NJOFTIM

Njoftim për kandidatin që do të vazhdojë konkurrimin për  procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin e punës specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen në provë dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II pika 9, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të paraqitur brenda afateve ligjore,  njoftojmë se:
– z.Ilir Shehu
është kandidati që plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për të vazhduar konkurrimin në procedurën “pranimi në shërbimin civil” për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Tiranë, më 21.11.2017