Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 06.12.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimit:

  1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga lista shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve

KRYETAR

     Klement ZGURI