Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 02.06.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt-vendimeve:

  1. Vazhdimi i shqyrtimit të kërkesës së 12 nismëtarëve, me objekt “Për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë”.
  2. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për keshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

 

                                                                                                                                                                        KRYETAR

                                                                                                                                                                     Klement ZGURI