Në zbatim të paragrafit 1, neni 26 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,” Kreu II, pika 31, VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e intervistës të strukturuar me gojë për lëvizje paralele për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë Juridike.

Komiteti i Pranimit për Lëvizje Paralele, në përfundim të procedurës së vlerësimit (të intervistës së strukturuar me gojë), shpalli fitues kandidatin për pozicionin e punës, Drejtor  në Drejtorinë Juridike

 

  1. Madalena Koja 87 pikë

 

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

 

 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore