Komisioni Rregullator, ditën e premte, më datë 11.12.2020, ora 17:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. Seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i projektaktit “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore per zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.

Për shkak të situatës së pandemisë, mbledhja do të zhvillohet on-line nëpërmjet platformës Zoom.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

MATERIALET E MBLEDHJES 

                                                                                                    KRYETARE E KOMISIONIT RREGULLATOR

                                                                                                                            Ilirjana NANO