UDHËZIM 5

PËR ORGANIZIMIN E PUNËS NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE, RADHËN E VEPRIMEVE GJATË DORËZIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE,  NUMËRIMIT TË VOTAVE DHE NXJERRJES SË REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR

UDHËZIM 4

PËR MËNYRËN E CAKTIMIT DHE ORGANIZIMIT TË VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, KRITERET PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ÇDO VEND TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR NDARJEN E DETYRAVE MIDIS ANËTARËVE TË GRUPIT TË NUMËRIMIT

UDHËZIM 3

PËR 

PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E RENDITJES SË  SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT

UDHËZIM 2

PËR 

MËNYRËN E NGRITJES, ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË 

KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT 

 

UDHËZIM 1