Vendim 1

 Titulli  Madhesia
 MBI PËRCAKTIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2005.doc  272.50 K

Vendim 2

 Titulli  Madhesia
 PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KËSHILLIN E KOMUNËS DUSHK, QARKU FIER TË DATËS 12.12.2004.doc  219 K

Vendim 3

 Titulli  Madhesia
 PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË KANË TË DREJTË TË PARAQESIN PROPOZIME PËR ANËTARË TË KZZ-VE.doc  179 K

Vendim 4

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E PLANIT ORIENTUES TË VEPRIMIVE TË KQZ-SË PËR PERIUDHËN SHKURT 2005 DERI NË SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  165 K

Vendim 5

 Titulli  Madhesia
 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 110, DATË 12.09.2002 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, ORGANIKËS DHE NUMRIT TË PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS NË KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE”, I NDRYSHUAR, ME VENDIMET NR. 41, DATË 24. 04. 2003 DHE NR.56, DATË 06.06.2003.doc  118 K

Vendim 6

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË KQZ-së PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN PËR VITIN 2005.doc  152 K

Vendim 7

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT SHTESË TË KQZ PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  235 K

Vendim 8

 Titulli  Madhesia
 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KQZ-SË NR.7, DATË 11.02.2005 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT SHTESË TË KQZ-së PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005”.doc  178 K

Vendim 10

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “ TRAJNIMI I ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË ZONAVE ZGJEDHORE”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  259 K

Vendim 11

 Titulli  Madhesia
 PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZZ-SË, KQV-SË DHE GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2005.doc  178 K

Vendim 12

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  355 K

Vendim 13

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  177 K

Vendim 14

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E LLOJIT TË BOJËS MATRIKULUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  149 K

Vendim 15

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  318 K

Vendim 16

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NGA KANDIDATËT PËR DEPUTETË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË.doc  173 K

Vendim 17

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KËRKESËS ANKIMORE PËR ANKIMIN NË RRUGË ADMINISTRATIVE TË VENDIMEVE TË KZZ-SË NË KQZ.doc  274 K

Vendim 18

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS SË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZZ-VE.doc  176 K

Vendim 19

 Titulli  Madhesia
 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË MINISTRISË SË PUSHTETIT VENDOR DHE DECENTRALIZIMIT PËR DHËNIEN E REGJISTRIT KOMBËTAR TË ZGJEDHËSVE NË FORMË ELEKRONIKE.doc  280 K

Vendim 20

 Titulli  Madhesia
 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.117, DATË 15.10.2004 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË ,TË VITIT 2005”.doc  189 K

Vendim 21

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË ANKIMEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E VITIT 2005.doc  287 K


Vendim 22

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KQZ-SË PËR VITIN 2004, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË.doc  215 K

Vendim 23

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE TË KZZ-SË PËR PROPOZIMIN E KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KZZ-SË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË.doc  193 K

Vendim 24

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KZZ-JA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË.doc  355 K

Vendim 25

 Titulli  Madhesia
 PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  287 K

Vendim 26

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE”.doc  268 K

Vendim 27

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TË KZZ-VE.doc  271 K

Vendim 28

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PROÇEDURAVE TË REKRUTIMIT TË PERSONELIT TË PËRKOHSHËM NË KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  278 K

Vendim 29

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KQZ-së QË RELATOJNË KËRKESAT ANKIMORE TË REGJISTRUARA NË KQZ.doc  277 K

Vendim 30

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË TRAJNUESVE TË ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË ZONAVE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  283 K

Vendim 31

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  284 K

Vendim 32

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  290 K

Vendim 33

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PARAQITJES SË LISTËS SHUMEMËRORE NGA PARTIA POLITIKE APO KOALICIONI NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË.doc  283 K

Vendim 34

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PJESËS SË PARË TË MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  294 K

Vendim 36

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRBËRJEN, MËNYRËN E NGRITJES DHE TË FUNKSIONIMIT SI DHE PROCEDURAT QË NDJEK BORDI I MONITORIMIT TË MEDIAS”.doc  265 K

Vendim 37

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE
KKRT-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË VITIT 2005.doc
 266 K

Vendim 38

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  297 K

Vendim 39

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “VOTA IME 2005 – FUSHATA E EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET KUVENDORE 2005”.doc  268 K

Vendim 40

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT MIDIS KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE DHE SHOQATËS SË TË VERBËRVE TË SHQIPËRISË.doc  269 K

Vendim 41

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E DEPUTETIT NGA LISTA SHUMEMËRORE E PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR TË PLOTËSUAR VENDIN VAKANT TË KRIJUAR NGA DORËHEQJA E Z. BARDHYL AGASI.doc  272 K

Vendim 42

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PARTISË SË UNITETIT KOMBËTAR SHQIPTAR PËR TË PËRFITUR FONDE NGA BUXHETI I SHTETIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2005.doc  130 K

Vendimet 43-142 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve

Vendim 143

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR BORDIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE DHE TRAJNUESVE TË KZZ-SË, KQV-SË DHE GNV-VE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2005.doc  286 K

Vendimet 144-147 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve

Vendim 148

 Titulli  Madhesia
MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  282 K

Vendim 149

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KRYETARIN E KQV-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  282 K

Vendim 150

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PJESËS SË DYTË TË MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  290 K

Vendim 151

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “TRAJNIMI I ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT DHE ANËTARËVE TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 2005.doc  288 K

Vendimet 152-195 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve

Vendim 196

 Titulli  Madhesia
PER MOSSHQYRTIMIN E KERKESES SE MINISTRISE SE PUSHTETIT VENDOR DHE DECENTRALIZIMIT, PER MARRJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE NDAJ KRYETAREVE TE NJESIVE TE QEVERISJES VENDORE QE NUK KANE SHPALLUR LISTAT PARAPRAKE TE ZGJEDHESVE.doc  280 K

Vendim 197

 Titulli  Madhesia
PËR SHPËRNDARJEN E 50 PËRQIND TË SHUMËS SË AKORDUAR NGA BUXHETI I SHTETIT, SUBJEKTEVE ZGJEDHORE QË NË ZGJEDHJET PARARENDËSE KANË MARRË JO MË PAK SE 2,5 PËRQIND TË VOTAVE.doc  293 K

Vendim 198

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIM DONACIONI NGA FONDACIONI NDËRKOMBËTAR PËR SISTEMET ZGJEDHORE (IFES).doc  278 K

Vendim 199

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES MIDIS PREZENCËS SË OSBE-së NË SHQIPËRI DHE KQZ-së “PËR DHËNIEN NË HUAPËRDORJE TË 100 KOMPJUTERAVE PËR TË LEHTËSUAR PUNËN E KQZ-së”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  268 K

Vendim 200

 Titulli  Madhesia
PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONEVE TË ZONAVE ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  275 K

Vendim 201

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E PROJEKTIT TE TRAJNIMIT PER ORAGNIZIMIN E VNV.DOC  288 K

Vendim 202

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KQV-JA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  293 K

Vendim 203

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË VITIT 2005.doc  275 K

Vendimet 204-224 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 225-249 janë për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendim 251

 Titulli  Madhesia
PER PRANIM DONACIONI OSBE.doc  280 K

Vendimet 252-263 dhe 265-304 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 305

 Titulli  Madhesia
PËR MOSSHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRATIKE PËR NDËRPRERJEN E DËMTIMEVE TË MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE TË KANDIDATIT PËR DEPUTET Z. SHABAN MEMIA DHE NDËSHKIMIN E ORGANIZATORËVE DHE EKZEKUTUESVE TË KËTYRE AKTEVE.doc  316 K

Vendim 306

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATGJATË TË OSBE/ODIHR, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  269 K

Vendimet 307-317 janë për zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 318-335 janë për emërimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 336-347 janë për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendimet 348-360 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 361

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.16, DATË 17.02.2005 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NGA KANDIDATËT PËR DEPUTETË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË”.doc  302 K

Vendimet 362-374 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 375

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË KQZ-SË NË ZBATIMIN E PROJEKTIT “FILLO VOTO!”, NË BASHKËPUNIM ME OSBE-NË DHE LËVIZJEN MJAFT!.doc  267 K

Vendim 376

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE TEKNIKE PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR PROCESIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2005.doc  302 K

Vendimet 377-386 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimi 387 është për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendimet 388-397 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 398

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË EMIGRACIONI SHQIPTAR, ME KRYETAR Z.XHAVIT ZHUZHI, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  281 K

Vendimet 399-414 janë për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendim 415

 Titulli  Madhesia
PËR PRANIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALDEMOKRATE TË SHQIPËRISË “PËR NDRYSHIMIN E SHKRONJAVE NISTORE”.doc  301 K

Vendim 416

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS ZGJEDHORE PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2005.doc  292 K

Vendim 417

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR PROPOZIMIN PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SË KZZ-SË NR. 64.doc  289 K

Vendimet 418- 446 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 447, 448 janë për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendimet 449-463 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 464

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E AKTMARRËVESHJES MIDIS AGJENCISË NDËRQEVERITARE TË FRANKOFONISË DHE KQZ-së “PËR DHURIMIN E DISA PAJISJEVE KOMPJUTERIKE PËR RRITJEN E KAPACITETEVE TEKNOLOGJIKE TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE”.doc  266 K

Vendim 465

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MIDIS IFES-it DHE KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  266 K

Vendimei 466 është për regjistrimin e partive politike në KQZ.

Vendim 467

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E PARTISË SHQIPTARE TË RINDËRTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  273 K

Vendimet 468-473, 478-480 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 481

 Titulli  Madhesia
PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE PRIVAT.doc  298 K

Vendimet 483-512, 513-517 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 518

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË PROCESVERBALIT TË KONSTATIMIT TË KZZ-së.doc  267 K

Vendimet 519-522 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 523

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.11, DATË 16.02.2005 “PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZZ-SË, KQV-SË DHE GRUPIT TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, 2005”.doc  299 K

Vendimet 524-557 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 558

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE AFATGJATË TË SHOQATËS KOMBËTARE “DEMOKRACIA, DHE ZHVILLIMI SOCIAL E PUBLIK“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR
KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc
 270 K

Vendim 559

 Titulli  Madhesia
PËR MOSSHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE PËR NDËRPRERJEN E PROPAGANDËS NGA ANA E TË HUAJVE NË FAVOR TË PARTISË DEMOKRATIKE.doc  304 K

Vendim 560

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E SKRIPTIT TË VIDEOS TRAJNUESE, PËR ANËTARËT E KOMISIONEVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005.doc  284 K

Vendimet 561-576 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 577-578 janë për regjistrim koalicionesh.

Vendimet 579-589, 600-603 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimi 604 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendimet 606, 607, 613, 616 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 617

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË PROÇESVERBALIT TË VULOSJES DHE TË MODELIT TË PROÇESVERBALIT PËR MBYLLJEN E VOTIMIT.doc  286 K

Vendimi 618 është për relatim të kërkesave ankimore..

Vendimi 620 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendimet 621-623 janë për pranim kërkesash ankimore.

Vendim 624

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË EMIGRACIONI SHQIPTAR KUNDËR VENDIMIT TË KZZ-SË NR. 032.doc  292 K

Vendim 625

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE TË KANDIDATIT TË PAVARUR Z. JAKUP MEHMET HYSA KUNDËR VENDIMIT TË KZZ-SË NR. 060.doc  290 K

Vendim 626

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS KOAL LDI  286 K

Vendim 627

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SË PKSH 8 NENTORI  286 K

Vendim 628

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS SË PDI  286 K

Vendim 629

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS TË PESH  286 K

Vendim 630

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS TË PASSH  286 K

Vendimi 631 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendim 632

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS TË PSSH+PUK  286 K

Vendim 633

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTËS TË PASH  286 K

Vendim 634

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PDDRDSH  286 K

Vendim 635

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PPKSH  286 K

Vendim 636

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PSKSH  286 K

Vendim 637

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PBKSH  286 K

Vendimi 638 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendim 639

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PLMDSH  286 K

Vendim 640

 Titulli  Madhesia
PËR PËRZGJEDHJEN E SHTYPSHKRONJËS QË DO TË PRODHOJË FLETËT E VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2005.doc  268 K

Vendim 641

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR TIMBRIMIN E ZGJEDHËSVE ME BOJË MATRIKULLUESE TË DUKSHME.doc  305 K

Vendimi 642 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendim 643

 Titulli  Madhesia
PËR VERIFIKIMIN E LISTES SE PAP  286 K

Vendimi 644 është për pranimin e listave shumëemërore të partive dhe koalicioneve.

Vendim 645

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË BALLI KOMBËTAR PËR TU REGJISTRUAR SI PARTI PËRBËRËSE E KOALICIONIT ”ALEANCA PËR LIRI, DREJTËSI DHE MIRQËNIE”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  286 K

Vendim 646

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRACIA E RE EUROPIANE PËR TU REGJISTRUAR SI PARTI PËRBËRËSE E KOALICIONIT “LËVIZJA PËR ZHVILLIM KOMBËTAR”, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005.doc  286 K

Vendimi 648 është për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 649

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE (PSSH), PËR CAKTIMIN E SHKRONJAVE NISTORE QË DO TË PËRDOREN NGA KOALICIONI PARTITË E SPEKTRIT SOCIAL DHE PARTIA E UNITETIT KOMBËTAR (PSSSH+PUK), PËR QËLLIME ZGJEDHORE.doc  304 K

Vendimi 650 është për relatim të kërkesave ankimore.

Vendimet 651, 652 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 653, 654 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 655

 Titulli  Madhesia
PËR MOSSHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË KANDIDATES PËR DEPUTETE TË PARTISË ALEANCA PËR MIRËQËNIE DHE SOLIDARITET, Zj. ELONA SEFERI, KUNDËR VENDIMIT NR.22, DATË 04.06.2005 TË KZZ-SË NR.094.doc  289 K

Vendim 656

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE TË PARTISË EMIGRACIONI SHQIPTAR KUNDËR VENDIMIT NR. 22, DATË 02.06.2005 TË KZZ-SË NR. 041.doc  295 K

Vendimi 658 është për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 659

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE KOALICONIT PSHS+PUK  304 K


Vendimi 661 është për relatim të kërkesave ankimore.

Vendimet 663, 664 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 666-668 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 670

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE SICILIANA LISI  304 K

Vendimet 671, 673-687 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendimi 688, 690 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 692

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PD 66  280 K

Vendim 693

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MANUALIT TE KZZ-SE, PJESA E TRETE  280 K


Vendimet 694, 695, 696 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 697

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E LLOJEVE TE ELEMENTEVE TE SIGURISE PE F.V  272 K

Vendimi 698 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 699

 Titulli  Madhesia
PV PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PSHS+PUK  280 K

Vendim 702

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PAA PER CAKTIMIN E SHKRONJAVE NISTORE  280 K

Vendimet 703, 721 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 722

 Titulli  Madhesia
K-PRANIMI PER KANDIDIM V.FEJZO  292 K

Vendimet 723- 727 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 728

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES ANKIMORE
E. KROMIDHA
 296 K

Vendim 729

 Titulli  Madhesia
K – PRANIMI PER KANDIDIM M.ZHULALI  296 K


Vendimet 730, 731 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 732, 736-740, 742, 744-752 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 753

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PDR.DOC 312 K

Vendim 754

 Titulli  Madhesia
PV PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PD 299 K

Vendimi 756 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimi 757, 759 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 758

 Titulli  Madhesia
PER SHPERNDARJEN E 40 % TE SHUMES SE AKORDUAR NENI 145 GERMA B 308 K

Vendim 760

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KQV-SË 308 K

Vendimet 761, 762 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 766

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE N.LESI 305 K

Vendim 768

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES ANKIMORE KOL LIN TONAJ 305 K

Vendimet 771-791 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 793

 Titulli  Madhesia
LISTA SHUMEMERORE E PSSH+PUK 280 K

Vendim 794

 Titulli  Madhesia
PER EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TE K.ZGJEDHOR 280 K

Vendim 795

 Titulli  Madhesia
PER EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TE K.ZGJEDHOR 291 K


Vendimi 796 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendimet 800-806 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendimet 807-888, 890 janë për miratimin e fletëve të votimit.

Vendimet 891, 893, 894, 910 janë përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendimi 899 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimi 900, 901 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendimet 902-903 janë për miratimin e fletëve të votimit.

Vendim 905

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MJETEVE TE POSAÇME PER TE VERBERIT 291 K

Vendimi 906 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 907

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES ANKIMORE TE PD KUNDER VENDIMIT TE KZZ NR.62 291 K

Vendimi 910 është përcaktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendimi 911 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 913

 Titulli  Madhesia
PËR VEZHGUESIT ODHIR 291 K

Vendim 914

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIM VËZHGUES IFES 291 K

Vendimet 916, 917, 924-926 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 920 është për caktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 927

 Titulli  Madhesia
PER NXJERRJEN JASHTE PERDORIMIT TE VULES SE KZZ NR. 36, DHE PAISJEN ME VULE TE RE 291 K

Vendimi 928 është për caktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 929

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PSD 291 K

Vendim 930

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE KOAL PSHS+PUK 291 K

Vendimet 931-933 janë për miratimin e fletëve të votimit.

Vendim 934

 Titulli  Madhesia
PER RREGULLIMIN E MASAVE TE SIGURISE NE VENDIN E PRODHIMIT TE FLETEVE TE VOTIMIT 291 K

Vendim 935

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIM VËZHGUES AMBASADA AUSTRALIANE 291 K

Vendimet 936, 938 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 937 është për caktimin e Vendit të Numrimit të Votave në Zonat Zgjedhore.

Vendim 939

 Titulli  Madhesia
PER EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR. 16 TE KZGJA PER PBK 280 K

Vendimet 945, 946, 947 janë për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendimet 948, 949, 950, 952, 953 janë për miratimin e fletëve të votimit.

Vendim 954

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIM VËZHGUES KQZ KOSOVË 272 K

Vendim 955

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE TË FSHDPAK 272 K

Vendim 956

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIM VËZHGUES CONSORZIO LECOLE 272 K

Vendim 957

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË VËZHGUESVE, TË SHOQATËS “MIQËSI DHE BASHKËPUNIM ME EUROPËN” 272 K


Vendim 959

 Titulli  Madhesia
PER SHPERNDARJEN E 10 % TE SHUMES SE AKORDUAR NENI 145 GERMA A 272 K

Vendimet 960-962 është për miratimin e fletëve te votimit

Vendimi 963 është për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave.

Vendimet 965 967 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 968

 Titulli  Madhesia
PËR AUTORIZIMIN E PËRFAQËSUESVE TË PARTISË DEMOKRATIKE PËR TË VËZHGUAR PROÇESIN E PRODHIMIT, ADMINISTRIMIT DHE RUAJTJES SË FLETËVE TË VOTIMIT NË SHTYPSHKRONJËN “ILAR”, PËR ZGJEDHJET PËR
KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005
273 K


Vendimet 969, 970,971 është për miratimin e fletëve te votimit

Vendim 972

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIM NR. 934, DATË 15.06.2005 “PËR PROÇEDURAT E PRODHIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005
273 K

Vendimi 975 është për miratimin e fletëve te votimit

Vendim 976

 Titulli  Madhesia
PËR AUTORIZIMIN E PËRFAQËSUESVE TË PARTISË DEMOKRATIKE PËR TË VËZHGUAR PROÇESIN E PRODHIMIT, ADMINISTRIMIT DHE RUAJTJES SË FLETËVE TË VOTIMIT NË SHTYPSHKRONJËN “ILAR”, PËR ZGJEDHJET PËR
KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005
273 K

Vendim 977

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E FLETËS SË VOTIMIT PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICIONET PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005
284 K

Vendimet 978, 979 është për miratimin e fletëve te votimit

Vendimi 980 janë për relatim të kërkesave ankimore.

Vendim 981

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË TV KLAN
279 K

Vendim 982

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPESUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË TVA
279 K

Vendim 983

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË TV KOHA
280 K

Vendim 984

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË SOCIALISTE NË TV SHIJAK 280 K

Vendim 985

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË SOCIALISTE NË TELEVIZIONIN NESËR TV 280 K

Vendim 986

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPESUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË RADIO TIRANA 280 K

Vendim 987

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË TV A1 280 K

Vendim 988

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË DEMOKRATIKE NË TELEVIZIONIN ATN 280 K

Vendim 989

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR VENDOSJEN E MASËS ADMINISTRATIVE PËR TELEVIZIONIN ANTENA NORD 278 K

Vendim 990

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR TË KOMPENSUAR ME MINUTAZH SHTESË PARTINË SOCIALISTE NË TV KOPLIK 279 K

Vendim 991

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË ALEANCA DEMOKRATIKE, “PËR PASQYRIMIN E DREJTË TË FUSHATËS ZGJEDHORE DHE RUAJTJEN E BARAZPESHËS MES FORCAVE POLITIKE NGA RADIOTELEVIZIONET PRIVATE” 303 K

Vendim 992

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 14.06.2005 DERI NË DATËN 19.06.2005 284 K

Vendimet 995 997 është për emërimin ose zëvendësimin e anëtarëve të KZZ-ve.

Vendim 1000

 Titulli  Madhesia
PËR AUTORIZIMIN E PS PER VEZHGIMIN E PROCESIT TE PRODHIMIT TE FLETEVE TE VOTIMIT 272 K

Vendim 1001

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PBDNJ 308 K

Vendim 1011

 Titulli  Madhesia
PER AUTORIZIMIN E DLZ_ED PER SHTYPSHJKRONJEN ILAR 273 K

Vendim 1012

 Titulli  Madhesia
PER EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR.32 DATE 24.06.2005 TE K.ZGJEDHOR 276 K

Vendim 1020

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PS, PER VENDIMIN E NJB 10 308 K

Vendim 1023

 Titulli  Madhesia
PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.938 PËR MIRATIMIN E QV NË AMBIENTE PRIVATE 396 K

Vendim 1024

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MANUALIT TE GNV 644 K

Vendim 1029

 Titulli  Madhesia
PËR AUTORIZIMIN E PËRFAQSUESVE TË PD-së PËR VËZHGIMIN E PROCESIT TË PRODHIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT NË SHTYPSHKRONJËN ILAR. 276 K

Vendim 1039

 Titulli  Madhesia
PËR NGRITJEN E KOMISIONIT PËR ASGJESIMIN E VULAVE TË KQV-VE, TË CILAT NUK DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 3 KORRIK 2005 273 K

Vendim 1047

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE PBK 306 K

Vendim 1048

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SE PS 304 K

Vendim 1049

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM E VNV-SË NR. 100 273 K

Vendim 1050

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.938 DATË 16.06.2005 273 K

Vendim 1051

 Titulli  Madhesia
PER NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SE QV NR. 1391 288 K

Vendim 1052

 Titulli  Madhesia
PER MOSNDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SE QV NR. 1394/VENDIM 1051 – DKZ- PER NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES SE QV NR. 1391.DOC 288 K

Vendim 1053

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E NGRITJES SE QV NR. 4244 DHE NR. 4249, ZONA ZGJEDHORE NR. 90, NË AMBIENTE PRIVATE 273 K

Vendim 1054

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 938 DATË 19.06.2005 273 K

Vendim 1055

 Titulli  Madhesia
PËR AUTORIZIMIN E PËRFAQËSUESVE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË PËR TË VËZHGUAR PROÇESIN E PRODHIMIT, ADMINISTRIMIT DHE RUAJTJES SË FLETËVE TË VOTIMIT NË SHTYPSHKRONJËN “ILAR”,
PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005
273 K

Vendim 1063

 Titulli  Madhesia
PËR DISA RREGULLA QË DUHEN ZBATUAR NGA KQV 273 K

Vendim 1064

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PUNONJËSVE TEKNIKE NË NDIHMË TË KZZ-VE PËR TRANSMETIMIN E INFORMACIONIT TË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005 273 K

Vendim 1065

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË LSI 273 K

Vendim 1071

 Titulli  Madhesia
PËR ADMINISTRIMIN E AKTEVE TË MPVD 276 K

Vendim 1072

 Titulli  Madhesia
PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR PUNONJËSIT TEKNIK NË NDIHMË TË KZZ-SË DHE PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT NË VNV
289 K

Vendim 1076

 Titulli  Madhesia
PËR MIRATIMIN E PUNONJËSVE TEKNIKE NË NDIHMË TË KZZ-VE PËR TRANSMETIMIN E INFORMACIONIT TË PROCESIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË 2005 726 K

Vendim 1078

 Titulli  Madhesia
PËR FUNKSIONIMIN E QV NR. 16271 272 K

Vendim 1079

 Titulli  Madhesia
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË V. 938 PËR QV PRIVATE 392 K

Vendim 1085

 Titulli  Madhesia
PËR NJOFTIMIN NË MEDIA MBI V 1076 726 K

Vendim 1101

 Titulli  Madhesia
PËR RASTET E DËMTIMIT TË TABELAVE TË REZULTATEVE 280 K

Vendim 1102

 Titulli  Madhesia
PRODHIMI I TABELAVE TË REZULTATEVE SHTESË 292 K

Vendim 1111

 Titulli  Madhesia
PËR SHPËRNDARJEN E TABELAVE 39-05 DHE
40-05
292 K

Vendim 1113

 Titulli  Madhesia
PËR DËRGIMIN E TABELAVE SHTESË 39-05,
40-05
292 K

Vendimet 1114, 1117 janë për rezultat shorti


Vendimi 1118 është për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1121

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KERKESËS ANKIMORE NR.27 288 K

Vendim 1122

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.28 292 K

Vendim 1123

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.29 288 K

 

Vendimet 1124, 1126 janë për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendimi 1125 është për rezultat shorti

Vendim 1127

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.37 289 K


Vendimet 1128, 1129, 1130, 1131, 1141 janë për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1144

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PD, FIER 292 K

Vendim 1146

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË LSI, GRAMSH 303 K

Vendim 1147

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PS, SHKODËR 312 K

Vendim 1148

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PS, TIRANË 308 K

Vendim 1149

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PS, KUKËS 302 K

Vendim 1150

 Titulli  Madhesia
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.938 DATË 16.06.2005 304 K

Vendim 1151

 Titulli  Madhesia
PËR VENDOSJEN E SANKSIONIT ADMINISTRATIV KZZ 2 288 K

Vendim 1152

 Titulli  Madhesia
PËR VENDOSJEN E SANKSIONIT ADMINISTRATIV KZZ 64 292 K

Vendim 1153

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS SË PD, FIER 452 K

Vendim 1154

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.47 292 K

Vendim 1155

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.48 272 K


Vendim 1156

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.49 292 K


Vendim 1157

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.50 292 K

Vendim 1158

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.51 271 K


Vendimet 1159, 1160 janë për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1161

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.54 290 K


Vendimet 1162, 1168 janë për kthim plotësim të kërkesave ankimore


Vendim 1169

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.62 276 K

Vendimi 1180 është për rezultat shorti

Vendim 1181

 Titulli  Madhesia
PËR SHKARKIMIN DHE KALLZIMIN PENAL KZZ 02 288 K


Vendim 1184

 Titulli  Madhesia
VENDIM PËR TABELAT E DËMTUARA TË KZZ-S 36 DHE 43 288 K


Vendim 1192

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.77 276 K


Vendim 1194

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.82 274 K


Vendim 1195

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.83 276 K


Vendimi 1207 është për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1209

 Titulli  Madhesia
PËR MOSPRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.97 292 K


Vendimi 1210- 1227 janë për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1228

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.116 276 K

Vendim 1229

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.118 278 K


Vendimi 1230 është për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1231

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.119 292 K

Vendim 1232

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.120 276 K


Vendim 1233

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.121 276 K


Vendimi 1234 është për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1235

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.123 292 K


Vendimi 1236 është për kthim plotësim të kërkesave ankimore

Vendim 1237

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.125 272 K

Vendim 1238

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.126 276 K

Vendim 1239

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.127 275 K

Vendim 1268

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.26 275 K

Vendim 1324

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PSD 272 K

Vendim 1325

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIM E KERKESES ANKIMORE 47+62 273 K

Vendim 1326

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIM E KERKESES ANKIMORE 64 274 K

Vendim 1327

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 65 271 K

Vendim 1328

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 66 275 K

Vendim 1329

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.67 276 K

Vendim 1330

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.68 278 K

Vendim 1331

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PDS 277 K

Vendim 1332

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.70 279 K

Vendim 1333

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.71 274 K

Vendim 1334

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.72 275 K

Vendim 1335

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.63 271 K

Vendim 1336

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.51 275 K

Vendim 1337

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE ME NR RREGJ.50 VS KZZ 041 273 K

Vendim 1366

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 46 278 K

Vendim 1367

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 147 279 K

Vendim 1368

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.139 DHE 141 277K

Vendim 1369

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.121- 149 275 K

Vendim 1370

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.140 276 K

Vendim 1373

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË LZHK.DOC 277 K

 

Vendim 1374

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 125 275 K


Vendim 1376

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 120 274 K


Vendim 1378

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 117 270 K

Vendim 1379

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 127 271 K

 

Vendim 1380

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 128 272 K

Vendim 1381

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 130 273 K

Vendim 1382

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 152 278 K

Vendim 1383

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË LZHK.DOC 277 K

Vendim 1384

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 135 279 K

Vendim 1385

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS Z.MARK.NIKOLLI 276 K

Vendim 1420

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.233 274 K

Vendim 1421

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.238 REGJ 272K

Vendim 1424

 Titulli  Madhesia
PËR RELATIMIN E KËRKESËS ANKIMORE NR.263 REGJ 276K

Vendim 1434

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 48 +135 282 K

Vendim 1435

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 82 292 K

Vendim 1436

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 77 275 K

Vendim 1437

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 51 280 K

Vendim 1438

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 155 291 K

Vendim 1439

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PSSH 287 K

Vendim 1440

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS NR 157 285 K

Vendim 1443

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS NR 83+138 288 K

Vendim 1470

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 40 276 K

Vendim 1471

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 196 287 K

Vendim 1472

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 39 298 K

Vendim 1473

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 250 275 K

Vendim 1474

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 38 277 K

Vendim 1475

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË AD 279 K

Vendim 1476

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KA NR 260 RREGJ, VS KZZ 035 281 K

Vendim 1477

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES ANKIMORE NR. 261 283 K

Vendim 1478

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 262 280 K

Vendim 1479

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 259.C 290 K

Vendim 1480

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE SE PDS 278 K


Vendim 1484

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 133 275K


Vendim 1485

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 264 277K


Vendim 1486

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 148 278 K


Vendim 1487

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 268 270 K


Vendim 1488

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 267 282 K


Vendim 1489

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE nr 79 283 K


Vendim 1490

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE nr 132 279 K


Vendim 1491

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE nr 80 276K


Vendim 1493

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE nr 212 281 K


Vendim 1495

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE nr 235 276 K


Vendim 1496

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 293 275 K


Vendim 1497

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 214 TË PDS 282 K


Vendim 1498

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 215 TË PDS 278 K


Vendim 1499

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 197 274 K


Vendim 1500

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 198 273 K


Vendim 1501

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 199 271 K


Vendim 1502

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 200 272 K


Vendim 1503

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 201 279 K


Vendim 1504

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 202 278 K


Vendim 1505

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 204 277 K


Vendim 1506

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 205 276 K


Vendim 1507

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 206 275K


Vendim 1508

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 207 279 K


Vendim 1509

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 208 276 K


Vendim 1510

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 209 275 K


Vendim 1511

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 210 274 K


Vendim 1512

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 211 273 K


Vendim 1513

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 223 271 K


Vendim 1514

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 52 275 K


Vendim 1515

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 217 277 K


Vendim 1516

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 192 274 K


Vendim 1517

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 190 277 K


Vendim 1518

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 150+162+203 vs KZZ 079 282 K


Vendim 1519

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 193 280 K


Vendim 1520

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 296 291 K


Vendim 1521

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 219 283 K


Vendim 1523

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 116 282 K


Vendim 1526

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 222 280 K


Vendim 1527

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 237 278 K


Vendim 1528

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 238 277 K


Vendim 1529

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 263 274 K


Vendim 1532

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 290 279 K


Vendim 1534

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 291 277K


Vendim 1535

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 285 275 K


Vendim 1537

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 270 276 K


Vendim 1538

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 41 270 K


Vendim 1541

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 226 275K


Vendim 1542

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 225 276 K


Vendim 1544

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 188+233 272 K


Vendim 1545

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 161 275 K


Vendim 1548

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 159 274 K


Vendim 1551

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS ANKIMORE 189 272 K


Vendim 1553

 Titulli  Madhesia
PER MOSSHQYRTIM E KERKESES SE LSI PER PAVLEFSHMERI 270 K


Vendim 1555

 Titulli  Madhesia
PER MOSPRANIMIN PER SHQYRTIM TE KERKESES ANKIMORE NR. 305 271 K


Vendim 1556

 Titulli  Madhesia
PER PUSHIMIN E KERKESES SE PSSH PER PAVLEFSHMERI 273 K


Vendim 1557

 Titulli  Madhesia
PER PUSHIMIN E KERKESES SE PSSH PER PAVLEFSHMERI 274 K


Vendim 1558

 Titulli  Madhesia
PER PUSHIMIN E KERKESES SE KANDIDATIT TE AD PER PAVLEFSHMERI 275 K


Vendim 1559

 Titulli  Madhesia
PER PUSHIMIN E KERKESES SE PSSH PER PAVLEFSHMERI 276 K

Vendim 1560

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.49 302 K

Vendim 1561

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.13 303 K

Vendim 1562

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPERISË, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.086 297 K

Vendim 1563

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.23 303 K

Vendim 1564

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISE SOCIALISTE TË SHQIPERISE, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.081 296 K

Vendim 1565

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE SOCIALISE TE SHQIPERISE PER SHPALLJEN TE PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE ZONEN ZGJEDHORE NR.005 271 K

Vendim 1566

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 012 301 K

Vendim 1567

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË PARTISË SOCIALISTE PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE 032 317 K

Vendim 1568

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE SOCIALISE TE SHQIPERISE PER SHPALLJEN TE PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 87 272 K

Vendim 1569

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË KANDIDATIT PËR DEPUTET TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE Z. LUFTIM AHMEATAJ PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE 046 307 K

Vendim 1570

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PAVLEFSHMERISE PER KZZ 084 296 K

Vendim 1571

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT PËR DEPUTET TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE Z.SHABAN MEMIA , PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 036 303 K

Vendim 1572

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE Z.ERIS HOXHA, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 085 296 K

Vendim 1573

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE SOCIALISE TE SHQIPERISE PER SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 96 274 K

Vendim 1574

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE TË KANDIDATIT TË MBËSHTETUR NGA PARTIA SOCIALISTE, Z.ARBEN AHMETAJ DHE PARTISË SOCIALISTE, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.033 302 K

Vendim 1575

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 031 298 K

Vendim 1576

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 038 320 K

Vendim 1577

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN KZZ 3 320 K

Vendim 1578

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE SOCIALISE TE SHQIPERISE PER SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 50 275 K

Vendim 1579

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT PËR DEPUTET TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE Z. ISMAIL HOXHA, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.082 298 K

Vendim 1580

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS TË KANDIDATIT TË PARTISË DEMOKRATIKE VALENTIN PALAJ PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR.007 303 K

Vendim 1581

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 41 303 K

Vendim 1584

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATIT TË MBËSHTETUR NGA PARTIA DEMOKRATIKE Z. NURI HASA, PËR SHPALLJEN TË PAVLEFSHME TË ZGJEDHJEVE NË ZONËN ZGJEDHORE NR. 052 301 K

Vendim 1589

 Titulli  Madhesia
PËR SHQYRTIMIN E KERKESES SE PARTISE SOCIALISE TE SHQIPERISE PER SHPALLJEN E PAVLEFSHME TE ZGJEDHJEVE NE ZONEN ZGJEDHORE NR. 71 275 K

Vendim 1590

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 17 300 K

Vendim 1592

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 58 276 K

Vendim 1594

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 100 304 K

Vendim 1595

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 92 304 K

Vendim 1596

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 9 272 K

Vendim 1597

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 45 268 K

Vendim 1598

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 053 312 K

Vendim 1599

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 22 300 K

Vendim 1600

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLEFSHMERIN ZZ 2 280 K

Vendim 1602

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESAVE PER PAVLEFSHMERI NE PROPORCIONAL PUK 302 K

Vendim 1606

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLESHMERI ZZ 37 324 K

Vendim 1607

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES PER PAVLESHMERI ZZ 90 304 K

Vendim 1608

 Titulli  Madhesia
PARTITE QE KANE TE DREJTE TE PROPOZOJNE ANETARE TE KZQV-SE BUÇIMAS 296 K

Vendim 1609

 Titulli  Madhesia
PROCEDURA E SHORTIT PER ANETARIN E SHTATE KZQV BUÇIMAS 276 K

Vendim 1610

 Titulli  Madhesia
PER AFATET, PER ZGJEDHJET NE BUÇIMAS 272 K

Vendim 1611

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE VULAVE SE KZQV+KQV+KRYETAR-BUCIMAS 288 K

Vendim 1612

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE KANDIDIMIT PER KANDIDATET PER KRYETAR KOMUNE PER ZGJEDHJET E DATES 28.08. 2005 286 K

Vendim 1613

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TE KZQV BUÇIMAS 300 K

Vendim 1615

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE PV TE ADMINISTRIMIT TE BMZ 296 K

Vendim 1616

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE ZARFAVE TE SIGURISE TE KZQV-SE BUCIMAS 290 K

Vendim 1619

 Titulli  Madhesia
TAB E REZ_ZGJ TE PERSERITURA PER KUVENDIN 284 K

Vendim 1620

 Titulli  Madhesia
PER SHKARKIMIN E ANETAREVE TE KZZ NR. 2, 64, 90 292 K

Vendim 1621

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TW VULAVE SE KZQV+KQV+KRYETAR-BUCIMAS 288 K

Vendim 1623

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E ST.BUXH.SHP. PER ZGJ.P.KK.BUCIMAS Q. KORCE 96K

Vendim 1628

 Titulli  Madhesia
PER RELATIMIN E KERKESES ANKIMORE NR.306 REGJ 272 K

Vendim 1629

 Titulli  Madhesia
PER RELATIMIN E KERKESES ANKIMORE NR.307 REGJ 272 K

Vendim 1633

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E MODELEVE TE VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TE KQV 284 K

Vendim 1639

 Titulli  Madhesia
PER CAK. E MAS. SE SHP. TE KZZ, KQV DHE GNV-VE ZGJ PERSERITURA K.SH. Z.ZG. 2,64,90 304 K

Vendim 1640

 Titulli  Madhesia
PER CAK. E MAS. SE SHP. TE KZZ, KQV DHE GNV-VE ZGJ.KK BUCIMAS Q.KORCE 28.8.2005 302 K

Vendim 1641

 Titulli  Madhesia
PER REGJISTRIMIN E PAA-SE PER ZGJEDHJET E PJESSHME 302 K

Vendim 1642

 Titulli  Madhesia
PER REGJISTRIMIN E LSI-SE PER ZGJEDHJET E PJESSHME 302 K

Vendim 1643

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E ANETAREVE TE KZZ NR.2 302 K

Vendim 1644

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E ANTAREVE TE KZZ NR.64 21 GUSHT 302 K

Vendim 1645

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E ANTAREVE TE KZZ NR.90 21 GUSHT 302 K

Vendim 1649

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E DY ANTAREVE TE KZZ NR.64 21 GUSHT 302 K

Vendim 1650

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE PSSH 302 K

Vendim 1652

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E KRYETARIT E ZV.KRYETARIT TE KZZ-SE NR.02 QARKU SHKODER 302 K

Vendim 1653

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E KRYETARIT DHE ZVKRYETARIT KZZ 64 302 K

Vendim 1654

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E KRYETARIT DHE ZVKRYETARIT KZZ 90 302 K

Vendim 1655

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E NJE ANETARI TE KZZ NR. 90 302 K

Vendim 1656

 Titulli  Madhesia
PER EMERIM E ANETAREVE TE KZQV BUCIMAS 302 K

Vendim 1657

 Titulli  Madhesia
PER DISA NDRYSHIME NE AFATET, PER ZGJEDHJET NE BUÇIMAS 302 K

Vendim 1658

 Titulli  Madhesia
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN NR.1608 DATE 05.08.2005 302 K

Vendim 1660

 Titulli  Madhesia
PER NJE NDRYSHIM NE VENDIMIN 1053 DT. 29.06.2005 302 K

Vendim 1663

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E NJE ANETARI TE KZZ NR. 02 302 K

Vendim 1664

 Titulli  Madhesia
PER SHQYRTIMIN E KERKESES SE Z. PAL LERA 302 K

Vendim 1665

 Titulli  Madhesia
PER EMERIMIN E KRYETARIT DHE ZVKRYETARIT KZQV BUCIMAS 302 K

 

Vendim 1666

 Titulli  Madhesia
MIRATIMI TABELAT E REZ_BUCIMAS 302 K

Vendim 1680

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2005 456 K

Vendim 1681

 Titulli  Madhesia
PËR SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR DEPUTETË TË PARTIVE POLITIKE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIT E SHQIPËRISË TË DATËS 3 KORRIK 2005 341 K

Vendim 1682

 Titulli  Madhesia
STRUKTURA E BULETINIT TE ZGJEDHJEVE 320 K

Vendim 1683

 Titulli  Madhesia
PER MIRATIMIN E P. BUXHETIT TE KQZ VITIT 2006 184 K

Vendim 1684

 Titulli  Madhesia
PER SHPALLJEN E REZULTATIT PERFUNDIMTAR BUCIMAS 300 K

Vendim 1685

 Titulli  Madhesia
RISHPERNDARJA E 50 % 304 K

Vendim 1687

 Titulli  Madhesia
PER VENIEN NE DISPOZICION TE MATERIALEVE ZGJEDHORE KOMISIONIT HETIMOR 304 K

Vendim 1688

 Titulli  Madhesia
PER VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT PER REFERENDUM Q VLORE 2 297 K