Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadrin e përgatitjeve për Zgjedhjet për Oganet e Qeverisjes Vendore, datë 21.01.2015, si dhe në zbatim të Vendimit nr.8, datë 21.01.2015 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e strukturës së personelit shtesë të KQZ-së, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, datë 21 qershor 2015”, kërkon të punësojë personel të përkohshëm si vijon:

PUNONJËS SPECIALISTË