Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 29.05.2019, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

  1. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.4, depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhor ‘Aleanca Arbnore Kombëtare’ me objekt ‘Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së nr. 68, për mos regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Bashkisë Maliq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.