Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108, datë  26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, publikojmë, miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Për vitin kalendarik 2019, në shërbimin civil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë, do të rekrutohen vende vakante  të kategorive dhe klasave të ndryshme si më poshtë:

Pozicione pune të kategorisë së mesme drejtuese, 1(një) vend vakant.

– Drejtor në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit

Pozicione pune të kategorisë ekzekutive, 3(tre) vende vakant.

– Specialist IT, në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit
– Specialist redaktor, në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore.
– Jurist prokurimesh në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Pozicione pune sipas ecurisë të krijimit të vendeve vakante në shërbimin civil për  arsye të tjera parashikuar në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 3 të VKM nr.108, datë 26.02.2014 ”Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”.