Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadrin e përgatitjeve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 8 maj 2011, në zbatim të kërkesave të Kodit Zgjedhor do të zhvillojë programin trajnues me anëtarët e komisioneve të zonave të administrimit të zgjedhjeve (KZAZ). Lutemi të gjithë anëtarët e KZAZ-ve të paraqiten në vendin e trajnimit, sipas tabelës skemë.
• Trajnimi do të zhvillohet më datë 26 prill, ora 9.00.
• Për çdo informacion kontaktoni në adresën:www.cec.org.al