Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 26.06.2019, Ora 11:00, me rend dite :

  1. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit Tema Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit ABC, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit One Tv Vlora, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit KLAN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për miratimin e një gazetari të Deutche Ëelle, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  1. “Për miratimin e gazetarëve të BIRN Albania, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për miratimin e përfaqesuesve të televizionit Star Neës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e vendit të numërimit të votave të ZAZ-së nr.16, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  4. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa QV-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  5. “Për lirim dhe emërim të disa antarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.