VENDIM NR 06,DATË 30.11.2020,PËR NGRITJEN  E ZONAVE TË ADMNISTRIMIT  ZGJEDHOR  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 PRILL  2021.

VENDIM NR 05, DATË 20.11.2020,PËR  MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT  TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT   ZGJEDHOR.

VENDIM NR 04, DATË 13.11.2020,PËR LLOJIN  DHE KARAKTERISTIKAT  TEKNIKE  QË  DUHET TË  PLOTESOJNË SISTEMET DHE PAISJET  E VOTIMIT  DHE NUMËRIMIT  ELEKTRONIK  QË PROKUROHEN  DHE PËRDOREN  NË ZGJEDHJE  NË REPUBLIKEN  E SHQIPERISË.

VENDIM NR 03, DATË 06.11.2020, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MËNYRËN E FUNKSIONIMIT  DHE ZHVILLIMIT TË SEANCAVE  TË KOMISIONIT TË ANKIMIMEVE DHE SANKSIONEVE”

VENDIM NR 02, DATË 31.10.2020, LLOJIN DHE KARAKTERISTIKAT TEKNIKE QË DUHET TË PLOTËSOJNË SISTEMET DHE PAJISJET E INDENTIFIKIMIT ELEKTRONIK TË  ZGJEDHËSVE  QË  PROKUROHEN DHE PËRDOREN NË ZGJEDHJE NË REPUBLIKEN E SHQIPËRISË.

VENDIM NR 01, DATË 26.10.2020, “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT RREGULLATOR”