Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 21.05.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

  1. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste, Qarku Gjirokastër, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.”
  2. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr.10, dy anëtarve të KZAZ nr.43, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve

Materialet e Mbledhjes