Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreu V, “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 25, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, VKM.243 datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar”, Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  njofton se:

Nga procedura e lëvizjes paralele për 1(një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur  asnjë kandidaturë.

Konkurrimi do të vahdojë sipas, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil” neni 22, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar, dhe VKM.243 datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar”, Kreut VII, ashtu ciç është parashikuar dhe në njoftimin e publikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

 

 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore