FLETËPALOSJE

INFORMUESE:  DATA E ZGJEDHJEVE/ORARET E VOTIMIT, SISTEMI ZGJEDHOR

 SENSIBILIZUESE: ORARET DHE PROCEDURAT E VOTIMIT; VEPRAT PENALE  NË ZGJEDHJE

EDUKIM NË DISTANCË
  • TRAJNIME ONLINE
  • EDUKIMI I VOTUESVE TË RINJ
ZGJEDHËSIT E PAKICAVE KOMBËTARE
  • POSTERA PËR PAKICAT NË  GJUHËN :

      1- GREKE

      2- MAQEDONASE

      3- ARUMUNE

      4- ROME

      5- MALAZEZE

      6- BOSHNJAKE

      7- SERBE

      8- BULLGARE

  • FLETËPALOSJE PËR PAKICAT NË  GJUHËN:

      1- GREKE

      2- MAQEDONASE

      3- ARUMUNE

      4- ROME

      5- MALAZEZE

      6- BOSHNJAKE

      7- SERBE

      8- BULLGARE