Autoriteti Shitës: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Adresa Rr. Ibrahim Rugova, Godina Nr. 4, Tiranë

Procedura e ankandit: E HAPUR

Përshkrim i shkurtër i procedurës së ankandit dhe objektit të tij: “Shitje letre (fletë votimi) për riciklim në sasinë e parashikuar 44.954 kg me vlerë fillestare 157.339 lekë

Vlera fillestare e ankandit  157,339 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tridhjet e nëntë) lekë . 

Data e zhvillimit te ankandit : 07/ 04 /2020  

Vlera e kontratës  : 161,834  (njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e katër)  lek pa TVSH

Data e nënshkrimit të  kontratës : 02/06 /2020 

Kontraktori /et (Blerësi/t), adresa :  HRCP Company sh.p.k, Rr.Papa Gjon Pali II, Vila nr.5, Tiranë.

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Klement ZGURI