VENDIM 13, date 30.06.2020

PËR MIRATIMIN E FLETËS TIP SIPAS KËRKESËS SË KOMITETIT PËRFAQËSUES, PËR NISMËN LIGJVËNËSE TË ZGJEDHËSVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT KOMBËTAR TË AUTORËVE TË KRIMEVE SEKSUALE”

Flete Tip final-1

VENDIM 12, date 30.06.2020

PËR MIRATIMIN E FLETËS TIP SIPAS KËRKESËS SË KOMITETIT PËRFAQËSUES, PËR NISMËN LIGJVËNËSE TË ZGJEDHËSVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.7895, DATË 27.01.1995, KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, I NDRYSHUAR”

Flete Tip final – ndryshimet ne KP

VENDIM 11, date 30.06.2020

PËR MIRATIMIN E FLETËS TIP SIPAS KËRKESËS SË INSTITUTIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË ZGJEDHJEVE, PËR NISMËN LIGJVËNËSE TË ZGJEDHËSVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR REFERENDUMET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Flete _Tip referendumi

VENDIM 10. date 30.06.2020

PËR  VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1 

VENDIM 03, date 12.02.2020

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. MIRUSH OSMAN DEMA (TROCI), ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË KAMËZ, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM 01, date 14.01.2020

PËR  VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

Lidhja 1