit te dt.15.01. 2004.doc

Vendim 22

 Titulli
 Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PAD vs KZQV Vau-Dejes.doc

Vendim 23

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMERISE SE ZGJEDHJEVE TE DATES 11.01.2004 PER KRYETARIN E BASHKISE VAU I DEJES DHE CAKTIMIN E DATES PER PERSERITJEN E ZGJEDHJEVE

Vendim 24

 Titulli
 PËR VENDOSJEN E MASES SE GJOBES PER ANETARET E KZQV-SE BASHKIA VAU I DEJES

Vendim 25

 Titulli
 PËR VENDOSJEN E MASES SE GJOBES PER SEKRETARIN E KZQV-SE BASHKIA VAU I DEJES

Vendim 26

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PER PARAQITJEN E PROPOZIMEVE DHE EMERIMIN E ANETAREVE TE kqv-ve TE NJESISE ZGJEDHORE BASHKIA VAU I DEJES PER ZGJEDHJET E DATES 25.01.2004

Vendim 27

 Titulli
 Ndryshim anetari KZQV Komuna VAQAR


Vendim 28

 Titulli
 Vendim Flete votimi per Vau-Dejes 21.01.04

Vendim 29

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM QË DO TË PËRDORET PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE TE DATES 25.01.2004


Vendim 30

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT VULËS PËR KQV-të, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATËS 25.01.2004


Vendim 31

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË OSBE-së PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË, PËR VËZHGIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR TË DATËS 25 JANAR 2004

Vendim 32

 Titulli
 Rezultati i Shortit te dt.28.01. 2004

Vendim 33

 Titulli
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV TR.1

Vendim 34

 Titulli
 Per pranimin per shqyrtim te ankimit te PAD vs KZQV Vau-Dejes

Vendim 35

 Titulli
 Per mospranimin per shqyrtim te kerkeses se kandidatit te PSSH vs KZQV TR.1

Vendim 36

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE NË NJËSINË ZGJEDHORE, BASHKIA VAU-DEJËS, QARKU SHKODËR

Vendim 37

 Titulli
 PER NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR,20, DATE 15.01.2004 “PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE PER VITIN 2004”

Vendim 38

 Titulli
 Per shpalljen e rezultatit te zgjedhjeve per keshillin e Komunes Temal, Qarku ShkoderTEMAL KESHILL.doc

Vendim 39

 Titulli
 PËR REZULTATET E SHORTIT TË KËRKESAVE ANKIMORE TË PARAQITURA NË KQZ NË DATËN 20.02.2004

Vendim 40

 Titulli  Madhesia
 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TE ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 12.10.2003  50 K

Vendim 41

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E NUMRIN E VOTAVE TE FITUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE NE ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 12.10.2003

Vendim 42

 Titulli
 PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, KUNDËR MOSMARRJES VENDIM NGA KZQV, KOMUNA TËRBUF, QARKU FIER

Vendim 43

 Titulli
 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE

Vendim 44

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZQV-SË MARKAT

Vendim 45

 Titulli
 PËR PROCEDUREN E SHORTIT PËR ANËTARIN E SHTATE TË KQV-SE MARKAT

Vendim 46

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PER PARAQITJEN E PROPOZIMEVE PER ANETARE TE KZQV-SË MARKAT

Vendim 47

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PER REGJISTRIMIN E PARTIVE POLITIKE PER ZGJEDHJET NË MARKAT

Vendim 48

 Titulli
PËR CAKTIMIN E AFATEVE PER REGJISTRIMIN E KANDIDATEVE PER ZGJEDHJET NË MARKAT.doc

Vendim 49

 Titulli
PËR CAKTIMIN E AFATEVE PER PARAQITJEN E PROPOZIMEVE PER ANETARE TE KQV-VE TE KOMUNES MARKAT.doc

Vendimi 50

 Titulli
 Vendimi per listen Markat.doc


Vendimi 51

 Titulli
 Per miratimin e dokumentacionit zgjedhor per zgjedhjet e dates 21.03.2004 ne Markat

Vendimi 52

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE KA TE DREJTE TE PROPOZOJE ANËTARIN E SHTATE TË KZQV-SË MARKAT.doc

Vendimi 53

 Titulli
  PËR CAKTIMIN E PARTISE QE KA TE DREJTE TE PROPOZOJE ANËTARIN E SHTATE TË KQV-VE TE KOMUNES MARKAT.doc

Vendimi 54

 Titulli
Per miratimin e raportit vjetor te KQZ-se.doc

Vendimi 55

 Titulli
 Per regjistrimin e PSSH.doc

Vendimi 56

 Titulli
 Per regjistrimin e PR.doc

Vendimi 57

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE NE KOMUNEN MARKAT, TE DATES 21.03.2004.doc

Vendimi 58

 Titulli
 Vendim_Proces Verbal_markat.doc


Vendimi 59

 Titulli
 Vendim_vule-KQV_21.03.03.doc

Vendimi 60

 Titulli
 Vendim_vule_KZQV-21.03.03.doc


Vendimi 61

 Titulli
 Per regjistrimin e PD.doc

Vendim 62

 Titulli
 PER MIRATIMIN E FONDEVE BUXHETORE SHTESE NE BUXHETIN E KQZ-SE, PER VITIN 2004 “PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE MARKAT SARANDE, QARKU VLORE ME 21.03.2004.


Vendimi 63

 Titulli
 Per emerimin e anetareve te KZQV-se Markat.doc

Vendimi 64

 Titulli
 Per regjistrimin e PSD

Vendimi 65

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MATERIALIT TRAJNUES PER KQV-TE E KOMUNES MARKAT, PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE TE DATES.doc

Vendimi 66

 Titulli
 Per emerimin e Kryetarit dhe zv. kryetarit te KZQV-se Markat

Vendimi 67

 Titulli
 Per emerimin e sekretarit te KZQV-se Markat

Vendimi 68

 Titulli
 Per caktimin e mases se shperblimit per anetaret e KZQV-se dhe KQV-ve Markat

Vendimi 69

 Titulli
 Flete_votimi_Markat

Vendimi 70

 Titulli
 PËR HAPJEN E KUTIVE TE VOTIMIT TE ZGJEDHJEVE PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 12.10.2003

Vendimi 71

 Titulli
Rezultati i Shortit te dt.30.03. 2004.doc

Vendimi 72

 Titulli
Per pranimin per shqyrtim te kerkeses se PSSH vs KZQV Markat.doc

Vendimi 73

 Titulli
Per rrezimin e kerkeses ankimore te PS-se vs Markat.doc

Vendimi 74

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZQV-VE.doc

Vendimi 75

 Titulli
 PER MIRATIMIN E PROCEDURES PER HEDHJEN E SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZQV.doc

Vendimi 76

 Titulli
 PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZQV-VE


Vendimi 77

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE NË DITËN KOMBËTARE TË DREJTËSISË”


Vendimi 78

 Titulli
PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZZ-VE

Vendimi 79

 Titulli
PËR KTHIMIN DHE RISHPËRNDARJEN E FONDEVE TË MARRA PREJ PARTIVE POLITIKE QË NË ZGJEDHJET E DATËS 12 TETOR 2003 NUK KANË MARRË MË SHUMË SE 2.5 PËR QIND TË VOTAVE

Vendimi 80

 Titulli
PËR EMERIMIN E SEKRETARIT TE KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE.


Vendimi 81

 Titulli
 PER MIRATIMIN E PROCEDURES SE SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZZ-VE.

Vendimi 82

 Titulli
 PËR PERGATITJEN E NJE BOTIMI ELEKTRONIK TE BULETINIT PER ZGJEDHJET E ORGANEVE TE QEVERISJES VENDORE TE DATES 12.10.2003 .

Vendimi 83

 Titulli
 PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER CAKTIMIN E PARTISE QE DO TE PROPOZOJE ANETARIN E SHTATE TE KZZ-VE.

Vendimi 84

 Titulli
 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 70, DATË 18.03.2004 “PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 12.10.2003 DHE MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KËTË QËLLIM”.

Vendimi 85

 Titulli
 PËR RRËZIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, DEGA SHKODËR PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TE KZQV-SË KOMUNA TEMAL, QARKU SHKODËR.

Vendimi 86

 Titulli
PËR T’I KËRKUAR KOLEGJIT ZGJEDHOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, SQARIMIN DHE ARSYETIMIN E VENDIMIT TË TIJ NR. 11 DT. 17.05.2004.


Vendimi 87

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TË PËRGATITJES SË LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 4.07.2004

Vendimi 88

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PËR REGJISTRIMIN E PARTIVE POLITIKE DHE KUALICIONEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 04.07.2004 PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN HUDENISHT, QARKU KORCË.

Vendimi 89

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 04.07.2004 PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN HUDENISHT, QARKU KORCË.

Vendimi 90

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT VULËS SË KZQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË TE DATËS 04.07.2004.

Vendimi 91

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT VULËS PËR KQV-të, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË TË DATËS 04.07.2004.


Vendimi 92

 Titulli
 PER MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR TE KOMUNES HUDENISHT, QARKU KORCE, TE DATES 04.07.2004.

Vendimi 93

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E MASES SE SHPERBLIMIT PER ANETARET E KZQV-SE DHE ANETARET E KQV-VE PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE TE DATES 04.07.2004, KOMUNA HUDENISHT,QARKU KORCË.

Vendimi 94

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MATERIALIT TRAJNUES PËR ANËTARËT E KQV-VE, KOMUNA HUDENISHT QARKU KORCE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 4 KORRIK 2004.


Vendimi 95

 Titulli
 MIRATIMIN E PROÇES VERBALEVE PËR ADMINISTRIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS HUDENSHT, QARKU KORÇË TË DATËS 4 KORRIK 2004

Vendimi 96

 Titulli
 PER MIRATIMIN E FONDEVE BUXHETORE SHTESE NE BUXHETIN E KQZ-SE, PER VITIN 2004 “PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR TE KOMUNES HUDENISHT, QARKU KORCE, ME DATE 04.07.2004.

Vendim 97

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TE KZQV-së KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË.

Vendim 98

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 99

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 100

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 04.07.2004

Vendim 101

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRACIA SOCILAE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 102

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË TË DATËS 04.07.2004

Vendim 103

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZQV-së KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 104

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E ZV/KRYETARIT TË KZQV-së KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 105

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZQV-së KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 106

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM QË DO TË PËRDORET PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE NE KOMUNEN HUDENISHT, QARKU KORÇË, TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 107

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT PËR KRYETAR TË KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TE DATES 04.07.2004.

Vendim 108

 Titulli
 PER MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT PER KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE PER VITIN 2005.


Vendim 109

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT NË AMBIENTE PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 04.07.2004, KOMUNA HUDENISHT, QARKU KORÇË.

Vendim 110

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATES 04.07.2004 NË KOMUNËN UDENISHT, QARKU KORÇË.

Vendim 111

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E PARTIVE QË DO TË PROPOZOJNË KRYETARIN, ZV/KRYETARIN DHE SEKRETARIN E KQV-ve TË KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 112

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE TË DATËS 04.07.2004 PËR KRYETAR KOMUNE, NË KOMUNËN HUDENISHT, QARKU KORÇË.


Vendim 113

 Titulli
 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 79, DATË 10.05.2004 TE KQZ-së “PËR KTHIMIN DHE RISHPËRNDARJEN E FONDEVE TË MARRA PREJ PARTIVE POLITIKE QË NË ZGJEDHJET E DATËS 12 TETOR 2003 NUK KANË MARRË MË SHUMË SE 2.5 PËR QIND TË VOTAVE”.


Vendim 114

 Titulli
 PER NDRYSHIMIN E VENDIMIT NR.20, DATE 15.01.2004 “PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE PER VITIN 2004” NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.37, DATE 30.01.2004.

Vendim 115

 Titulli
 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE.

Vendim 116

 Titulli
 PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË KOMUNËS HUDENISHT, QARKU KORÇE TË DATËS 04.07.2004.

Vendim 117

 Titulli
 PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE PER ZGJEDHJET PER KUVENDIN E SHQIPERISE TE VITIT 2005.doc


Vendim 118

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “MBI KONTRIBUTIN E KQZ-SË NË ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE TË QEVERIVE TËNXËNËSVE NË DISA SHKOLLA TË MESME TË KRYEQYTETIT NË KUADËR TË EDUKIMIT ZGJEDHOR TË SHTETASVE”.

Vendim 119

 Titulli
 PËR MIRATIMIN NË PARIM TË PROJEKTIT PËR KRIJIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE TË KQZ-së PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.

Vendim 120

 Titulli
 PËR NJË NDRYSHIM TË VENDIMIT NR.20, DATË 15.01.2004 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE TË VITIT 2004” NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.37, DATË 31.1.2004 PËR CAKTIMIN E BUXHETIT TË KKZZ.

Vendim 121

 Titulli
 PËR NJË SHTESË NË BUXHETIN E SHPENZIMEVE TË KQZ-SË PËR VITIN 2004 QË LIDHET ME ZBATIMIN E LIGJIT NR.9296, DATË 21.10.2004 “PËR VERIFIKIMIN, IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E SHTETASVE NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE”.

Vendim 122

 Titulli
PËR CAKTIMIN E NUMRIT DHE NIVELIT TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË PERKOHSHEM QË DO TË PUNËSOHEN NË PËRMBUSHJE TË DETYRIMEVE QË KA KQZ-JA NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 9296, DATË 21.10.2004, “PËR VERIFIKIMIN, IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E SHTETASVE NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE”

Vendim 123

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E FORMULARËVE PËR PRINTIMIN E LISTËS SË ZGJEDHËSVE TË ZGJEDHJEVE TË DATËS 12.10.2003, QË DO TË PËRDORET PËR VERIFIKIMIN, IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E SHTETASVE NGA NJËSITË E QEVERISJES VENDORE.


Vendim 124

 Titulli
 PËR SHPALLJEN E DEPUTETIT NGA LISTA SHUMEMËRORE E KOALICIONIT “BASHKIMI PËR FITORE”.

Vendim 125

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE DHE AFATEVE TË PËRGATITJES SË LISTËS SË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJË, TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 126

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PËR REGJISTRIMIN E PARTIVE DHE KOALICIONEVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.doc

Vendim 127

 Titulli
 PER MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE ”PER ZGJEDHJET E PJESSHME PER KESHILLIN E KOMUNES DUSHK, RRETHI LUSHNJE TE DATES 12.12.2004”.

Vendimi 128

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E AFATEVE PËR PARAQITJEN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË KËSHILLI, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 12.12.2004.


Vendimi 129

 Titulli
 PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZQV-SË DHE ANËTARËT E KQV-VE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 2.12.2004.


Vendimi 130

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR QË DO TË PËRDORET PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 12.12.2004.


Vendim 131

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 132

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 133

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË AGRARE AMBJENTALISTE TË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 134

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 135

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 136

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË
PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 137

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATE TË RE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 138

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 139

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS USHK, RRETHI LUSHNJË, TE DATËS 12.12.2004.

Vendim 140

 Titulli
 MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KQV-të, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJË, TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 141

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TE KZQV-SË KOMUNA DUSHK, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS, TË DATËS 12.12.2004.

Vendimi 142

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LIDHJA FSHATARE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.


Vendimi 143

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË KONSERVATORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.


Vendimi 144

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.


Vendimi 145

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LËVIZJA E LEGALITETIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.


Vendimi 146

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SHQIPTARE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.


Vendim 147

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TE KZQV-SË KOMUNA DUSHK, QARKU FIER PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS, TË DATËS 12.12.2004.

Vendimi 148

 Titulli
 PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT ZGJEDHOR “LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004.

Vendimi 149

 Titulli
 MIRATIMIN E PROÇES VERBALEVE PËR ADMINISTRIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJË, TË DATËS 12.12.2004.  281.50 K

Vendim 150

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 151

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E ZV/KRYETARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS TË DATËS 12.12.2004

Vendim 152

 Titulli
 PËR ZËVENDËSIMIN E ANËTARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 153

 Titulli
 PËR MOSPRANIMIN E PROPOZIMIT TË KZQV-SË KOMUNA DUSHK PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 154

 Titulli
PËR MOSPRANIMIN E KËRKËSËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË BALLI KOMBËTAR PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, RRETHI LUSHNJE TË DATËS 12.12.2004

Vendim 155

 Titulli
 PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS TË DATËS 12.12.2004

Vendim 156

 Titulli
 PËR RRËZIMIN E KËRKESËS PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR.150, DATË 23.11.2004 TË KQZ-së “PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZQV-së KOMUNA DUSHK, QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS TË DATËS 12.12.2004”.

Vendim 157

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E NGRITJES SË QENDRËS SË VOTIMIT Nr. 2818 NË AMBIENT PRIVAT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER, TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 159

 Titulli
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SË PUNËS SË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 12.12.2004

Vendim 160

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËRFUNDIMTAR TË KOMISIONIT TË KUFIJVE TË ZONAVE ZGJEDHORE

Vendim 161

 Titulli
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR LARGIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË KZQV, KOMUNA DUSHK.

Vendim 162

 Titulli
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË KZQV KOMUNA DUSHK.

Vendim 164

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËS SË VOTIMIT PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU IER, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 12.12.2004.

Vendim 165

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TABELËS SE REZULTATEVE TË KQV-SË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 12.12.2004 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER.

Vendim 166

 Titulli
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TABELËS SE REZULTATEVE TË KZQV-SË PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 12.12.2004 PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER.

Vendim 167

 Titulli
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KZQV-SË KOMUNA DUSHK QARKU FIER “PËR NJË PROCES TË RREGULLT ZGJEDHOR NË KOMUNËN DUSHK“ DHE KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE “ PËR SIGURIMIN E VEPRIMTARISË NORMALE TË KZQV-SË DUSHK“4.

Vendim 169

 Titulli
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE “ PËR SIGURIMIN E VEPRIMTARISË NORMALE TË KZQV-SË DUSHK“.