Në zbatim të nenit 22 Kreu IV, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikës 9 Kreu II dhe Kreu IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, si dhe të ”Njoftimit për publikim” me Nr.1702.prot., datë 21.10.2020 , po ju njoftojmë, se për konkursin “Pranimi në shërbimin civil”, kandidati, që do të vazhdojë  testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit është si më poshtë;

  • Klajdi Taka

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore