MODEL – 02 K.A.P


KËRKESË ANKIMORE

 

 

         Drejtuar:  Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve

         Adresa:   Rruga” Ibrahim Rugova”, Ndertesa nr.4: Tiranë

 

ANKUESI

Subjekti Ankues

Adresa dhe/ose nr. i telefonit

_______________________________________________________________

 

 

OBJEKTI

1.Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në:

QV nr  ___,  QV nr._____   QV nr.___, etj

 

Njësia Zgjedhore Bashkia_______________
 

2.Kundërshtimi i Vendimit të KZAZ/KQZ

 

Vendimi Titulli i Vendimit

Nr.

Datë

____ ___/___/19
3.Kundërshtimi ndaj mosmarrjes vendim prej KZAZ-së
Bazuar në nenin 124 dhe 126, neni 160, pika 2 dhe 3, neni 161, pika 1 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë

 

SHKELJA E PRETENDUAR DHE PASOJA E TYRE

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


——————————————

Nënshkrimi i anketuesit

FAKTET, ARGUMENTAT, DISPOZITAT LIGJORE KU MBËSHTETET ANKIMI.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


——————————————

Nënshkrimi i anketuesit

PROVAT QË PARAQITEN

DHE /OSE KËRKOHEN SI DHE NUMRI I TYRE.

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Bashkëlidhur Vendimi nr.__, date __.__.2019

                                                                                                                                                                                                ANKUESI

 

___________________________________

 

    ___/___/2019


——————————————

Nënshkrimi i anketuesit


MODELI I KËRKESËS ANKIMORE – RUAJ