Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 14.05.2019, ora 14:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.”
 2. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.44, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.45, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.46, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.47, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.48, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.49, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.50, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.51, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.52, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.53, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.81, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.82, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.83, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.84, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.85, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.87, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.88, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.90, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.74, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.75, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.76, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 24. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.77, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 25. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.78, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 26. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.79, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e Mbledhjes