VENDIM 15

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK 2013

VENDIM 14

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PARTISË DEMOKRISTIANE, PARTISË  SOCIALDEMOKRATE, PARTISË DEMOKRACIA SOCIALE, PARTISË FRYMA E RE DEMOKRATIKE, PARTISË ALENCA KUQ E ZI, “PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 3 DATË 20.01.2014 TË KQZ-SË “PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2014”

VENDIM 12

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2013, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

VENDIM 10

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 9

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MËNYRËS SË ASGJESIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 23.06.2013

VENDIM 7

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 6

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 5

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 4

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KQZ-së

VENDIM 3

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2014

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN DURRËS, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 1

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË