Udhëzim 4

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR NGRITJEN E GRUPEVE TË NJOFTIMIT DHE EVIDENTIMIT (GNE) DHE PROCEDURËN E EVIDENTIMIT TË SHTETASVE SHQIPTARË QË KANË EMIGRUAR JASHTË VENDIT TË CILËT JANË NË LISTËN E ZGJEDHËSVE

Udhëzim 3

PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN Nr.13, DATË 19.12.2006 “PËR CAKTIMIN DHE  PËRGATITJEN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE,  DHE MËNYRËN E NGRITJES SË GRUPEVE TË NUMËRIMIT”

Udhëzim 2

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN Nr.13, DATË 19.12.2006 “PËR CAKTIMIN DHE  PËRGATITJEN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE,  DHE MËNYRËN E NGRITJES SË GRUPEVE TË NUMËRIMIT”

Udhëzim 1

PËR DISA NDYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 11, DATË 05.12.2006 TË KQZ-SË “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE”