Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 21.05.2019, ora 19:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

  1. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.1, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore Bindja Demokratike”
  2. “Për lirimin dhe emërimin Kryesisht të sekretarit të KZAZ Nr.74, anëtarit të KZAZ nr.70, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkisë Tiranë të depozituara nga Partia e të Drejtave të Mohuara, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkive të depozituara nga Partia Ardhmëria Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë në këshillin e bashkisë Vlorë të depozituara nga Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare, pjestare e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  6. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillat në disa bashki sipas lidhjes së bashkëlidhur, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve