Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 03.06.2019, ora 18:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

  1. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Shoqatës për Kulturë Demokratike” për vëzhgimin e zgjedhjeve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për lirimin dhe emërimin kryesisht të anëtares së KZAZ nr.15, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për lirimin dhe emërimin kryesisht të tre anëtarve të KZAZ nr.08, nje anëtari të KZAZ nr.54, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa QV-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa QV-ve në Bashkin Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.