Tiranë,më 19.03.2018

NJOFTIM

Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”,për pozicionin e punës specialist, në sektorin  për kontrollin e financimit  të  partive politike, në  Drejtorinë e Financës,
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën në provë dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II pika 9, njoftojmë se:
Kandidatët që do të vazhdojnë komkurrimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për procedurën “pranim në shërbimin civil”, për pozicionin e punës, specialist në sektorin  për kontrollin e financimit  të  partive politike, në  Drejtorinë e Financës, janë si më poshtë:

– Enri Mali
– Stela Babasi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve