Deklarata e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj.

Ligji “Për partitë politike” i ndryshuar së fundmi edhe me ligjin nr. 90/2017, e përcakton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si organi përgjegjës për monitorimin dhe mbikqyrjen e financimit të partive, si dhe monitorimin e mbikqyrjen e financimit dhe shpenzimeve të partive politike, gjatë fushatës zgjedhore.

Ligji nr.90/2017, i miratuar 48 orë më parë, ka përcaktuar se, KQZ jo më vonë se dita e fillimit të fushatës zgjedhore, që është data 26 Maj, emëron me short një numër të mjaftueshëm ekspertësh financiar për të kryer monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike, duke përfshirë aktivitetet, veprimtaritë dhe materialet e përdorura prej tyre gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e datës 25 qershor 2017.

Bazuar në rëndësinë e veçantë të financimit të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, dhe kohën e kufizuar që KQZ ka në dispozion për emërimin e ekspertëve kontabël, i bëjmë apel ekspertëve kontabël të licensuar, që të shprehin interesin e tyre pranë KQZ-së, për monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike, brenda dy ditëve.

Ekspertët kontabël të regjistruar pranë Instituti i Eksperteve Kontabel të Autorizuar (IEKA), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit duhet, të plotësojnë edhe kriteret e përcaktuara në Udhëzimin e KQZ-së.

Auditët e interesuar të dorëzojnë pranë KQZ-së:

1- Kërkesë aplikimi;

2- Deklaratë e nënshkruar nga kandidati lidhur me kriteret e përzgjedhjes të sipërcituara.

Pas shfaqjes së interesit nga ekspetët kontabël pranë KQZ-së, përmes një shorti transparent që do të hidhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të përcaktohen edhe ekspertët që do të bëjnë monitorimin e fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga çdo parti politike gjatë fushatës zgjedhore

Janë të lutur të gjithë ekspertët kontabël të cilët plotësojnë kriteret, të aplikojnë pranë KQZ-së dhe të japin kontributin e tyre në realizimin e kësaj detyre të përbashkët që na ngarkon ligji.