Njoftohen të gjithë trajnuesit e anëtarëve të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor (KZAZ-ve) dhe të gjithë anëtarët e KZAZ-ve për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, se programi i parë i trajnimit do të zhvillohet më datë 26 mars 2011, ora 09:OO, sipas tabelës skemë.
Për çdo informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni me Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, Sektori i Trajnimeve me telefon 04 22 81 662, 04 22 81 683,