Udhëzim 21

PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 17,  DATË 22.05.2009  “PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR PROCESIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, 2009”

Udhëzim 20

PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 4,  DATË 09.03.2009  “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT”

Udhëzim 19

PËR PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-ve, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28 QERSHOR 2009

Udhëzim 18

PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT TË PUNËS NË VNV, RREGULLAT QË DUHEN NDJEKUR NGA KZAZ-ja DHE GNV-të, RADHËN E VEPRIMIT DHE NDARJEN E DETYRAVE MIDIS ANËTARËVE TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

Udhëzim 17

PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR PROCESIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË, 2009

Udhëzim 16

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR SHPËRNDARJEN DHE RISHPËRNDARJEN E FONDEVE PUBLIKE PËR SUBJEKTET ZGJEDHORE

Udhëzim 15

PËR PROÇEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR CAKTIMIN E MANDATIT TË FUNDIT MIDIS SUBJEKTEVE ZGJEDHORE ME HERËS TË NJËJTË DHE NUMËR TË BARABARTË VOTASH , PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2009

Udhëzim 14

PËR KRITERET PËR ZGJEDHJEN E VENDEVE  PËR AFISHIMIN E MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE NË FUSHATËN ZGJEDHORE

Udhëzim 13

PËR PROCEDURAT E AKREDITIMIT DHE RREGULLAT E VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE NGA ORGANIZATAT JOQEVERITARE SHQIPTARE DHE TË HUAJA, ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE, PËRFAQËSUES TË SHTETEVE TË HUAJA DHE MEDIAVE

Model 01; Model 02; Model 03; Model 04; Model 05; Model 06

Udhëzim 12

PËR CAKTIMIN DHE PËRGATITJEN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, MËNYRËN E NGRITJES SË GRUPEVE TË NUMËRIMIT DHE CAKTIMIN E TAVOLINAVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

Udhëzim 11

PËR PROCEDURAT DHE AFATIN E HEQJES SË ZGJEDHËSVE QË SHËRBEJNË NË FORCAT E ARMATOSURA E NË FORCAT E POLICISE SE SHTETIT, NGA LISTAT E ZGJEDHËSVE TË VENDBANIMIT TË TYRE

Udhëzim 10

PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË VËZHGUESVE TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË KZAZ, KQV DHE VNV, NGA KZAZ-ja, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 28.06.2009

Udhëzim 9

PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

Udhëzim 8

PËR MIRATIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN DHE EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABËL TË LICENSUAR PËR AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË  SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE

Udhëzim 7

PËR DETYRAT E POLICISË SË SHTETIT DHE FORCAVE TË USHTRISË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2009

Udhëzim 6

PËR NUMËRTIMIN E ZONAVE TË QENDRAVE TË VOTIMIT NË MËNYRË UNIKE NË SHKALLË VENDI

Udhëzim 5

PËR ADMINISTRIMIN  E MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË

Udhëzim 4

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT

Udhëzim 3

PËR MËNYRËN E NGRITJES DHE CAKTIMIT TË VENDNDODHJES SË QENDRAVE TË VOTIMIT DHE PËRGATITJEN E HARTËS SË NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE PËR ZGJEDHJET

Udhëzim 2

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË ZONËS TË ADMINISTRIT ZGJEDHOR

Udhëzim 1

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSONIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE