Njoftim për fituesin e konkursit, për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Edukimit të Zgjedhjësve në DKZTEZ.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, Komiteti i pranimit për ngritjen në detyrë, në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fitues për pozicionin e punës, Përgjegjës i Sektorit të Edukimit të Zgjedhësve kandidatin;

* z. Bendi Kodra

Drejtoria e Burimeve Njerëzore