AGENDA

  • Rendi i Ditës 10.10.2018

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 10.10.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:  A. Shqyrtimi i projekt vendimit: 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë […]