Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e shtunë, më datë 24.06.2017, ora 09:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për sigurimin e fletëve të votimit shtesë për qendrën e posaçme të votimit nr.3433, në ZAZ nr.64, Qarku Berat.
2. Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 qershor 2017.
3. Për shqyrtimin e kërkesave për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjeve të disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 qershor 2017.

Materialet e Mbledhjes