Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

NJOFTIM

Për përfundimin e procedurës lëvizje paralele, për pozicionin e punës , Specialist në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, pa kandidat fitues.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 25, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreut VI, pikave, 7,12,14 dhe 18, u zhvillua konkurimi lëvizje paralele, për pozicionin e punës, Specialist në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimeve dhe Edukimit të Zgjedhësve.

Komisioni i Brendshëm, në marrjen e vendimit përfundimtar për vlerësimin e kandidatit, në datën 21.04.205, ora 10:00 zhvilloi dhe përfundoi procedurën pa kandidat fitues.

Konkursi do të vazhdojë me procedurën “Pranimi në Shërbimin