Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 10.05.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z.Florenc Spahiu, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 2. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ Nr.52, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.12, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.13, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.”14, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.15, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.16, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.17, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.18, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.19, Qarku Dibër,  për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.20, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.21, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.22, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.23, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.24, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.25, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.54, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.55, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.56, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.57, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.58, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.59, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.60, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.61, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 25. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.62, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 26. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.63, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 27. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.64, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 28. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.65, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 29. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.66, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e mbledhjes