Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 13.05.2019, ora 13:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

  1. “Për lirimin dhe emërimin kryesish të anëtarit të KZAZ Nr.27, anëtarit të KZAZ Nr.67,sekretarit të KZAZ Nr.84, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për lirimin dhe emërimin kryesish të disa anëtarve të KZAZ Nr.1, anëtarit të KZAZ Nr.53,anëtarit të KZAZ Nr.66, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e mbledhjes