VENDIM 77

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET E PJESSHME  PËR KRYETAR  KOMUNE, TË DATËS  24.02.2008, NË KOMUNËN PASKUQAN DHE  TË DATES 27.07.2008 NË KOMUNËN KASHAR

VENDIM 76

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 75

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NGRITJEN E GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR NUMËRIMIN E VOTAVE PËR KRYETARIN E KOMUNËS NË ZGJEDHJET E DATËS 27.07.2008, NË KOMUNËN KASHAR

VENDIM 74

PËR DOKUMENTACIONIN QË DO TË PËRDORET PËR IDENTIFIKIMIN E ZGJEDHËSIT NË QENDRËN E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 73

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA KASHAR, DATË 27 KORRIK 2008

VENDIM 72

PËR MIRATIMIN E VENDNDODHJEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, NË KOMUNËN KASHAR, DATË 27 KORRIK 2008

VENDIM 71

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS NË KOMUNËN KASHAR, QARKU TIRANË, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 70

PËR MIRATIMIN E SASISË  SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET  E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

Lidhja 1

VENDIM 69

PËR EMËRIMIN E DY ANËTARËVE  TË KZQV-SË  KASHAR,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KASHAR, TË DATËS 27. 07.2008

VENDIM 68

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE  DHE SEKRETARIT TE KZQV-SË  KASHAR,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KASHAR, TË DATËS 27. 07.2008

VENDIM 67

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 66

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 65

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 64

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 63

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 62

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 61

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATE E RE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 60

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 59

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 58

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË AGRARE AMBJENTALISTE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 57

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA KASHAR TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 56

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE NE KOMUNEN E KASHARIT , QARKU TIRANE

Lidhja 1

VENDIM 55

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KRYETARIN E KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

Modeli i vules

VENDIM 54

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

Modeli i vules

VENDIM 53

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZQV-së, KOMUNA KASHAR PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

Modeli i vules

VENDIM 52

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, MODELEVE TË VENDIMEVE E DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZQV-së-SË DHE KQV-SË, SI DHE DOKUMENTET QË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KZQV-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE, NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR, TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 51

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZQV-së KOMUNA KASHAR, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 50

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZQV-së KOMUNA KASHAR, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 49

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZQV-së KOMUNA KASHAR, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 27.07.2008

VENDIM 48

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS KASHAR

VENDIM 47

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË 24 NISMËTARËVE, ME OBJEKT: PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR ZHVILLIMIN E REFERENDUMIT TË PËRGJITHSHËM PËR SHFUQIZIMIN E NENIT 5, 7 DHE 8 TË LIGJIT NR.9904, DATË 21.04.2008

VENDIM 46

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 45

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2007, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Raporti

VENDIM 44

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZQV-SË PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË DATËS 24.02.2008, PROPOZUAR NGA PBDNJ

VENDIM 43

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE TË PËRFAQËSISË SË OSBE-SË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24 SHKURT 2008

Lidhja 1

VENDIM 42

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZQV-SË PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË DATËS 24.02.2008, PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE

VENDIM 41

PËR RIFILLIMIN E PROCEDURAVE PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS SHEF I SEKTORIT TË MARDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE INFORMATICIEN

VENDIM 40

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E NR.2, DATË 23.01.2006 TË KQZ-SË “MIRATIM  KRITERESH TË VEÇANTA”

Lidhja 1

VENDIM 39

PËR DOKUMENTACIONIN QË DO TË PËRDORET PËR IDENTIFIKIMIN E ZGJEDHËSIT NË QENDRËN E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET E PJESËSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS NË KOMUNËN PASKUQAN, QARKU TIRANË, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 38

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NGRITJEN E GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR NUMËRIMIN E VOTAVE PËR KRYETARIN E KOMUNËS NË ZGJEDHJET E DATËS 24.02.2008, NË KOMUNËN PASKUQAN

VENDIM 37

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE PËRMBAJTJES SË FLETЁS SЁ VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS NË KOMUNËN PASKUQAN, QARKU TIRANË, TË DATËS 24.02.2008

Lidhja 1, Modeli i Fletes se votimit

VENDIM 36

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, DATË 24 SHKURT 2008

VENDIM 35

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E NJË ANËTARI DHE SEKRETARIT TË KZQV-SË PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË DATËS 24.02.2008, PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE

VENDIM 34

PËR SHPALLJEN E DEPUTETIT NGA LISTA SHUMEMËRORE E PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, PËR TË PLOTËSUAR VENDIN VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. SABIT BROKA

VENDIM 33

PËR MIRATIMIN E VENDNDODHJEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, NË KOMUNËN PASKUQAN, DATË 24 SHKURT 2008

Lidhja 1

VENDIM 32

PËR MIRATIMIN E SASISË  SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ZGJEDHJET  E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

Lidhja 1

VENDIM 31

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 TË Z. FATOS REXHA, KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, KUNDËR VENDIMIT NR. 3, DATË 29.01.2008 TË KZQV-së PASKUQAN “PËR REGJISTRIMIN E Z. FATMIR KURTI SI KANDIDAT I PAVARUR  NË  ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 24.02.2008”

VENDIM 30

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR. 1 TË Z.FATOS REXHA, KANDIDAT PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PASKUQAN, KUNDËR VENDIMIT NR.3, DATË 29.01.2008 TË KZQV-SË KOMUNA PASKUQAN “PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATIT TË PAVARUR“

VENDIM 29

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 01.02.2008

VENDIM 28

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PER KRYETAR KOMUNE NE KOMUNEN E PASKUQANIT, QARKU TIRANE

Lidhja 1

VENDIM 27

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZQV-SË PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË DATËS 24.02.2008, PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALDEMOKRATE

VENDIM 26

PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZQV-SË  PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR, TË DATËS 24.02.2008, PROPOZUAR NGA PARTIA SOCIALISTE

VENDIM 25

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE  DHE SEKRETARIT TE KZQV-SË  PASKUQAN,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E VENDNDODHJES SË KZQV-së KOMUNA PASKUQAN, NË NDËRTESË PRIVATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, DATË 24 SHKURT 2008

VENDIM 23

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E KOALICIONIT LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 22

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 21

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 20

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 19

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË REPUBLIKANE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 18

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATIKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 17

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 16

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 15

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATE E RE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 14

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 13

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË DEMOKRATE TË RINOVUAR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE, KOMUNA PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 12

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË KONSERVATORE SHQIPTARE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 11

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SË TË DREJTAVE TË MOHUARA E RE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 10

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SOCIALDEMOKRATE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 9

PËR REGJISTRIMIN E PARTISË BASHKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR KOMUNE KOMUNA PAKUQAN TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR KOMUNE NË KOMUNËN PASKUQAN, QARKU TIRANË

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR KOMUNE, NË  KOMUNËN PASKUQAN, QARKU TIRANË

VENDIM 6

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZQV-së, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR  KOMUNE, NË KOMUNËN PASKUQAN, QARKU TIRANË

VENDIM 5

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, MODELEVE TË VENDIMEVE E DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZQV-së-SË DHE KQV-SË, SI DHE DOKUMENTET QË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KZQV-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE, NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS PASKUQAN, TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 4

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZQV-së KOMUNA PASKUQAN, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 3

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TREMBËDHJETË TË KZQV-së KOMUNA PASKUQAN, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 2

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZQV-së KOMUNA PASKUQAN, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 24.02.2008

VENDIM 1

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E KOMUNËS PASKUQAN