VENDIM 24

PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-SË, KQV-SË DHE GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, DATË 23 QERSHOR 2013

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PROKURUESE QË DO TË PËRDORET PËR PËRZGJEDHJEN E HOQËRIVE QË DO TË REALIZOJNË PROJEKTET TEKNOLOGJIKE SEN DHE SEV, QË DO TË APLIKOHEN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23 QERSHOR 2013

VENDIM 22

PËR EMËRIMIN E AUDITËVE TEKNICIEN

VENDIM 21

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT SHTESË TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, DATË 23 QERSHOR 2013

VENDIM 20

PËR MOSMIRATIMIN E NDARJES SË RE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

Lidhja 1

VENDIM 19

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2013

VENDIM 18

PËR EMËRIMIN E ZËDHËNËSIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 17

PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMEVE TË KQZ-SË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 16

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.110, DATË 12.09.2002 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, ORGANIKËS DHE NUMRIT TË PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE”, I NDRYSHUAR

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3

VENDIM 15

PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË MANDATEVE PËR ÇDO ZONË ZGJEDHORE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2013

VENDIM 14

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 3, DATE 18.01.2012 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR FORMATET E STANDARDIZUARA PËR RAPORTIMET FINANCIARE TË PARTIVE POLITIKE, SUBJEKTEVE ZGJEDHORE DHE RAPORTIMET E KONTROLLIT FINANCIAR NGA EKSPERTET KONTABËL”

VENDIM 13

PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E ANËTARIT TË KQZ-SË, ME QELLIM PËRTËRITJEN PJESORE TË KQZ-SË

VENDIM 12

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË RADHËS TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI

VENDIM 11

PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 10

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT TË PËRGJITHSHËM PËR SHFUQIZIMIN E NJË PJESE TË LIGJIT NR. 10463, DATË 22.09.2011 “PËR MENXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”

VENDIM 9

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË RADHËS TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN TIRANË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI

VENDIM 8

PËR PUBLIKIMIN E RAPORTEVE TE AUDITIMIT PËR SUBJEKTET ZGJDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2011

VENDIM 7

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË RADHËS TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN DURRES, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI 

VENDIM 6

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMERIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIT 2011 

VENDIM 5

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2011, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Raporti vjetor i KQZ-se, per vitin 2011; Aneksi 

VENDIM 4

PËR SHPERNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PER VITIN 2012 

Lidhja 1

VENDIM 3

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR FORMATET E STANDARTIZUARA PËR RAPORTIMET FINANCIARE TË PARTIVE POLITIKE, SUBJKETEVE ZGJEHDORE DHE RAPORTIMET E KONTROLLIT FINANCIAR NGA EKSPERTET KONTABËL

MODELET

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË RADHËS TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN DURRES, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI

VENDIM 1

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1232, DATË 07.11.2011 “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMERIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHOR PËR FUSHATËN ZGJEDHORE”