Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 23.04.2019, ora 13:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. Raporti për auditët teknicien “Për emërimin e auditit teknicien për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019” dhe udhëzimit Nr.2, datë 28.12.2012 të KQZ “Për miratimin e rregullave të veçanta për kushtet e kontratës dhe kryerjen e auditimit nga auditët teknicien për verifikimin e veprimeve në bazen e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile dhe në sistemin elektronik të verifikimit dhe regjistrimit të zgjedhësve”.
 2. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.
 3. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Shkodër, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.
 4. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Shkodër, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.
 5. “Per lirimin dhe emërimin e sekretarit dhe anëtarit të KZAZ nr.41, shkarkim dhe emërim kryesisht të anëtarit të KZAZ nr.23”.
 6. “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve të KZAZ-ve, për Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z.Altin Malokaj, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 8. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Durrës, z.Ardian Kokomani, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 9. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z.Dorjan Teliti, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 10. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z.Gavrosh Zela, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 11. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Shkodër, z.Isuf Meta, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 12. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z.Lisander Hoxha, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 13. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z.Skerdilaid Sulozeqi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 14. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Demokracia Sociale” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Zgjidhja” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia e Pajtimit Kombëtar” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Socialpuntore Shqiptare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Ligj dhe Drejtësi” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Fryma e Re Demokratike” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Aleanca Kuq e Zi” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Lista e Barabartë” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e Mbledhjes